Klasowa zbiórka 1C dla bezdomnych zwierząt

28 maja klasa 1C zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę cha­ry­ta­tywną na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Każdy z uczniów przy­niósł ja­kąś rzecz lub karmę po­trzebną bez­dom­nym zwie­rzę­tom. Razem uzbie­ra­li­śmy 12 kg mo­krej karmy, 10 kg su­chej karmy oraz smy­cze, ob­roże i zabawki.

Karolina Maliszewska 1C

prof.Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu

więcej»

Klasa 2C spełniła marzenie Julka

W pią­tek, 9 lu­tego 2018 roku kilka osób z klasy 2C udało się w od­wie­dziny do Natalii i Patrycji, pod­opiecz­nych Fundacji „Mam Marzenie” w celu prze­pro­wa­dze­nia wy­wiadu. Dziewczynki opo­wie­działy o swo­ich ma­rze­niach – bia­łym pia­ni­nie oraz akwa­rium sło­no­wod­nym, a także o wspar­ciu, które otrzy­mały od wo­lon­ta­riu­szy fun­da­cji przez cały pro­ces speł­nia­nia ich ma­rzeń. Co wię­cej, uczniom udało się po­roz­ma­wiać z … więcej»

Wyróżnienie dla grupy wolontariuszy „Pomagam”

Informowaliśmy już, że pod­czas gali wro­cław­skiej edy­cji XIV Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” grupa wo­lon­ta­riu­szy „Pomagam”, która działa w na­szej szkole, otrzy­mała wy­róż­nie­nie i bon o war­to­ści 700 zło­tych. Część tych pie­nię­dzy prze­zna­czy­li­śmy na rzecz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Włączyliśmy się w ak­cję cha­ry­ta­tywną klasy 2L, ku­pu­jąc ma­ści pie­lę­gna­cyjne dla miesz­kań­ców Dziecięcego Domu przy Parkowej 2 we Wrocławiu. Kupiliśmy rów­nież … więcej»

Festyn na rzecz Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”

9 czerwca 2018 roku klasa 3J wzięła udział w fe­sty­nie na rzecz pod­opiecz­nych Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska „Formuła Dobra”. Wiktoria Marcoń, Wiktoria Pabian, Aleksandra Mazurek, Justyna Śniady, Olga Kaśków i Klaudia Kłopotowska z klasy 3J  po­ma­gały roz­wie­szać de­ko­ra­cje i przy­go­to­wy­wały fe­styn tak, aby wy­szedł jak naj­le­piej. Motywem prze­wod­nim im­prezy był Dziki Zachód. Nie za­bra­kło więc kak­tu­sów, kow­bo­jów oraz Indian. … więcej»

Charytatywny kiermasz 1D

21 maja 2018 roku klasa 1 D zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast. Pomysłodawcami ak­cji byli Magdalena Garczarek, Michał Musiał oraz Szymon Magdziarczyk.Podczas kier­ma­szu sprze­da­wane były pyszne wy­pieki, które przy­go­to­wali ucznio­wie klasy 1D.

W su­mie udało się ze­brać 62 złote, które zo­stały prze­ka­zane na rzecz Fundacji „Na Ratunek  Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, którą klasa wier­nie wspiera już od po­czątku roku tego roku … więcej»

Akcja charytatywna klasy 1A

2327 kwiet­nia cała klasa 1A włą­czyła się w or­ga­ni­za­cję Tygodnia Kultury Nieznanej. Celem tego przed­się­wzię­cia było za­pre­zen­to­wa­nie kul­tury skan­dy­naw­skiej. Podczas tego ty­go­dnia dzia­ła­li­śmy rów­nież cha­ry­ta­tyw­nie. W środę wcie­li­li­śmy się w rolę ku­cha­rzy i ugo­to­wa­li­śmy prze­pyszne, nor­dyc­kie da­nia. Były to m.in. wa­fle krum­kake, ta­larki z ziem­nia­ków, ło­soś, śledź i bu­łeczki cy­na­mo­nowe. Przygotowane po­trawy sprze­da­wa­li­śmy pod­czas dłu­giej prze­rwy na łącz­niku … więcej»

Ośrodek „ Nadzieja” – akcja klasy 2e

W ra­mach Ligi Klas „Pomagam” klasa 2E za­jęła się przy­go­to­wa­niem ty­go­dnia wo­lon­ta­riatu na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie Ślą­skim. W ty­go­dniu, w cza­sie któ­rego trwała zbiórka, roz­wie­si­li­śmy rów­nież w szkole pla­katy za­chę­ca­jące do dzia­łal­no­ści do­bro­czyn­nej . Zbieraliśmy ubra­nia, za­bawki, sło­dy­cze oraz ar­ty­kuły hi­gie­niczne. Zbiórka oka­zała się suk­ce­sem – przy­nie­siono tak dużo da­rów, że trzeba było po­je­chać do ośrodka … więcej»

Kolejny kiermasz dla Mai Klucznik

12 marca 2018 roku Zespole Szkół Nr 14 klasa 2E zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast. Uśmiechnięte dziew­częta – Kamila Kaźmierczak (2E) i Agnieszka Szwarczyńska (2F) wraz z in­nymi uczniami czę­sto­wały cia­stem wszyst­kich, któ­rzy ze­chcieli ofia­ro­wać datki. Wszystkie pie­nią­dze ze­brane w tym dniu, a do­kład­nie 212 zł i 66 gr, zo­stały prze­ka­zane za po­śred­nic­twem Fundacji „Masz prawo” na ope­ra­cję cho­rej na ze­spół Aperta … więcej»

Koci Zakątek – akcja charytatywna klasy 1E

9–13 kwiet­nia klasa 1E pod­czas or­ga­ni­za­cji Tygodnia Kultury Gruzińskiej roz­po­częła także pro­mo­cję dzia­łal­no­ści Fundacji Koci Zakątek. Cały ty­dzień na rzut­niku na par­te­rze w holu szkoły można było zo­ba­czyć pre­zen­ta­cję przy­bli­ża­jącą pracę fun­da­cji i do­wie­dzieć się z niej, jak można wspo­móc tę ini­cja­tywę. Klasa za­chę­cała do po­mocy bez­dom­nym ko­tom i sta­rała się prze­ko­nać do przy­gar­nia­nia pod­opiecz­nych fundacji.

We wto­rek od­był się … więcej»

Kiermasz 1B w ramach Tygodnia Kultury Inków

4 kwiet­nia 2018 roku na dłu­giej prze­rwie od­był się cha­ry­ta­tywny kier­masz ziem­nia­ków, zor­ga­ni­zo­wany przez klasę 1B. Zebrane pie­nią­dze, czyli 78, 38 zł, zo­stały prze­lane na konto Fundacji „Jestem Kubuś nie Puchatek”. Tata Kubusia, aby zy­skać fi­nanse na re­ha­bi­li­ta­cję cho­rego syna, przy­jeż­dża cza­sem do na­szej szkoły po na­krętki z pla­sti­ko­wych bu­te­lek. Wrzucajmy więc na­krętki do od­po­wied­nich ko­szy lub przy­no­śmy do prof. … więcej»

Strona 1 z 1712345678910...Ostatna »