Autorskie projekty edukacyjno-wychowawcze

Koordynator Projekt
Bednarz Bogusława
Przeworska Elżbieta
Pietras Beata
Spotkania z cie­ka­wymi ludźmi w czytelni
Bąk – Chudecka Małgorzata
Poźniak– Fabrowska Jarosława
Konkurs „fizyk@kręci”
Błaszczyk Katarzyna
Barylska Anna
Pietras Beata
Poezja Śpie­wana
Cichoń Daniel Obóz ma­te­ma­tyczny
Czaplińska Maria
Widun Ewa
Wolontariat szkolny
Czaplińska Maria
Widun Ewa
Tydzień Wolontariatu
Czaplińska Maria
Lüdtke Przemysław
Mirosław Maciej
Mamotiuk Joanna
Wilk Bogusław
Wiosenne Mistrzostwa Szkoły w LA dziew­częta i chłopcy
Czaplińska Maria Mistrzostwa szkoły w piłce siat­ko­wej dziew­cząt LO
Dados Maja Filozoficzne Karaoke
Drwięga Małgorzata Warsztaty eko­no­miczne
Drwięga Małgorzata Warsztaty z przedsiębiorczości
Duńska-Urban Katarzyna Wymiana Projekt UNESCO z Graf Adolfs Gymnasium z Tecklenburg
Gajdis Anna Warsztaty: Stosunki pol­sko – nie­miec­kie w li­te­ra­tu­rze i sztuce po 1945.
Giżewska — Szwarbuła Agnieszka Warszawa cza­sów stanisławowskich
Gościej Andrzej Warsztaty geo­gra­ficzne
Hojnor Aleksandra
Smarzewska Agnieszka
Wymiana ze szkołą po­nad­gim­na­zjalną we Francji: Ensemble Scolaire Edmond Michelet – Brive, Bossuet College w ra­mach wy­ko­rzy­sta­nia zdo­by­tych do­świad­czeń po za­koń­cze­niu re­ali­za­cji pro­jektu edu­ka­cyj­nego Good vs Evil Days
Jasiński Jacek Mistrzostwa ZS nr 14 w badmintonie
Jasiński Jacek Mistrzostwa ZS nr 14 w kwadrancie
Jasiński Jacek Mistrzostwa ZS nr 14 w Nordic Walking
Jasiński Jacek Drużynowe Mistrzostwa ZS nr 14 w bi­lar­dzie 8-bil
Jasiński Jacek Indywidualne Mistrzostwa ZS nr 14 w bi­lar­dzie 9-bil „9 Bil Cup” – VIII Puchar Dyrektora
Jasiński Jacek Spływ ka­ja­kowy dla naj­lep­szych sportowców
Jasiński Jacek I Puchar Absolwenta XIV LO w Bilardzie
Jasiński Jacek Mistrzostwa ZS14 bi­lar­dzie dziewcząt
Jasiński Jacek Mistrzostwa ZS 14 w ul­ti­mate frisbee
Jasiński Jacek Liga Sportów World Games – I klasy
Kwoka Michał Edukacja re­gio­nalna
Tarasiewicz Jolanta
Rząsa-Piątek Joanna
Malinowska Anna
Międzynarodowy Dzień Mola
Kiniorski Robert Wycieczka Nagroda dla naj­lep­szych uczniów LO XIV
Kuźmińska Alicja Warsztaty przy­go­to­wu­jące do udziału w fi­nale kon­kursu zDolny Ślą­zak Gimnazjalista.
Kuźmińska Alicja Kalendarium hi­sto­ryczne
Lüdtke Przemysław Mistrzostwa szkoły w piłce siat­ko­wej chłop­ców LO
Macalik Dominika Mistrzostwa szkoły w ko­szy­kówce dziewcząt(GM)
Macalik Dominka Warsztaty ul­ti­mate fris­bee z Mistrzami Polski
Macalik Dominika Warsztaty-sporty zi­mowe jako forma in­te­gra­cji z oso­bami sła­bo­wi­dzą­cymi i nie­wi­do­mymi (narty bie­gowe, łyżwiarstwo)
Mamotiuk Joanna Liga siat­kar­ska dru­żyn mie­sza­nych w GM
Mamotiuk Joanna
Widun Ewa
Macalik Dominika
Mistrzostwa szkoły w pły­wa­niu (LO, GM)
Marciniak — Kucharska Agnieszka Edukacja przez sztukę
Marciniak — Kucharska Agnieszka Historia ce­ra­miki i szkła na Dolnym Śląsku
Marciniak — Kucharska Agnieszka Koncert z in­stru­men­tami ceramicznymi
Markowski Marek XI Turniej Brydża Sportowego o Puchar Dyrektora  ZS nr 14
Matla Dawid Obóz in­for­ma­tyczny
Mirosław Maciej Dzień Sportu w GM 49
Mirosław Maciej
Pełka Artur
Mistrzostwa Szkoły w Koszykówce chłop­ców  LO i GD
Murlikiewicz Daria
Taranek-Wolańska Olga
Czternastka miej­scem spotkań
Murlikiewicz Daria
Biniewicz Jerzy
Obóz olim­pij­ski z ję­zyka polskiego
Pełka Artur Dzień Sportu w XIV LO
Pietras Beata
Siegieńczuk Marzena
Lekcje w bibliotece
Pietras Beata
Siegieńczuk Marzena
Kalisz Edward
Czternastkowe czy­ta­nie literatury
Piszczek Marian Obóz przy­rod­ni­czy
Piszczek Marian Warsztaty bio­lo­giczne
Półtorak Bogdan
Tomasiewicz Beata
Rząsa-Piątek Joanna
Obóz na­ukowy dla uczniów klas III Gimnazjum „Przed eg­za­mi­nem gimnazjalnym”
Półtorak Bogdan
Tomasiewicz Beata
Obóz eko­lo­giczny w Krośnicach
Rabiega Anna Wyjazd in­te­gra­cyjny Rady SU
Rabiega Anna Maturalny Obóz Powtórkowy (WOS)
Rabiega Anna Warsztaty olim­pij­skie (OwoPiP, OwoPiŚW)
Rabiega Anna Spotkanie z eu­ro­par­la­men­ta­rzy­stą Bogdanem Zdrojewskim
Skwierczyński Michał Spotkania z pro­fe­so­rami uczelni katolickich
Smarzewska Agnieszka
Centrum Egzaminacyjne Egzaminów Cambridge ESOL
Egzamin próbny na cer­ty­fi­kat FCE dla uczniów klas dru­gich i trze­cich gimnazjum
Smarzewska Agnieszka
Centrum Egzaminacyjne Egzaminów Cambridge ESOL
Próbny Egzamin IELTS dla klasy dwu­ję­zycz­nej 2E (liceum)
Smarzewska Agnieszka Dziewiąta edy­cja pro­jektu edu­ka­cyj­nego Good vs Evil Days w ra­mach The Classic Literature Days in English  oraz spek­takl mu­zyczny Adam et Eve La Seconde Chance w ję­zyku an­giel­skim z wo­ka­lami w ję­zyku fran­cu­skim i an­giel­skim w wy­ko­na­niu uczest­ni­ków pro­jektu z udzia­łem ar­ty­stów scen polskich
Stasiak Małgorzata
Wacowska Magdalena
Szlakiem Młodej Polski – wy­jazd do Krakowa
Storta Piotr Międzynarodowa wy­miana ze szko­łami w Holandii: Willem Blaeu w Alkmaar oraz Schofer Scholengemeenschap w Haarlem
Śmia­łek Ewelina
Banaś Dorota
Warsztaty ję­zy­kowe w Londynie
Śmia­łek Ewelina
Krzyżanowski Andrzej
Wymiana mię­dzy­na­ro­dowa z Hiszpanią
Szterenberg Ludmiła Obóz olim­pij­ski z chemii
Taranek-Wolańska Olga Konkurs wie­dzy o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Urban Cezary Obóz olim­pij­ski Czternastki
Urczyński Maciej  Konkurs  Multilingwalna Czternastka
Wacowska Magdalena Obóz olim­pij­ski i warsztaty
Wacowska Magdalena Projekt — „Film mnie kręci”
Wacowska Magdalena Projekt — „Sztuka w mieście”
Widun Ewa Mistrzostwa Szkoły w szachach
Widun Ewa Mistrzostwa LO i GM w szachach
Widun Ewa Warsztaty in­te­gra­cyjne na lo­dzie (dzieci niewidome)
Widun Ewa Warsztaty in­te­gra­cyjne Nordic Walking (dzieci niewidome)
Widun Ewa
Macalik Dominika
Bieg z oka­zji dnia liczby „pi”
Wilk Bogusław Piłkarska Liga Klas chłop­ców GM
Witkowski Przemysław Edukacja fil­mowa w kształ­ce­niu polonistycznym
Zdziebło Leszek Obóz z nar­ciar­stwa biegowego
Zdziebło Leszek Kurs nur­kowy dla klas II i III LO
Zdziebło Leszek
Wilk Bogusław
Wyjazd mię­dzy­kla­sowy (na­groda) na narty biegowe
Zdziebło Leszek
Wilk Bogusław
Mistrzostwa w short– track (LO, GM)
Zdziebło Leszek
Mirosław Maciej
Macalik Dominika
Widun Ewa
Mistrzostwa szkoły w nar­ciar­stwie al­pej­skim i snowboardzie
Zdziebło Leszek Mistrzostwa szkoły w piłce noż­nej LO
Nauczyciele WF – ko­or­dy­na­tor Leszek Zdziebło Wyjazdy kla­sowe na narty biegowe
Zadrożny Czesław Koło strze­lec­kie (LOK GM, LO)
Zadrożny Czesław
Kraul Łu­kasz
Koło Pierwszej Pomocy
Zadrożny Czesław Radosna Parada Niepodległości
Zespół ka­te­che­tów Pielgrzymka gim­na­zja­li­stów do Henrykowa
Zespół ka­te­che­tów Pielgrzymka ma­tu­rzy­stów na Jasną Górę
Zespół ka­te­che­tów Rekolekcje Wielkopostne