Przetargi

Roboty bu­dow­lane po­le­ga­jące na prze­bu­do­wie bu­dynku in­ter­natu znaj­du­ją­cego się na te­re­nie Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

Plik: PDF
Rozmiar: 432KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 06.06.2019r.

Roboty bu­dow­lane po­le­ga­jące na prze­bu­do­wie bu­dynku in­ter­natu znaj­du­ją­cego się na te­re­nie Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert

Plik: PDF
Rozmiar: 98KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 03.06.2019r.

Roboty bu­dow­lane po­le­ga­jące na prze­bu­do­wie bu­dynku in­ter­natu znaj­du­ją­cego się na te­re­nie Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu.

Zmiana ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 425KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 29.05.2019r.

Roboty bu­dow­lane po­le­ga­jące na prze­bu­do­wie bu­dynku in­ter­natu znaj­du­ją­cego się na te­re­nie Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu.

Odpowiedzi na pytania

Plik: PDF
Rozmiar: 8MB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 29.05.2019r.

Roboty bu­dow­lane po­le­ga­jące na prze­bu­do­wie bu­dynku in­ter­natu znaj­du­ją­cego się na te­re­nie Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 235KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 677KB

 

Projekt

Plik: PDF
Rozmiar: 7,4MB

 

Przedmiary

Plik: PDF
Rozmiar: 838KB

 

STWIORB

Plik: PDF
Rozmiar: 178KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 16.05.2019r.

Świad­cze­nie usług do­zoru obiek­tów na­le­żą­cych do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okre­sie od 1 stycz­nia 2019 r. do 31 grud­nia 2019 r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

Plik: PDF
Rozmiar: 71KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 05.12.2018r.

Świad­cze­nie usług do­zoru obiek­tów na­le­żą­cych do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okre­sie od 1 stycz­nia 2019 r. do 31 grud­nia 2019 r.

Informacja z otwar­cia ofert

Plik: PDF
Rozmiar: 77KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 23.11.2018r.

Świad­cze­nie usług do­zoru obiek­tów na­le­żą­cych do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okre­sie od 1 stycz­nia 2019 r. do 31 grud­nia 2019 r.

Odpowiedzi na pytania

Plik: PDF
Rozmiar: 335KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 20.11.2018r.

Świad­cze­nie usług do­zoru obiek­tów na­le­żą­cych do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okre­sie od 1 stycz­nia 2019 r. do 31 grud­nia 2019 r.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 357KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 852KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 15.12.2018r.

Roboty bu­dow­lane do­ty­czące wy­miany okien w bu­dynku Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

Plik: PDF
Rozmiar: 319KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 14.06.2018r.

Roboty bu­dow­lane do­ty­czące wy­miany okien w bu­dynku Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.

Informacja z otwar­cia ofert

Plik: PDF
Rozmiar: 240KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 04.06.2018r.

Roboty bu­dow­lane do­ty­czące wy­miany okien w bu­dynku Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.

Zmiana ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 216KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 29.05.2018r.

Roboty bu­dow­lane do­ty­czące wy­miany okien w bu­dynku Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.

Odpowiedzi na pytania

Plik: PDF
Rozmiar: 78KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 29.05.2018r.

Roboty bu­dow­lane do­ty­czące wy­miany okien w bu­dynku Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.

Odpowiedzi na pytania

Plik: PDF
Rozmiar: 356KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 24.05.2018r.

Roboty bu­dow­lane do­ty­czące wy­miany okien w bu­dynku Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 233KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 571KB

 

Załącznik nr 7

Plik: ZIP
Rozmiar: 772KB

 

Załącznik nr 8

Plik: ZIP
Rozmiar: 431KB

 

Załącznik nr 9

Plik: PDF
Rozmiar: 52KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 16.05.2018r.

Informacja z otwar­cia ofert.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

Plik: PDF
Rozmiar: 771KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 04.12.2017r.

Informacja z otwar­cia ofert.

Informacja z otwar­cia ofert

Plik: PDF
Rozmiar: 827KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 23.11.2017r.

prze­targ nie­ogra­ni­czony na świad­cze­nie usług do­zoru obiek­tów na­le­żą­cych do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okre­sie od 1 stycz­nia 2018 r. do 31 grud­nia 2018 r.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 230KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 1MB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 15.11.2017r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wy­ko­nawcy
Zamieszczono na stro­nie szkoły 21.06.2017.

Plik: PDF
Rozmiar: 590KB

 

Informacja z otwar­cia ofert
7 czerwca 2017 r.

Plik: PDF
Rozmiar: 555KB

 

Odpowiedzi na pytania

Plik: PDF
Rozmiar: 424KB

 

Roboty bu­dow­lane po­le­ga­jące na zmia­nie za­go­spo­da­ro­wa­nia te­renu w za­kre­sie cią­gów ko­mu­ni­ka­cyj­nych, wjaz­dów, wejść i miejsc par­kin­go­wych, oświe­tle­nia i od­wod­nie­nia te­renu przy Zespole Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 5,6MB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 704KB

 

Załącznik nr 8

Plik: ZIP
Rozmiar: 6,3MB

 

Załącznik nr 9

Plik: ZIP
Rozmiar: 715KB

 

Załącznik nr 10

Plik: ZIP
Rozmiar: 470KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 22.05.2017r.

Odpowiedzi na pytania

Plik: PDF
Rozmiar: 2,2MB

 

Wynajem lo­kalu użyt­ko­wego i świad­cze­nie usług ga­stro­no­micz­nych w bu­dynku Zespołu Szkół Nr 14 przy ul. Brucknera 10 we Wrocławiu o łącz­nej po­wierzchni użyt­ko­wej wy­no­szą­cej 412,53 m2.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 69KB

 

Specyfikacja

Plik: PDF
Rozmiar: 221KB

 

Załącznik nr 8

Plik: PDF
Rozmiar: 47KB

 

Załącznik nr 9

Plik: PDF
Rozmiar: 47KB

 

Załącznik nr 10

Plik: PDF
Rozmiar: 47KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 27.04.2017r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

Plik: PDF
Rozmiar: 549KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 23.12.2016r.

Informacja z otwar­cia ofert

Plik: PDF
Rozmiar: 541KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 13.12.2016r.

Świad­cze­nie usług do­zoru obiek­tów na­le­żą­cych do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okre­sie od 1 stycz­nia 2017 r. do 31 grud­nia 2017 r.
Numer ogło­sze­nia: 358289 — 2016.

Zmiana ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 216KB

 

Zmiana SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 148KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 05.12.2016r.

Świad­cze­nie usług do­zoru obiek­tów na­le­żą­cych do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okre­sie od 1 stycz­nia 2017 r. do 31 grud­nia 2017 r.
Numer ogło­sze­nia: 358289 — 2016.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 224KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 692KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 05.12.2016r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

Nr Sprawy ZP.340.2.2016

Dotyczy: ro­bót bu­dow­la­nych do­ty­czą­cych wy­miany okien w in­ter­na­cie szkol­nym Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
CPV — 45000000–7, 45421100–5

Ogłoszenie

Plik: PDF
Rozmiar: 117KB

 

Wrocław, dnia 10 maja 2016 r.

Wszyscy, któ­rzy po­brali SIWZ

do­ty­czy: ro­bót bu­dow­la­nych do­ty­czą­cych wy­miany okien w in­ter­na­cie szkol­nym Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
CPV — 45000000–7, 45421100–5

Zamawiający, zgod­nie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycz­nia 2004r. Prawo za­mó­wień pu­blicz­nych (tekst jed­no­lity z 2015 r. poz. 2164), zmie­nia treść za­pisu SIWZ po­przez zmianę za­łącz­nika nr 3 „Kosztorysu ofer­to­wego” zał. Nr 9 przed­miar i ze­sta­wie­nie sto­larki okiennej.

W związku ze zmianą tre­ści spe­cy­fi­ka­cji istot­nych wa­run­ków za­mó­wie­nia jak wy­żej, Zamawiający w celu umoż­li­wie­nia wpro­wa­dze­nia zmian w ofer­tach, zgod­nie z art. 38 ust ww. ustawy, Zamawiający prze­dłuża ter­min skła­da­nia ofert do dnia 26.04.2016 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert na­stąpi w dniu 26.04.2016 r. o godz. 10:00.

Jednocześnie in­for­muję że zmiana jest wią­żąca dla wszystkich.

Przedmiary

Plik: ZIP
Rozmiar: 105KB

 

Zestawienie sto­larki okiennej

Plik: ZIP
Rozmiar: 196KB

 

Wrocław, dnia 21 kwiet­nia 2016 r.

Roboty bu­dow­lane do­ty­czące wy­miany okien w in­ter­na­cie szkol­nym Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
Numer ogło­sze­nia: 81388 — 2016.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 260KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 542KB

 

Dokumentacja pro­jek­towa

Plik: ZIP
Rozmiar: 10,7MB

 

Przedmiary

Plik: ZIP
Rozmiar: 109KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 08.04.2016r.

„Informacja do­ty­cząca roz­strzy­gnię­cia prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na sprze­daż ze­stawu pły­wa­ją­cego Westerplatte II”

Gmina Wrocław — Zespół szkół nr 14 we Wrocławiu re­pre­zen­to­wany przez Marka Łaź­niaka Dyrektora Szkoły in­for­muje, że w od­po­wie­dzi na ogło­sze­nie nr 1/2016 z dnia 2 lu­tego 2016 r. do­ty­czą­cego pi­sem­nego prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na sprze­daż ze­stawu pły­wa­ją­cego Westerplatte II, nie zło­żono w wy­ma­ga­nym ter­mi­nie żad­nej oferty.

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 29.02.2016r.

Gmina Wrocław — Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu, al. Brücknera 10, 51–410 Wrocław, re­pre­zen­to­waną przez: Marek Łaź­niak Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu, ogła­sza pi­semny prze­targ nie­ogra­ni­czony na sprze­daż Zestawu pły­wa­ją­cego Westeplatte II
Nr 1/2016 z dnia 2 lu­tego 2016 r.

Ogłoszenie o przetargu

Plik: PDF
Rozmiar: 67kB

 

Szczegółowy opis przed­miotu przetargu

Plik: PDF
Rozmiar: 56kB

 

Formularz ofer­towy

Plik: ZIP
Rozmiar: 38kB

 

Wzór umowy

Plik: ZIP
Rozmiar: 65kB

 

Dokumentacja fo­to­gra­ficzna

Plik: ZIP
Rozmiar: 2,95MB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 02.02.2016r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

Nr Sprawy ZP.340.1.2015

Dotyczy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na ro­boty bu­dow­lane do­ty­czące wy­ko­na­nia wy­miany na­wierzchni bo­iska spor­to­wego z bu­dową ogro­dze­nia w Zespole Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
CPV – 45000000–7, 45111291–4.

Ogłoszenie

Plik: PDF
Rozmiar: 107KB

 

Wrocław, dnia 3 lipca 2015 r.

Wszyscy, któ­rzy po­brali SIWZ

do­ty­czy: ro­boty bu­dow­lane do­ty­czące wy­ko­na­nia wy­miany na­wierzchni bo­iska spor­to­wego z bu­dową ogro­dze­nia w Zespole Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.

Numer ogło­sze­nia: 136634 — 2015

Odpowiedzi na pytania

Plik: PDF
Rozmiar: 145KB

 

Roboty bu­dow­lane do­ty­czące wy­ko­na­nia wy­miany na­wierzchni bo­iska spor­to­wego z bu­dową ogro­dze­nia w Zespole Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
Numer ogło­sze­nia: 136634 — 2015.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 255KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 538KB

 

Dokumentacja pro­jek­towa

Plik: ZIP
Rozmiar: 2,2MB

 

Przedmiary

Plik: ZIP
Rozmiar: 70KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 09.06.2015r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

Nr Sprawy ZP.340.7.2014

Dotyczy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na ro­boty bu­dow­lane do­ty­czące re­montu pa­wi­lonu sportowo-biurowego na te­re­nie Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
CPV — 45000000–7, 45111300–1, 45262500–6, 45410000–4, 45421000–4, 45332000–3, 45331200–8, 45311100–1, 45317300–2, 45312000–7.

Ogłoszenie

Plik: PDF
Rozmiar: 441KB

 

Wrocław, dnia 1 sierp­nia 2014 r.

Roboty bu­dow­lane do­ty­czące re­montu pa­wi­lonu sportowo-biurowego na te­re­nie Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
Numer ogło­sze­nia: 151615 — 2014.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 255KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 606KB

 

Dokumentacja pro­jek­towa

Plik: ZIP
Rozmiar: 10,5MB

 

Przedmiary

Plik: ZIP
Rozmiar: 258KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 11.07.2014r.

Ogłoszenie o unie­waż­nie­niu postępowania

Nr Sprawy ZP.340.6.2014

Dotyczy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na ro­boty bu­dow­lane do­ty­czące re­montu pa­wi­lonu sportowo-biurowego na te­re­nie Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
CPV — 45000000–7, 45111300–1, 45262500–6, 45410000–4, 45421000–4, 45332000–3, 45331200–8, 45311100–1, 45317300–2, 45312000–7.

Zamawiający Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu przy al. Brücknera 10 za­wia­da­mia, że po­stę­po­wa­nie o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­nego na ww. za­da­nie, zo­stało unie­waż­nione zgod­nie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Uzasadnienie: Oferta z naj­niż­szą ceną prze­wyż­sza kwotę, którą Zamawiający za­mie­rza prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie zamówienia.

Wrocław, dnia 9 lipca 2014 r.

Wszyscy, któ­rzy po­brali SIWZ

do­ty­czy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na ro­boty bu­dow­lane do­ty­czące re­montu pa­wi­lonu sportowo-biurowego na te­re­nie Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
CPV — 45000000–7, 45111300–1, 45262500–6, 45410000–4, 45421000–4, 45332000–3, 45331200–8, 45311100–1, 45317300–2, 45312000–7

Nr Sprawy ZP.340.6.2014

Odpowiedź na py­ta­nie nr 1

Plik: PDF
Rozmiar: 134KB

 

Odpowiedź na py­ta­nie nr 2

Plik: PDF
Rozmiar: 186KB

 

Roboty bu­dow­lane do­ty­czące re­montu pa­wi­lonu sportowo-biurowego na te­re­nie Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
Numer ogło­sze­nia: 209304 — 2014.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 255KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 602KB

 

Dokumentacja pro­jek­towa

Plik: ZIP
Rozmiar: 10,5MB

 

Przedmiary

Plik: ZIP
Rozmiar: 258KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 23.06.2014r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze Operatora Gastronomicznego

Dotyczy:

prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego pi­sem­nego na wy­na­jem lo­kalu użyt­ko­wego i świad­cze­nie usług ga­stro­no­micz­nych w bu­dynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Brucknera 10 we Wrocławiu.

Ogłoszenie

Plik: PDF
Rozmiar: 42KB

 

Wrocław, dnia 22 maja 2014 r.

Wszyscy, któ­rzy po­brali SIWZ

Wynajem lo­kalu użyt­ko­wego i świad­cze­nie usług ga­stro­no­micz­nych w bu­dynku Zespołu Szkół Nr 14 przy ul. Brucknera 10 we Wrocławiu o łącz­nej po­wierzchni użyt­ko­wej wy­no­szą­cej 412,53 m2.
data za­miesz­cze­nia: 16.05.2014

Odpowiedzi na pytania

Plik: PDF
Rozmiar: 112KB

 

Wynajem lo­kalu użyt­ko­wego i świad­cze­nie usług ga­stro­no­micz­nych w bu­dynku Zespołu Szkół Nr 14 przy ul. Brucknera 10 we Wrocławiu o łącz­nej po­wierzchni użyt­ko­wej wy­no­szą­cej 412,53 m2.
data za­miesz­cze­nia: 06.05.2014

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 122KB

 

Specyfikacja wa­run­ków zamówienia

Plik: PDF
Rozmiar: 800KB

 

Ogłoszenie o unie­waż­nie­niu postępowania

Nr Sprawy ZP.340.3.2014

Dotyczy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na prze­pro­wa­dze­nie re­montu ze­stawu pły­wa­ją­cego Westerplatte II do wy­da­nia wspól­no­to­wego świa­dec­twa zdol­no­ści że­glu­go­wej w sys­te­mie pracy A1 w 3 re­jo­nie pły­wa­nia na­le­żą­cego do Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
CPV — 50.24.10.00–6

Zamawiający Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu przy al. Brücknera 10 za­wia­da­mia, że po­stę­po­wa­nie o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­nego na ww. za­da­nie, zo­stało unie­waż­nione zgod­nie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tekst jed­no­lity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Uzasadnienie: W ww. po­stę­po­wa­niu nie zło­żono żad­nej oferty.

Wrocław, dnia 13 marca 2014 r.

Przeprowadzenie re­montu ze­stawu pły­wa­ją­cego Westerplatte II do wy­da­nia wspól­no­to­wego świa­dec­twa zdol­no­ści że­glu­go­wej w sys­te­mie pracy A1 w 3 re­jo­nie pły­wa­nia na­le­żą­cego do Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
Numer ogło­sze­nia: 72188 — 2014
data za­miesz­cze­nia: 04.03.2014

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 252KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 700KB

 

Ogłoszenie o unie­waż­nie­niu postępowania

Nr Sprawy ZP.340.2.2014

Dotyczy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na prze­pro­wa­dze­nie re­montu ze­stawu pły­wa­ją­cego Westerplatte II do wy­da­nia wspól­no­to­wego świa­dec­twa zdol­no­ści że­glu­go­wej w sys­te­mie pracy A1 w 3 re­jo­nie pły­wa­nia na­le­żą­cego do Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
CPV — 50.24.10.00–6

Zamawiający Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu przy al. Brücknera 10 za­wia­da­mia, że po­stę­po­wa­nie o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­nego na ww. za­da­nie, zo­stało unie­waż­nione zgod­nie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tekst jed­no­lity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Uzasadnienie: W ww. po­stę­po­wa­niu nie zło­żono żad­nej oferty.

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r.

Przeprowadzenie re­montu ze­stawu pły­wa­ją­cego Westerplatte II do wy­da­nia wspól­no­to­wego świa­dec­twa zdol­no­ści że­glu­go­wej w sys­te­mie pracy A1 w 3 re­jo­nie pły­wa­nia na­le­żą­cego do Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
Numer ogło­sze­nia: 62276 — 2014
data za­miesz­cze­nia: 21.02.2014

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 252KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 700KB

 

Ogłoszenie o unie­waż­nie­niu postępowania

Nr Sprawy ZP.340.1.2014

Dotyczy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na prze­pro­wa­dze­nie re­montu ze­stawu pły­wa­ją­cego Westerplatte II do wy­da­nia wspól­no­to­wego świa­dec­twa zdol­no­ści że­glu­go­wej w sys­te­mie pracy A1 w 3 re­jo­nie pły­wa­nia na­le­żą­cego do Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
CPV — 50.24.10.00–6

Zamawiający Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu przy al. Brücknera 10 za­wia­da­mia, że po­stę­po­wa­nie o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­nego na ww. za­da­nie, zo­stało unie­waż­nione zgod­nie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tekst jed­no­lity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Uzasadnienie: oferta z naj­niż­szą ceną prze­wyż­sza kwotę, którą Zamawiający za­mie­rza prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie zamówienia.

Wrocław, dnia 21 lu­tego 2014 r.

Przeprowadzenie re­montu ze­stawu pły­wa­ją­cego Westerplatte II do wy­da­nia wspól­no­to­wego świa­dec­twa zdol­no­ści że­glu­go­wej w sys­te­mie pracy A1 w 3 re­jo­nie pły­wa­nia na­le­żą­cego do Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
Numer ogło­sze­nia: 48726 — 2014
data za­miesz­cze­nia: 12.02.2014

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 252KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 700KB

 

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

Nr Sprawy ZP.340.7.2013

Dotyczy:

prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na świad­cze­nie usług do­zoru obiek­tów i statku na­le­żą­cych do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okre­sie od 1 stycz­nia 2014 r. do 31 grud­nia 2014 r.
CPV — 85312310–5

Ogłoszenie

Plik: PDF
Rozmiar: 98KB

 

Wrocław, dnia 9 grud­nia 2013 r.

Świad­cze­nie usług do­zoru obiek­tów i statku na­le­żą­cych do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okre­sie od 1 stycz­nia 2014 r. do 31 grud­nia 2014 r.
Numer ogło­sze­nia: 488300 — 2013

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 175KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 657KB

 

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

Nr Sprawy ZP.340.6.2013

Dotyczy:

prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na do­stawę sto­li­ków, krze­seł szkol­nych oraz sza­fek go­spo­dar­czych dla po­trzeb Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu przy ul. Brücknera 10.
CPV – 39143310–2, 39112000–0, 39141300–5

Ogłoszenie

Plik: PDF
Rozmiar: 121KB

 

Wrocław, dnia 18 li­sto­pada 2013 r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

Nr Sprawy ZP.340.5.2013

Dotyczy:

prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na do­stawę pły­tek po­li­pro­py­le­no­wych i maty gumowo-gąbczastej dla po­trzeb Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu przy ul. Brücknera 10.
CPV – 44113200–7

Ogłoszenie

Plik: PDF
Rozmiar: 98KB

 

Wrocław, dnia 18 li­sto­pada 2013 r.

Dostawa pły­tek po­li­pro­py­le­no­wych i maty gumowo-gąbczastej dla po­trzeb Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu przy ul. Brücknera 10
Numer ogło­sze­nia: 443976 — 2013

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 98KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 321KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 31.10.2013r.

Dostawa sto­li­ków, krze­seł szkol­nych oraz sza­fek go­spo­dar­czych dla po­trzeb Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu przy ul. Brücknera 10
Numer ogło­sze­nia: 443994 — 2013

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 75KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 335KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 31.10.2013r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

do­ty­czy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na ro­boty bu­dow­lane do­ty­czące re­montu da­chu
i ele­wa­cji pa­wi­lonu sportowo-biurowego na te­re­nie Zespołu Szkół Nr 14, przy al.
Brücknera 10 we Wrocławiu.

Ogłoszenie

Plik: PDF
Rozmiar: 41KB

 

Numer ogło­sze­nia: 254132 — 2013; data za­miesz­cze­nia: 02.07.2013
Ogłoszenie o zmia­nie ogłoszenia

Ogłoszenie do­ty­czy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmie­nia­nym ogło­sze­niu: 238218 — 2013 data 20.06.2013 r.

Sekcja I: Zamawiający

Zespół Szkół Nr 14, ul. Brucknera 10, 51–410 Wrocław, woj. dol­no­ślą­skie, tel. 0–71 3246900, fax. 0–71 3246901.

Sekcja II: Zmiany w ogłoszeniu

II.1) Tekst, który na­leży zmienić:

  • Miejsce, w któ­rym znaj­duje się zmie­niany tekst: IV.4.4).
  • W ogło­sze­niu jest: Termin skła­da­nia wnio­sków o do­pusz­cze­nie do udziału w po­stę­po­wa­niu lub ofert: 05.07.2013 go­dzina 09:00, miej­sce: Zespół Szkół nr 14 przy ul. Brucknera 10 we Wrocławiu, sekretariat..
  • W ogło­sze­niu po­winno być: Termin skła­da­nia wnio­sków o do­pusz­cze­nie do udziału w po­stę­po­wa­niu lub ofert: 08.07.2013 go­dzina 09:00, miej­sce: Zespół Szkół nr 14 przy ul. Brucknera 10 we Wrocławiu, sekretariat.

Ogłoszenie po­wią­zane: Ogłoszenie nr 238218–2013 z dnia 2013-06-20 r. Ogłoszenie o za­mó­wie­niu — Wrocław Przedmiotem za­mó­wie­nia są ro­boty bu­dow­lane do­ty­czące re­montu da­chu i ele­wa­cji pa­wi­lonu sportowo-biurowego na te­re­nie Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu. Szczegółowy opis przed­miotu za­mó­wie­nia za­wiera Rozdz. II. Termin skła­da­nia ofert: 2013.07.05

Wszyscy, któ­rzy po­brali SIWZ

prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na ro­boty bu­dow­lane do­ty­czące re­montu da­chu
i ele­wa­cji pa­wi­lonu sportowo-biurowego na te­re­nie Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
CPV — 45111000–8, 45410000–4, 45262500–6, 45422000–1, 45261000–4, 45421000–4, 45310000–3 45321000–3, 45443000–4.

Nr Sprawy ZP.340.4.20134

Odpowiedzi na pytania

Plik: PDF
Rozmiar: 148KB

 

Roboty bu­dow­lane do­ty­czące re­montu da­chu i ele­wa­cji pa­wi­lonu sportowo-biurowego na te­re­nie Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
Numer ogło­sze­nia: 238218 — 2013.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 197KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 295KB

 

Dokumentacja pro­jek­towa

Plik: ZIP
Rozmiar: 6,8MB

 

Przedmiar

Plik: PDF
Rozmiar: 89KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 20.06.2013r.

Ogłoszenie o unie­waż­nie­niu postępowania

Nr Sprawy ZP.340.3.2013

Dotyczy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na ro­boty bu­dow­lane do­ty­czące re­montu da­chu i ele­wa­cji pa­wi­lonu sportowo-biurowego na te­re­nie Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
CPV — 45111000–8, 45410000–4, 45262500–6, 45422000–1, 45261000–4, 45421000–4, 45310000–3 45321000–3, 45443000–4

Zamawiający Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu przy al. Brücknera 10 za­wia­da­mia, że po­stę­po­wa­nie o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­nego na ww. za­da­nie, zo­stało unie­waż­nione zgod­nie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tekst jed­no­lity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

Uzasadnienie: oferta z naj­niż­szą ceną prze­wyż­sza kwotę, którą Zamawiający za­mie­rzał prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie zamówienia.

Wrocław, dnia 20 czerwca 2013 r.

Wszyscy, któ­rzy po­brali SIWZ

do­ty­czy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na ro­boty bu­dow­lane do­ty­czące re­montu da­chu i ele­wa­cji pa­wi­lonu sportowo-biurowego na te­re­nie Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
CPV — 45111000–8, 45410000–4, 45262500–6, 45422000–1, 45261000–4, 45421000–4, 45310000–3, 45321000–3, 45443000–4

Nr sprawy: ZP.340.3.2013

Odpowiedzi na pytania

Plik: PDF
Rozmiar: 79KB

 

Załącznik

Plik: PDF
Rozmiar: 194KB

 

Zmiana ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 150KB

 

Roboty bu­dow­lane do­ty­czące re­montu da­chu i ele­wa­cji pa­wi­lonu sportowo-biurowego
na te­re­nie Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
Numer ogło­sze­nia: 207884 — 2013.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 90KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 295KB

 

Dokumentacja pro­jek­towa

Plik: ZIP
Rozmiar: 17MB

 

Przedmiar

Plik: PDF
Rozmiar: 89KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 29.05.2013r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

do­ty­czy: prze­pro­wa­dze­nie za­jęć w la­bo­ra­to­rium z che­mii dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu w roku szkol­nym 2013/2014
Numer ogło­sze­nia: 191808 — 2013.

Ogłoszenie

Plik: PDF
Rozmiar: 109KB

 

Przeprowadzenie za­jęć w la­bo­ra­to­rium z che­mii dla uczniów Liceum
Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu w roku szkol­nym 2013/2014
Numer ogło­sze­nia: 191808 — 2013

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 76KB

 

Zmiana ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 73KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 295KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 16.05.2013r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

do­ty­czy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na do­stawę sto­li­ków i krze­seł szkol­nych dla po­trzeb
Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu przy ul. Brücknera 10. CPV – 39143310–2, 39112000–0.

Ogłoszenie

Plik: PDF
Rozmiar: 86KB

 

Wszyscy, któ­rzy po­brali SIWZ

do­ty­czy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na do­stawę sto­li­ków i krze­seł szkol­nych dla po­trzeb Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu przy ul. Brücknera 10.
CPV – 39143310–2, 39112000–0

Nr sprawy: ZP.340.1.2013

Odpowiedzi na pytania

Plik: PDF
Rozmiar: 38KB

 

Dostawa sto­li­ków i krze­seł szkol­nych dla po­trzeb Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu przy ul. Brücknera 10
Numer ogło­sze­nia: 41882 — 2013

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 101KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 270KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 31.01.2013r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

do­ty­czy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na świad­cze­nie usług do­zoru obiek­tów i statku na­le­żą­cych do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okre­sie od 1 stycz­nia 2013 r. do 31 grud­nia 2013 r. CPV — 85312310–5

Ogłoszenie

Plik: PDF
Rozmiar: 130KB

 

Wszyscy, któ­rzy po­brali SIWZ

do­ty­czy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na świad­cze­nie usług do­zoru obiek­tów i statku na­le­żą­cych do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okre­sie od 1 stycz­nia 2013 r. do 31 grud­nia 2013 r.
CPV — 85312310–5

Nr sprawy: ZP.340.5.2012

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 14 we Wrocławiu , zgod­nie z art. 38, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycz­nia 2004r. Prawo za­mó­wień pu­blicz­nych (tekst jed­no­lity z 2010 r. Dz Nr 113, poz. 759 ze zm) – udziela od­po­wie­dzi na zło­żone pi­semne zapytanie.

Pytanie nr 1
W pkt 2 pdpkt 3 SIWZ w czę­ści do­ty­czą­cej speł­nie­nia wa­run­ków udziału w przed­mio­to­wym po­stę­po­wa­niu Zamawiający wy­maga dys­po­no­wa­nia przez Wykonawcę mi­ni­mum 1 osobą do ochrony statku zgod­nie z prze­pi­sami ustawy dot. że­glugi śród­lą­do­wej. Jakie kon­kret­nie upraw­nie­nia po­wi­nien po­sia­dać pra­cow­nik ochrony w tym za­kre­sie (ro­dzaj pa­tentu, świadectwa)?

Odpowiedź
W rozdz. II pkt. 2 ppkt 3 lit b) SIWZ, wy­ko­nawca wi­nien dys­po­no­wać m.in. mi­ni­mum jedna osobą po­sia­da­jącą kwa­li­fi­ka­cje zgodne z Ustawą dot. że­glugi śród­lą­do­wej (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 857 z późn. zm.). może to być np. świa­dec­two ma­ry­na­rza że­glugi śród­lą­do­wej lub wyż­sze kwa­li­fi­ka­cje za­wo­dowe w że­glu­dze śród­lą­do­wej w służ­bie pokładowej.

Biorąc pod uwagę, że po­wyż­sza od­po­wiedź nie wy­maga do­dat­ko­wego czasu na wpro­wa­dza­nie zmian w ofer­tach, nie ma za­sto­so­wa­nia art. 38 ust 6. w/w Ustawy tj. prze­dłu­że­nie ter­minu skła­da­nia ofert.

Jednocześnie in­for­muję że zmiana jest wią­żąca dla wszyst­kich Wykonawców.

Wrocław, 23.11.2012 r.

Świad­cze­nie usług do­zoru obiek­tów i statku na­le­żą­cych do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okre­sie od 1 stycz­nia 2013 r. do 31 grud­nia 2013 r.
Numer ogło­sze­nia: 459408 — 2012; data za­miesz­cze­nia: 20.11.2012

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 77KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 286KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 20.11.2012r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

do­ty­czy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na do­stawę sto­li­ków i krze­seł szkol­nych dla po­trzeb
Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu przy ul. Brücknera 10. CPV – 39143310–2, 39112000–0.

Ogłoszenie

Plik: PDF
Rozmiar: 86KB

 

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

do­ty­czy: po­stę­po­wa­nie pro­wa­dzone w try­bie prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na za­da­nie pn.: Wykonanie i mon­taż wraz z do­stawą me­bli do bi­blio­teki szkol­nej Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu. CPV — 39.10.00.00–3, 39.12.10.00–6.

Ogłoszenie

Plik: PDF
Rozmiar: 205KB

 

Wszyscy, któ­rzy po­brali SIWZ

do­ty­czy: prze­targ nie­ogra­ni­czony na „Wykonanie i mon­taż wraz z do­stawą me­bli do bi­blio­teki szkol­nej Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu. CPV — 39.10.00.00–3, 39.12.10.00–6.”

Nr sprawy: ZP.340.4.2012

Zamawiający in­for­muje, że na pod­sta­wie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycz­nia 2004 r. Prawo za­mó­wień pu­blicz­nych (tekst jed­no­lity z 2010 r. Dz. U. 113 poz. 759 z późn. zm.) zmie­nia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.

w roz­dziale 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM w pkt 11.3.:
jest:

W przy­padku zło­że­nia wa­dium w pie­nią­dzu, wa­dium na­leży wpła­cić prze­le­wem na konto Zamawiającego BZ WBK I O/Wrocław 72 1090 2398 0000 0006 0801 6790.
Wadium winno być na kon­cie Zamawiającego nie póź­niej niż przed upły­wem ter­minu skła­da­nia ofert. Dowód po­twier­dze­nia zło­że­nia wa­dium na­leży za­łą­czyć do oferty.

Winno być:

W przy­padku zło­że­nia wa­dium w pie­nią­dzu, wa­dium na­leży wpła­cić prze­le­wem na konto Zamawiającego BZ WBK 17 1090 2398 0000 0001 0465 3255.
Wadium winno być na kon­cie Zamawiającego nie póź­niej niż przed upły­wem ter­minu skła­da­nia ofert. Dowód po­twier­dze­nia zło­że­nia wa­dium na­leży za­łą­czyć do oferty.

Biorąc pod uwagę, że po­wyż­sza zmiana nie wy­maga do­dat­ko­wego czasu na wpro­wa­dza­nie zmian w ofer­tach, nie ma za­sto­so­wa­nia art. 38 ust 6. w/w Ustawy tj. prze­dłu­że­nie ter­minu skła­da­nia ofert.

Jednocześnie in­for­muję że zmiana jest wią­żąca dla wszyst­kich Wykonawców.

Wrocław, 26.07.2012 r.

Przetarg nie­ogra­ni­czony na: wy­ko­na­nie i mon­taż wraz z do­stawą me­bli do bi­blio­teki szkol­nej Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu.
CPV – 39.10.00.00–3, 39.12.10.00–6.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 140KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 550KB

 

Załącznik nr 6a
Rysunki me­bli

Plik: PDF
Rozmiar: 303KB

 

Załącznik nr 6b
Rysunki me­bli

Plik: PDF
Rozmiar: 270KB

 

Załącznik nr 6c
Rysunki me­bli

Plik: PDF
Rozmiar: 247KB

 

Załącznik nr 6d
Rysunki me­bli

Plik: PDF
Rozmiar: 267KB

 

Załącznik nr 6e
sche­mat roz­miesz­cze­nia mebli

Plik: PDF
Rozmiar: 670KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 12.07.2012r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

do­ty­czy: prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na wy­ko­na­nie ro­boty bu­dow­la­nej po­le­ga­ją­cej na re­mon­cie bi­blio­teki szkol­nej i ko­ry­ta­rzy w bu­dynku Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
CPV– 45111300–1, 45262500–6, 45410000–4, 45421141–4, 45332000–3, 45331200–8

Ogłoszenie

Plik: PDF
Rozmiar: 48KB

 

Wykonanie ro­boty bu­dow­la­nej po­le­ga­ją­cej na re­mon­cie bi­blio­teki szkol­nej i
ko­ry­ta­rzy w bu­dynku Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 78KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 283KB

 

Projekt

Plik: ZIP
Rozmiar: 5,4MB

 

STWiORB

Plik: ZIP
Rozmiar: 1,4MB

 

Przedmiary

Plik: ZIP
Rozmiar: 570KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 14.06.2012r.

Ogłoszenie o unie­waż­nie­niu postępowania

Nr Sprawy ZP/340/1/2012

Dotyczy:

prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na wy­ko­na­nie ro­boty bu­dow­la­nej po­le­ga­ją­cej na
re­mon­cie bi­blio­teki szkol­nej i ko­ry­ta­rzy w bu­dynku Zespołu Szkół Nr 14; przy al.
Brücknera 10 we Wrocławiu
CPV– 45111300–1, 45262500–6, 45410000–4, 45421141–4, 45332000–3, 45331200–8

Zamawiający Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu przy al. Brücknera 10 za­wia­da­mia, że po­stę­po­wa­nie o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­nego na w/w za­da­nie, zo­stało unie­waż­nione zgod­nie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tekst jed­no­lity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

Uzasadnienie: Oferta z naj­niż­szą ceną prze­wyż­sza kwotę, którą Zamawiający za­mie­rza prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie zamówienia.

Wrocław, dnia 14 czerwca 2012 r.

Wykonanie ro­boty bu­dow­la­nej po­le­ga­ją­cej na re­mon­cie bi­blio­teki szkol­nej i ko­ry­ta­rzy w bu­dynku Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 75KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 316KB

 

Projekt

Plik: ZIP
Rozmiar: 5,4MB

 

STWiORB

Plik: ZIP
Rozmiar: 1,4MB

 

Przedmiary

Plik: ZIP
Rozmiar: 570KB

 

Zamieszczono na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły w dniu 29.05.2012r.

Ogłoszenie o wy­bo­rze wykonawcy

Nr Sprawy ZP/340/8/2011

Dotyczy:

prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na usługę do­zoru obiek­tów i statku na­le­żą­cych do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okre­sie od 1 stycz­nia 2012 do 31 grud­nia 2012 r.
CPV — 85312310–5

Zmawiający Zespół Szkół Nr 14 przy ul. Bruckera 10 we Wrocławiu, zgod­nie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jed­no­lity z 2010 r. Dz. U. z Nr 113, poz. 759 ze zmia­nami), za­wia­da­mia, że w po­stę­po­wa­niu o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­nego na w/w za­da­nie, zo­stała wy­brana jako naj­ko­rzyst­niej­sza oferta firmy:

Vision Group Sp. z o.o.
ul. Kiełbaśnicza 3 /4 lok 18
50–106 Wrocław
,

która ofe­ruje wy­ko­na­nie za­mó­wie­nia za kwotę netto 58.667,41 zł. brutto 72.160,91 zł,

Uzasadnienie:Wykonawca otrzy­mał w w/w za­da­niu naj­wyż­szą ilość punk­tów tj. 400 za kry­te­rium „cena” za­pro­po­no­wał naj­niż­szą cenę, oraz speł­nił wa­runki okre­ślone w SIWZ.

Ponadto Zamawiający in­for­muje, zgod­nie z art. 92 ust. 2 Ustawy PZP, że w w/w po­stę­po­wa­niu zo­stały zło­żone oferty firm:

  1. Complex Z. Gołębiowski i BP Spółka Jawna Plac Zamkowy 5; 49–300 Brzeg, która speł­nia wa­runki za­warte w SIWZ i otrzy­mała 316 punk­tów za kry­te­rium „cena”.
  2. Ochrona Osób i Mienia „STEN” Stanisław Jaroszuk ul. Obornicka 113G; 51–114 Wrocław, która speł­nia wa­runki za­warte w SIWZ i otrzy­mała 264 punkty za kry­te­rium „cena”.
  3. Refleks Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Prosta 36; 53–508 Wrocław, która speł­nia wa­runki za­warte w SIWZ i otrzy­mała 308 punk­tów za kry­te­rium „cena”.

Wrocław, dnia 8 grud­nia 2011 r.

Usługa do­zoru obiek­tów i statku na­le­żą­cych do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okre­sie od 1 stycz­nia 2012 r. do 31 grud­nia 2012 r.

Treść ogło­sze­nia

Plik: PDF
Rozmiar: 75KB

 

SIWZ

Plik: PDF
Rozmiar: 447KB

 

  •