„Zwolnieni z Teorii” — 1. miejsce we Wrocławiu, 3. w województwie, 37. w Polsce

W roku szkol­nym 2018/19 po­nad 15 ty­sięcy uczniów z ca­łej Polski za­ini­cjo­wało swój au­tor­ski pro­jekt spo­łeczny w prak­tycz­nej ogól­no­pol­skiej olim­pia­dzie Zwolnieni z Teorii. Uczniowie zre­ali­zo­wali łącz­nie po­nad 550 pro­jek­tów. Ranking olim­piady przed­sta­wia 150 naj­bar­dziej za­an­ga­żo­wa­nych szkół. Nasza szkoła zna­la­zła się na 37. miej­scu w Polsce i 3. miej­scu na dol­nym śląsku.

W XIV LO po­wstały cztery pro­jekty. Były to kam­pa­nie spo­łeczne, wy­da­rze­nia pu­bliczne, zbiórki cha­ry­ta­tywne i pro­jekt technologiczny.

  • Licealistki z Wrocławia wal­czyły o lep­szy los zwie­rząt za­gro­żo­nych ga­tun­ków, or­ga­ni­zu­jąc cha­ry­ta­tywny tur­niej spor­tów ra­kie­to­wych „Rakieta” na rzecz or­ga­ni­za­cji WWF. Turniej od­był się w naj­więk­szej hali squ­asha na świe­cie — Hasta La Vista. Uczestnicy pro­jektu: Natalia Ła­picka i Zuzia Jaroch z klasy 2E, Magdalena Garczarek z klasy 2D, Zuzia Dybko z klasy 2C, Miłka Waniak z klasy 2E i Ania Stróżyk z Liceum Plastycznego.
  • Projekt Polish Online Judge System (POJS). W do­bie po­pu­lar­no­ści Internetu (w 2018 77,5% Polaków miało do niego do­stęp) roz­wią­za­nie w po­staci plat­formy z za­da­niami al­go­ryt­micz­nymi o zróż­ni­co­wa­nym stop­niu trud­no­ści może po­bu­dzić za­in­te­re­so­wa­nie tymi za­gad­nie­niami. Projektem zaj­mo­wali się Maciej Pawica z klasy 1D , Weronika Głowacka z klasy 1E, Jakub Patałuch z klasy 1A i Maciej Zygmunt z klasy 1E.
  • Projekt Sparrows World — jego ce­lem jest uświa­do­mie­nie lu­dzi o wy­mie­ra­niu wró­bli oraz zor­ga­ni­zo­wa­niu we Wrocławiu jak naj­więk­szej ilo­ści bez­piecz­nych miejsc do je­dze­nia oraz lęgu dla sza­rych pta­szyn. Uczestnicy: Zofia Kowalik z klasy 2B, Aleksandra Wrońska z klasy 2E, Izabela Rosińska z LO 3, Julianna Filio z LO 7, Maryla Sylwestrzak z LO 7 i Julia Kowalik z LO 2 (w Lesznie)
  • Projekt spo­łeczny „Volontvarious”- stwo­rzony przez Zofię Resler z klasy 2D, Martynę Leśniak z klasy 2E ma na celu po­pu­la­ry­za­cję wo­lon­ta­riatu wśród mło­dzieży. Projekt miał za­chę­cić uczniów li­ceum do dzia­ła­nia jako wo­lon­ta­riusz poza mu­rami szkoły. Poprzez współ­pracę z in­nymi in­sty­tu­cjami, wy­wiady z wo­lon­ta­riu­szami oraz wła­sne do­świad­cze­nie udało się zgro­ma­dzić wy­star­cza­jąco dużo in­for­ma­cji o prze­róż­nych for­mach wo­lon­ta­riatu w na­szym mie­ście. Następnie grupa prze­pro­wa­dziła se­rię wy­kła­dów w róż­nych kla­sach w na­szej szkole o moż­li­wo­ściach an­ga­żo­wa­nia w wolontariacie.

Dziękuję i gra­tu­luję wszyst­kim uczest­ni­kom bio­rą­cym udział w Olimpiadzie, która dzięki dzia­ła­niu w prak­tyce uczy:

  • sa­mo­dziel­no­ści i odpowiedzialności
  • współ­pracy z zespołem
  • za­rzą­dza­nia (swoim cza­sem, bu­dże­tem, projektem)
  • roz­wią­zy­wa­nia problemów

Artykuł pra­sowy

 Koordynator: prof. Ewa Widun