Podziękowania za wolontariat

Podziękowania dla na­szych wolontariuszy

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2J

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych spo­tkań wy­cho­waw­ców klas z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz cha­ry­ta­tywny klasy 2J. Prawie wszy­scy ucznio­wie tej klasy za­an­ga­żo­wali się w po­moc nie­ule­czal­nie cho­rym dzie­ciom, pod­opiecz­nym Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska.  Cała ak­cja zo­stała zor­ga­ni­zo­wana przez Klaudię Kłopotowską i Wiktorię Marcoń.  Klasę 2J wspie­rała rów­nież ich wy­cho­waw­czyni, prof. Ewelina Śmia­łek.  W ciągu ca­łego dnia … więcej»

Kiermasz „Słoneczny Uśmiech”

We wto­rek, 6 czerwca 2017 r. ucznio­wie z klasy 3J Gimnazjum Nr 49 zor­ga­ni­zo­wali ca­ło­dniowy kier­masz ciast i zdro­wej żyw­no­ści, któ­rego ce­lem była po­moc pani Dominice Nosewicz, pod­opiecz­nej Fundacji Avalon, która po prze­by­tym nie­do­krwien­nym uda­rze mó­zgu do­znała pra­wo­stron­nego nie­do­władu ciała oraz bar­dzo uciąż­li­wego po­dwój­nego wi­dze­nia i po­trze­buje in­ten­syw­nej rehabilitacji.

Organizacją kier­ma­szu i sprze­dażą dań przy­go­to­wa­nych przez uczniów klasy 3J ko­or­dy­no­wali … więcej»

Tydzień Charytatywny klasy 3L

W dniach 5–9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 3L zor­ga­ni­zo­wała Tydzień Charytatywny. Pomysłodawczyniami ak­cji były Zuza DybkoMagda Garczarek, które przez cały ty­dzień wspie­rały ko­le­żanki z klasy 3L – Natalia Ła­picka, Ania StróżykMiłka Waniak. Oprócz od­by­wa­ją­cych się w po­szcze­gólne dni kier­ma­szów ak­cja skła­dała się ze zbiórki ksią­żek, odzieży i ar­ty­ku­łów … więcej»

Karmy dla bezdomnych zwierząt

W ostat­nim ty­go­dniu roku  szkol­nego 2016/2017 w Zespole Szkół Nr 14 zo­stała prze­pro­wa­dzona zbiórka karm dla bez­dom­nych zwie­rząt prze­by­wa­ją­cych w schro­ni­sku przy ul. Śla­zo­wej 2 we Wrocławiu. Akcję zor­ga­ni­zo­wali Krzysztof Bajorek i Artur Krupa z klasy 3L. Uczniowie i na­uczy­ciele na­szej szkoły chęt­nie przy­łą­czyli się do ak­cji. Miło, że po­trze­bu­jące zwie­rzęta mają przy­ja­ciół w Czternastce. Dziękujemy wszyst­kim dar­czyń­com za za­an­ga­żo­wa­nie … więcej»

Pomoc dzieciom i młodzieży z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

W dniach 29 maja – 2 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 Karolina Wilińska i Joanna Młotek z klasy 2D zor­ga­ni­zo­wały ak­cję i za­ra­zem zbiórkę odzieży dla dzieci i mło­dzieży prze­by­wa­ją­cych we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Lekcyjnej i Borowskiej. Ponieważ zgła­sza­jąca się do ośrodka mło­dzież jest przyj­mo­wana w tym, co ma na so­bie, każda od­dana … więcej»

Wsparcie dla Piotra Maciuka – akcja Martyny Baranek z klasy 2M

 

W czwar­tek, 8 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 ucznio­wie klasy 2M prze­pro­wa­dzili kier­masz ciast, któ­rego ce­lem było wspar­cie Piotra Maciuka, pod­opiecz­nego Fundacji Avalon. Ciasta zo­stały wy­ko­nane przez ro­dzi­ców uczniów klasy 2M. Uzyskaną kwotę, czyli 195 zło­tych na sub­konto Fundacji Avalon (62 1600 12860003 0031 8642 6001) wpła­ciła ko­or­dy­na­torka szkol­nego wo­lon­ta­riatu, pani Maria Czaplińska

Nadal można jed­nak wes­przeć … więcej»

Inga Figurska – akcja klasy 1f i 3a dla chorej na SMA dziewczynki

W so­botę, 8 kwiet­nia pod­czas Dnia Otwartych Drzwi w Zespole Szkół  Nr 14 uczen­nice klas 1F i 3A zor­ga­ni­zo­wały kier­masz ciast. Domowe wy­pieki przy­go­to­wała Paulina Pytel z klasy 3A oraz ucznio­wie 1F: Maja Hermanowska, Julia Owczarek, Aleksandra Kułakowska, Jan Barć, Wiktoria Bularz, Marcelina Kozdra, Franciszek Gładki, Karol Bolanowski, Agnieszka Szwarczyńska oraz wy­cho­waw­czyni –  prof. Marta Olech.

Pysznym cia­stem dar­czyń­ców czę­sto­wali: … więcej»

Wrocławski Bieg Sponsorowany 2017

21 marca, czyli pierw­szego dnia wio­sny ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 14 po raz czwarty już uczest­ni­czyli we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. Tradycyjnie od­był się on koło per­goli przy Hali Stulecia. Młodzież od­dała swoje uzbie­rane zło­tówki w wy­so­ko­ści 15 zło­tych i wię­cej od uczest­nika wy­da­rze­nia, aby póź­niej wy­bie­gać okrą­że­nia w myśl idei wspo­ma­ga­nia pod­opiecz­nych Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.  Tym ra­zem udało … więcej»

„Nie bądź sknera, kup pampera!”

Na prze­ło­mie marca i kwiet­nia w Zespole Szkół Nr 14 od­była się ak­cja „Nie bądź sknera, kup pam­pera!”, któ­rej głów­nym or­ga­ni­za­to­rem w szkole zo­stała klasa 1M na­szego gim­na­zjum z Barbarą Majewską na czele. W ra­mach ak­cji udało się uzbie­rać 480 zł, za które Basia zro­biła za­kupy – pam­persy, chu­s­teczki hi­gie­niczne, szam­pony i inne środki pie­lę­gna­cyjne, które po­trzebne są dzie­ciom ob­ję­tych … więcej»

Strona 1 z 1312345678910...Ostatna »