Budynek główny — parter

Budynek szkoły - parter

Główny ciąg ko­mu­ni­ka­cyjny z ga­blo­tami informacyjnymi

Budynek szkoły - parter

Główny ciąg ko­mu­ni­ka­cyjny z ga­blo­tami informacyjnymi

Budynek szkoły - parter

Główny ciąg ko­mu­ni­ka­cyjny z ga­blo­tami informacyjnymi

Budynek szkoły - parter

Główny ciąg ko­mu­ni­ka­cyjny z pod­jaz­dem dla niepełnosprawnych

Budynek szkoły - parter

Winda

Budynek szkoły - parter

Stanowiska kom­pu­te­rowe

Budynek szkoły - parter

Stanowiska kom­pu­te­rowe

Budynek szkoły - parter

Sala lek­cyjna ję­zyka polskiego

Budynek szkoły - parter

Sala lek­cyjna ję­zyka polskiego

Budynek szkoły - parter

Sala lek­cyjna eko­no­mii i przedsiębiorczości

Budynek szkoły - parter

Sala lek­cyjna eko­no­mii i przedsiębiorczości

Budynek szkoły - parter

Pracownia fi­zyczna

Budynek szkoły - parter

Pracownia fi­zyczna

Budynek szkoły - parter

Gabinet pie­lę­gniarki