Statut Szkoły

My, na­uczy­ciele Zespołu Szkół Nr 14, uzna­jąc, że na­sza szkoła po­winna funk­cjo­no­wać we­dług ja­snych i pra­wo­rząd­nych za­sad, chcąc ją do­sto­so­wać do po­trzeb cza­sów i cią­głego roz­woju de­mo­kra­cji w na­szym kraju, ma­jąc świa­do­mość, że ob­li­cze szkoły za­leży przede wszyst­kim od nas sa­mych, kie­ru­jąc się po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­cymi, nad­rzęd­nymi wo­bec wszel­kich in­nych ak­tami praw­nymi oraz mię­dzy­na­ro­do­wymi po­sta­no­wie­niami, do­ty­czą­cymi praw czło­wieka i praw dziecka uchwa­lamy ni­niej­szy sta­tut.

Statut Szkoły