Akcja charytatywna na rzecz Fudacji „Czerwone Noski”

W dniu 17.12.18 w Zespole Szkół Nr 14 ucznio­wie klasy 3K prze­pro­wa­dzili ak­cję cha­ry­ta­tywną (kier­masz), któ­rej ce­lem było ze­bra­nie pie­nię­dzy na Fundację — Czerwone Noski Klown w Szpitalu, która wy­syła do da­nych szpi­tali grupy pro­fe­sjo­nal­nych ak­to­rów, aby ci, prze­brani za klowny, roz­ba­wiali dzieci pod­czas ich po­bytu w placówce.).

Organizatorki ak­cji: Monika Szpala 3K, Zuzanna Matyja 3K… więcej»

Pomoc fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

W okre­sie przed­świą­tecz­nym 2018 roku w na­szej kla­sie zde­cy­do­wa­li­śmy, żeby kon­ty­nu­ować kla­sową tra­dy­cję i z oka­zji świąt Bożego Narodzenia po­móc dzie­ciom cho­rym na no­wo­twory. Z po­mocą na­szej wy­cho­waw­czyni udało się ze­brać 300 zł, które zo­stało prze­ka­zane na konto fun­da­cji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

Dziękujemy wszyst­kim dar­czyń­com z klasy 3M i pani prof. Anicie Krawczyk… więcej»

Kiermasz na rzecz „Dziecięcego Domu”

„Nie li­czy się to ile po­sia­dasz, ale ile da­jesz in­nym i jak się z nimi dzielisz”.

20 li­sto­pada 2018 roku we wto­rek klasa 2D zor­ga­ni­zo­wała ko­lejny już w tym se­me­strze kier­masz cha­ry­ta­tywny, któ­rego ce­lem była zbiórka fun­du­szy na Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom”. Tego dnia można było za­ku­pić upie­czone przez na­szych zdol­nych uczniów do­mowe wy­pieki, z któ­rych to … więcej»

Andrzejkowy kiermasz ciast

29 i 30 li­sto­pada 2018 r. w Zespole Szkół nr 14 od­był się an­drzej­kowy kier­masz ciast klasy 3L. Naszym ce­lem była po­moc Podopiecznym Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Dzięki za­an­ga­żo­wa­niu uczniów oraz na­uczy­cieli udało nam się ze­brać sumę wy­no­szącą 700 zło­tych! Dziękujemy za prze­ka­za­nie dat­ków w trak­cie kier­ma­szu, a także prze­róż­nych rze­czy w ra­mach to­wa­rzy­szą­cej kier­ma­szowi zbiórki.

Umożliwiło to nam … więcej»

Sprawozdanie z akcji charytatywnej klasy 3L

11 wrze­śnia 2018 r. w Zespole Szkół nr 14 od­był się kier­masz ciast klasy 3L. Naszym ce­lem była po­moc Pani Agnieszce Gniady zma­ga­ją­cej się z za­bu­rze­niami od­ży­wia­nia. Pieniądze prze­ka­zane zo­stały na tur­nus te­ra­peu­tyczny, który po­może jej w walce z cho­robą. Dzięki za­an­ga­żo­wa­niu uczniów, na­uczy­cieli, a także ro­dzi­ców udało nam się ze­brać sumę wy­no­szącą nie­mal 1180 zło­tych! Dziękujemy za prze­ka­za­nie dat­ków … więcej»

Dzień Świętego Marcina

W dniach 13–14 li­sto­pada od­był się w na­szej szkole Dzień Świę­tego Marcina. (Właściwą datą dla tego święta jest 11 li­sto­pada, ale z wia­do­mych wzglę­dów prze­su­nę­li­śmy ob­chody o dwa dni).

Inicjatorem ak­cji był ze­spół ger­ma­ni­stów. Jej ce­lem było po­sze­rze­nie wie­dzy re­alio­znaw­czej do­ty­czą­cej kra­jów nie­miec­kiego ob­szaru ję­zy­ko­wego, przy­bli­że­nie po­staci św. Marcina, a także zwy­cza­jów i oby­cza­jów, z któ­rymi zwią­zane są wy­da­rze­nia ku … więcej»

Klasowa zbiórka 1C dla bezdomnych zwierząt

28 maja klasa 1C zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę cha­ry­ta­tywną na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Każdy z uczniów przy­niósł ja­kąś rzecz lub karmę po­trzebną bez­dom­nym zwie­rzę­tom. Razem uzbie­ra­li­śmy 12 kg mo­krej karmy, 10 kg su­chej karmy oraz smy­cze, ob­roże i zabawki.

Karolina Maliszewska 1C

prof.Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu

więcej»

Klasa 2C spełniła marzenie Julka

W pią­tek, 9 lu­tego 2018 roku kilka osób z klasy 2C udało się w od­wie­dziny do Natalii i Patrycji, pod­opiecz­nych Fundacji „Mam Marzenie” w celu prze­pro­wa­dze­nia wy­wiadu. Dziewczynki opo­wie­działy o swo­ich ma­rze­niach – bia­łym pia­ni­nie oraz akwa­rium sło­no­wod­nym, a także o wspar­ciu, które otrzy­mały od wo­lon­ta­riu­szy fun­da­cji przez cały pro­ces speł­nia­nia ich ma­rzeń. Co wię­cej, uczniom udało się po­roz­ma­wiać z … więcej»

Wyróżnienie dla grupy wolontariuszy „Pomagam”

Informowaliśmy już, że pod­czas gali wro­cław­skiej edy­cji XIV Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” grupa wo­lon­ta­riu­szy „Pomagam”, która działa w na­szej szkole, otrzy­mała wy­róż­nie­nie i bon o war­to­ści 700 zło­tych. Część tych pie­nię­dzy prze­zna­czy­li­śmy na rzecz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Włączyliśmy się w ak­cję cha­ry­ta­tywną klasy 2L, ku­pu­jąc ma­ści pie­lę­gna­cyjne dla miesz­kań­ców Dziecięcego Domu przy Parkowej 2 we Wrocławiu. Kupiliśmy rów­nież … więcej»

Festyn na rzecz Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”

9 czerwca 2018 roku klasa 3J wzięła udział w fe­sty­nie na rzecz pod­opiecz­nych Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska „Formuła Dobra”. Wiktoria Marcoń, Wiktoria Pabian, Aleksandra Mazurek, Justyna Śniady, Olga Kaśków i Klaudia Kłopotowska z klasy 3J  po­ma­gały roz­wie­szać de­ko­ra­cje i przy­go­to­wy­wały fe­styn tak, aby wy­szedł jak naj­le­piej. Motywem prze­wod­nim im­prezy był Dziki Zachód. Nie za­bra­kło więc kak­tu­sów, kow­bo­jów oraz Indian. … więcej»

Strona 1 z 1712345678910...Ostatna »