Inga Figurska – akcja klasy 1f i 3a dla chorej na SMA dziewczynki

W so­botę, 8 kwiet­nia pod­czas Dnia Otwartych Drzwi w Zespole Szkół  Nr 14 uczen­nice klas 1F i 3A zor­ga­ni­zo­wały kier­masz ciast. Domowe wy­pieki przy­go­to­wała Paulina Pytel z klasy 3A oraz ucznio­wie 1F: Maja Hermanowska, Julia Owczarek, Aleksandra Kułakowska, Jan Barć, Wiktoria Bularz, Marcelina Kozdra, Franciszek Gładki, Karol Bolanowski, Agnieszka Szwarczyńska oraz wy­cho­waw­czyni –  prof. Marta Olech.

Pysznym cia­stem dar­czyń­ców czę­sto­wali: … więcej»

Wrocławski Bieg Sponsorowany 2017

21 marca, czyli pierw­szego dnia wio­sny ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 14 po raz czwarty już uczest­ni­czyli we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. Tradycyjnie od­był się on koło per­goli przy Hali Stulecia. Młodzież od­dała swoje uzbie­rane zło­tówki w wy­so­ko­ści 15 zło­tych i wię­cej od uczest­nika wy­da­rze­nia, aby póź­niej wy­bie­gać okrą­że­nia w myśl idei wspo­ma­ga­nia pod­opiecz­nych Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.  Tym ra­zem udało … więcej»

„Nie bądź sknera, kup pampera!”

Na prze­ło­mie marca i kwiet­nia w Zespole Szkół Nr 14 od­była się ak­cja „Nie bądź sknera, kup pam­pera!”, któ­rej głów­nym or­ga­ni­za­to­rem w szkole zo­stała klasa 1M na­szego gim­na­zjum z Barbarą Majewską na czele. W ra­mach ak­cji udało się uzbie­rać 480 zł, za które Basia zro­biła za­kupy – pam­persy, chu­s­teczki hi­gie­niczne, szam­pony i inne środki pie­lę­gna­cyjne, które po­trzebne są dzie­ciom ob­ję­tych … więcej»

Akcja krwiodawstwa w LO XIV

16 marca 2017 roku w na­szej szkole już po raz ko­lejny od­była się ak­cja ho­no­ro­wego od­da­nia krwi. Brali w niej udział na­uczy­ciele oraz peł­no­letni ucznio­wie klas dru­gich i trze­cich LO XIV. Była to jedna z ak­cji wy­jaz­do­wych, które w zgło­szo­nych wcze­śniej miej­scach na Dolnym Ślą­sku or­ga­ni­zuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Chęć od­da­nia krwi za­de­kla­ro­wało 39 uczniów … więcej»

Zbiórka darów oraz wyjazd do Schroniska dla koni Fundacji „TARA”

Pod ko­niec 2016 r. w ra­mach Tygodnia Wolontariatu wraz z Mari Rogowicz Garay zor­ga­ni­zo­wa­ły­śmy zbiórkę dla Fundacji „TARA”, która stwo­rzyła pierw­sze w Polsce schro­ni­sko dla koni. Dzisiaj to miej­sce jest do­mem już nie tylko dla koni, ale rów­nież ko­tów, psów, krów, owiec, kóz, a na­wet go­łębi. Dlatego w ra­mach na­szej ak­cji zbie­ra­ły­śmy przede wszyst­kim karmę, koce i ręcz­niki oraz mar­chewki … więcej»

Góra Grosza 2017

Góra Grosza to ak­cja cha­ry­ta­tywna, która or­ga­ni­zo­wana jest przez Towarzystwo Nasz Dom. Pomysłodawcy za­pro­po­no­wali, aby w bie­żą­cym roku szkol­nym 2016/ 2017 uzbie­rać gro­sze dla dzieci, które zo­stały roz­łą­czone z ro­dzi­nami lub są taką roz­łąką za­gro­żone. Formy wspar­cia są zróż­ni­co­wane. Jednym dzie­ciom ku­puje się kon­kretne rze­czy, in­nym fi­nan­suje wy­jazd wy­po­czyn­kowy lub ro­dzinną te­ra­pię, a cza­sami szuka się bez­piecz­nego miej­sca na czas … więcej»

Kiermasz na rzecz pani Barbary Porębskiej chorej na SM

13 grud­nia 2016 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz ciast na rzecz pani Barbary Porębskiej, na­uczy­cielki cho­rej na stward­nie­nie roz­siane. Uczennice klasy 2M bar­dzo chciały po­móc w zbie­ra­niu środ­ków na re­ha­bi­li­ta­cję, po­nie­waż już w ze­szłym roku szkol­nym za­an­ga­żo­wały się w po­moc dla pani Porębskiej. Pierwszy kier­masz klasa 2M zor­ga­ni­zo­wała 29 li­sto­pada 2016 roku, drugi zaś pod­czas Tygodnia … więcej»

Kiermasz wypieków własnych dla Dominika Suchłabowicza ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych ze­brań z ro­dzi­cami, w Zespole Szkół Nr 14 od­była się ak­cja cha­ry­ta­tywna klasy 1F. Tym ra­zem pod­czas kier­ma­szu do­mo­wych wy­pie­ków zbie­ra­li­śmy datki dla Dominika Suchłabowicza, pod­opiecz­nego Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę. Ciasta upie­kli: Weronika Klimczak, Ziemowit Komisarczyk, Wiktoria Rowińska oraz Oliwia Kikosicka. Ciasta sprze­da­wały zaś: Zuzanna Kucharska, Oliwia Kikosicka i Wiktoria … więcej»

Jestem Kubuś nie Puchatek

Choroba wła­snego dziecka to zmar­twie­nie każ­dego ro­dzica. Kubuś uro­dził się 4 wrze­śnia 2014 roku w 34. ty­go­dniu ciąży. Niestety, z wie­loma kom­pli­ka­cjami. Walczy te­raz, by do­łą­czyć do grona zdro­wych dzieci. Jego tata od­wie­dził wiele szkół, aby po­zy­skać przy­ja­ciół do zbie­ra­nia na­krę­tek, dzięki któ­rym otrzyma pie­nią­dze na le­cze­nie synka. W stycz­niu br. tra­fił rów­nież do Zespołu Szkół Nr 14. Ojciec chłopca … więcej»

SOS Wioski Dziecięce – akcja Michała Kroczaka z 1J

W ra­mach Tygodnia Wolontariatu na pro­po­zy­cję po­mocy dzie­ciom prze­by­wa­ją­cych w Wioskach Dziecięcych za­re­ago­wała tylko jedna klasa. Podczas go­dziny wy­cho­waw­czej do przy­go­to­wa­nej ko­perty chętni ucznio­wie z klasy 1J wrzu­cali drobne pie­nią­dze. Organizatorem ak­cji był kla­sowy ko­or­dy­na­tor wo­lon­ta­riatu – Michał Kroczak, który opi­sał i za­kleił ko­pertę, prze­ka­zu­jąc ją prof. Marii Czaplińskiej – szkol­nej ko­or­dy­na­torce wo­lon­ta­riatu. Było w niej 26, 20 zł. Ostatecznie … więcej»

Strona 1 z 1212345678910...Ostatna »