Rada rodziców

UWAGA! Nastąpiła zmiana nu­meru konta dla wpłat na Radę Rodziców!

Składki na fun­dusz Rady Rodziców są do­bro­wolne. Poniżej po­da­jemy nu­mer i na­zwę konta bankowego:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 14
ul. Brucknera 10, 51–410 Wrocław

Bank Pocztowy
25 1320 1999 2340 9347 2000 0001

Cele ist­nie­nia Rady Rodziców

Pieniądze z ze­bra­nych skła­dek Rada Rodziców prze­zna­czyła na na­stę­pu­jące cele:

  • do­fi­nan­so­wa­nie wy­jaz­dów na olim­piady i zawody
  • do­fi­nan­so­wa­nie na­gród dla wy­róż­nia­ją­cych się uczniów
  • do­fi­nan­so­wa­nie kart pływackich
  • do­fi­nan­so­wa­nie dar­mo­wej wody dla uczniów
  • ufun­do­wa­nie Nagrody Specjalnej Rady Rodziców w wy­so­ko­ści 1500 zł dla zwy­cięz­ców Ligi Klas Gimnazjum i Liceum