Złoto w Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej

5. Olimpiada Informatyczna Krajów Europy Środ­ko­wej w tym roku od­była się w Warszawie. W za­wo­dach tych wzięły udział re­pre­zen­ta­cje na­stę­pu­ją­cych kra­jów: Austrii, Azerbejdżanu, Chorwacji, Czech, Gruzji, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier, Włoch oraz Polski. Nasza re­pre­zen­ta­cja, zło­żona z 8 za­wod­ni­ków, uzy­skała zna­ko­mite wy­niki.
Pierwsze miej­sce wy­wal­czył Mariusz Trela (ex aequo z re­pre­zen­tan­tem Rumunii — Costin-Andrei Oncescu). Drugi złoty me­dal zdo­był Anadi Agrawal — ab­sol­went LO XIV.

Gratulujemy suk­cesu!

Olimpiada Informatyczna Karjów Eurupy Środkowej