Wyniki egzaminów zewnętrznych

Egzaminy ma­tu­ralne

Egzaminy gim­na­zjalne

Wyniki eg­za­minu gim­na­zjal­nego 2016/2017

 • Ję­zyk pol­ski — 92,7% (Wrocław — 75,3%)
 • Hi­sto­ria — 91% (Wrocław — 66,9%)
 • Ma­te­ma­tyka — 91,5% (Wrocław — 58,3%)
 • Przed­mioty przy­rod­ni­cze — 89% (Wrocław — 59,4%)
 • Język an­giel­ski — po­ziom pod­sta­wowy — 98,7% (Wrocław — 77,8%)
 • Język an­giel­ski — po­ziom roz­sze­rzony — 93,7% (Wrocław — 60,8%)

Wyniki eg­za­minu gim­na­zjal­nego 2015/2016

 • Ję­zyk pol­ski — 92,4%
 • Hi­sto­ria — 85,2%
 • Ma­te­ma­tyka — 92,3%
 • Przed­mioty przy­rod­ni­cze — 86,0%
 • Język an­giel­ski — po­ziom pod­sta­wowy — 98,0%
 • Język an­giel­ski — po­ziom roz­sze­rzony — 94,3%

Wyniki eg­za­minu gim­na­zjal­nego 2014/2015

 • Część hu­ma­ni­styczna — ję­zyk pol­ski — 88,3%
 • Część hu­ma­ni­styczna — hi­sto­ria i wie­dza o spo­łe­czeń­stwie — 88,7%
 • Część matematyczno-przyrodnicza — ma­te­ma­tyka — 90,4%
 • Część matematyczno-przyrodnicza — przed­mioty przy­rod­ni­cze — 85,7%
 • Język an­giel­ski — po­ziom pod­sta­wowy — 99,0%
 • Język an­giel­ski — po­ziom roz­sze­rzony — 95,5%

Wyniki eg­za­minu gim­na­zjal­nego 2013/2014

 • Część hu­ma­ni­styczna — ję­zyk pol­ski — 89,4%
 • Część hu­ma­ni­styczna — hi­sto­ria, wie­dza o spo­łe­czeń­stwie — 86%
 • Część matematyczno-przyrodnicza — ma­te­ma­tyka — 91%
 • Część matematyczno-przyrodnicza — przed­mioty przy­rod­ni­cze — 85,5%
 • Język an­giel­ski — po­ziom pod­sta­wowy — 98,9%
 • Język an­giel­ski — po­ziom roz­sze­rzony — 96,8%

Wyniki eg­za­minu gim­na­zjal­nego 2012/2013

 • Część hu­ma­ni­styczna — ję­zyk pol­ski — 86,2%
 • Część hu­ma­ni­styczna — hi­sto­ria, wie­dza o spo­łe­czeń­stwie — 86,3%
 • Część matematyczno-przyrodnicza — ma­te­ma­tyka — 92,9%
 • Część matematyczno-przyrodnicza — przed­mioty przy­rod­ni­cze — 88,8%
 • Język an­giel­ski — po­ziom pod­sta­wowy — 99,1%
 • Język an­giel­ski — po­ziom roz­sze­rzony — 94,3%

Wyniki eg­za­minu gim­na­zjal­nego 2011/2012

 • Część hu­ma­ni­styczna — ję­zyk pol­ski — 91,8%
 • Część hu­ma­ni­styczna — hi­sto­ria, wie­dza o spo­łe­czeń­stwie — 90,3%
 • Część matematyczno-przyrodnicza — ma­te­ma­tyka — 93,1%
 • Część matematyczno-przyrodnicza — przed­mioty przy­rod­ni­cze (bio­lo­gia, fi­zyka, geo­gra­fia, che­mia) — 81,9%
 • Język an­giel­ski — po­ziom pod­sta­wowy — 97,5%
 • Język an­giel­ski — po­ziom roz­sze­rzony — 94,6%

Wyniki eg­za­minu gim­na­zjal­nego 2010/2011

 • Część hu­ma­ni­styczna — 41,60/50
 • Część matematyczno-przyrodnicza — 41,40/50
 • Język an­giel­ski — 49/50

Wyniki eg­za­minu gim­na­zjal­nego 2009/2010

 • Część hu­ma­ni­styczna — 42,10/50
 • Część matematyczno-przyrodnicza — 41,90/50
 • Język an­giel­ski — 48/50

Wyniki eg­za­minu gim­na­zjal­nego 2008/2009

 • Część hu­ma­ni­styczna — 42,8/50
 • Część matematyczno-przyrodnicza — 45,6/50
 • Język an­giel­ski — 46,8/50

Wyniki eg­za­minu gim­na­zjal­nego 2007/2008

 • Część hu­ma­ni­styczna — 43,3/50
 • Część matematyczno-przyrodnicza — 45,9/50

Wyniki eg­za­minu gim­na­zjal­nego 2006/2007

 • Część hu­ma­ni­styczna — 43,9/50
 • Część matematyczno-przyrodnicza — 43,1/50

Wyniki eg­za­minu gim­na­zjal­nego 2005/2006

 • Część hu­ma­ni­styczna — 42,1/50
 • Część matematyczno-przyrodnicza — 41,1/50

Wyniki eg­za­minu gim­na­zjal­nego 2004/2005

 • Część hu­ma­ni­styczna — 46,2/50
 • Część matematyczno-przyrodnicza — 42,5/50

Wyniki eg­za­minu gim­na­zjal­nego 2003/2004

 • Część hu­ma­ni­styczna — 41,3/50
 • Część matematyczno-przyrodnicza — 44,2/50