Lokalizacja i dojazd

Dane te­le­adre­sowe

Zespół Szkół nr 14
Aleja Brücknera 10
51–410 Wrocław
tel. 71 7986890

Brak pluginu Flash

Dojazd sa­mo­cho­dem

Szkoła znaj­duje się we Wrocławiu przy ulicy Brücknera 10. Ulica ta jest czę­ścią kra­jo­wej drogi nr 8, co po­wo­duje, że do­jazd do nas nie jest utrudniony.

Jadąc od cen­trum, można do nas do­trzeć albo od Placu Grunwaldzkiego przez most Szczytnicki, ulicą Kochanowskiego przez i mo­sty Jagielońskie, albo od ulicy Jedności Narodowej lub Wyszyńskiego przez most Warszawski do Placu Kromera i na­stęp­nie do­je­chać ulicą Toruńską lub Krzywoustego.

Z osie­dli po­ło­żo­nych w pół­noc­nej czę­ści Wrocławia (Różanka, Polanka, Poświętne) można do­trzeć do szkoły przez Karłowice uli­cami Kasprowicza i Tadeusza Boya Że­leń­skiego. Z Wojnowa lub Strachocina można szybko do­je­chać ulicą Kowalską, a na­stęp­nie Kwidzyńską. Ła­twy jest do­jazd od strony Oleśnicy oraz osie­dli i miej­sco­wo­ści po­ło­żo­nych przy wy­lo­cie do Oleśnicy i w po­bliżu drogi kra­jo­wej nr 8 na od­cinku Wrocław — Oleśnica.

Komunikacja zbio­rowa

Do szkoły można się rów­nież do­stać środ­kami ko­mu­ni­ka­cji zbio­ro­wej. Pod szkołą za­trzy­mują się tram­waje 6, 11 oraz au­to­busy: po­spieszny D (Wałbrzyska — Giełdowa — Osiedle Sobieskiego) i zwy­kłe 116 (Świ­niary — Plac Grunwaldzki), 118 (Sępolno — Osobowice), 131 (Litewska — Plac Grunwaldzki — Plac Dominikański) i 141 (Osiedle Sobieskiego — Plac Grunwaldzki — Plac Dominikański). Na przy­stanku tym za­trzy­mują się też nie­które au­to­busy do­jeż­dża­jące tędy z za­jezdni na Obornickiej do Placu Grunwaldzkiego, jak np. 139 i 149. Również prze­jeż­dżają tędy nocne 241 i 251. Dobre jest po­łą­cze­nie z du­żym wę­złem ko­mu­ni­ka­cyj­nym, ja­kim jest Rondo Regana na Placu Grunwaldzkim.

Ze względu na trwa­jące re­monty i prze­bu­dowy dróg we Wrocławiu, pro­simy o spraw­dza­nie, jak w da­nym okre­sie kur­sują au­to­busy i tram­waje: www.wroclaw.pl, www.jakdojade.pl lub www.mpk.wroc.pl.

Można rów­nież do­stać się do szkoły, ko­rzy­sta­jąc z PKP i PKS. W od­le­gło­ści około 1 km znaj­duje się sta­cja Wrocław Sołtysowice, na któ­rej za­trzy­mują się po­ciągi, łą­czące Dworzec Główny oraz Oleśnicę. Niektóre au­to­busy PKS za­trzy­mują się obok, znaj­du­ją­cego się nie­da­leko Centrum Handlowego Korona, ale więk­szość za­trzy­muje się do­piero na Placu Grunwaldzkim.