Wręczenie nagród za udział w XV Radosnej Paradzie Niepodległości

21 li­sto­pada 2016 r. we wro­cław­skim  Imparcie od­było się uro­czy­ste za­koń­cze­nie XV Radosnej Parady Niepodległości i wrę­cze­nie na­gród  szko­łom, które w tym roku szcze­gól­nie wy­róż­niły się na ob­cho­dach Narodowego Święta Niepodległości. W uro­czy­sto­ści wzięła udział de­le­ga­cja uczniów klasy 1E wraz wi­ce­dy­rek­tor Anną Maćkowską i prof. Czesławem Zadrożnym.

Nasza szkoła w tym roku od­nio­sła ogromny suk­ces. Zdobyła  główną na­grodę – Grand Prix za wy­jąt­kowo kre­atywny udział uczniów w XV Radosnej Paradzie Niepodległości. Oprócz pa­miąt­ko­wego dy­plomu szkoła otrzy­mała rów­nież na­grodę pieniężną.

Ponadto pod­czas wcze­śniej­szych pa­rad nie­pod­le­gło­ści aż sze­ścio­krot­nie zaj­mo­wa­li­śmy pierw­sze miej­sce. Dlatego w tym roku szkoła otrzy­mała  z  rąk Dyrektora WCDN, Jolanty Górecznej pa­miąt­kowy, wy­gra­we­ro­wany  w szkle  me­dal wraz z dy­plo­mem.  Dostaliśmy rów­nież list z gra­tu­la­cjami od Prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza.

Sukces ten zo­stał osią­gnięty dzięki wspa­nia­łej po­sta­wie na­szych uczniów, któ­rzy w Roku  Henryka Sienkiewicza prze­brali się za bo­ha­te­rów „Trylogii” i inne po­sta­cie hi­sto­ryczne od­gry­wa­jące ważną rolę w  utrzy­ma­niu nie­pod­le­gło­ści Polski w XVII wieku.

Serdecznie gra­tu­luję uczniom wspa­nia­łego suk­cesu i pa­trio­tycz­nej po­stawy pod­czas ob­cho­dów Narodowego Święta Niepodległości.

prof. Czesław Zadrożny – ko­or­dy­na­tor udziału Czternastki w Radosnych Paradach Niepodległości