Wy­ni­ki eg­za­minu maturalnego

Informacja o wy­ni­kach eg­za­minu ma­tu­ral­nego zo­sta­nie za­miesz­czona w ser­wi­sie wy­ni­ków eg­za­mi­nów na stro­nie OKE 3 lipca 2018 r.

Login do ser­wisu to PESEL, a ha­sło zo­stało prze­ka­zane pod­czas pierw­szego eg­za­minu. W przy­padku jego za­gu­bie­nia pro­szę się zgło­sić do sekretariatu.

https://wyniki.oke.wroc.pl/login.php

Świa­dec­twa doj­rza­ło­ści będą wy­da­wane przez wy­cho­waw­ców 3 lipca 2018 r. w godz. 10:00 — 12:00 w wy­zna­czo­nych sa­lach. Nieodebrane świa­dec­twa będą do od­bioru co­dzien­nie w se­kre­ta­ria­cie szkoły.