Wychowankowie Internatu z wizytą u chorych dzieci

22 marca 2016 r. kil­koro uczniów: Jagoda Anczakowska, Aleksandra Woś, Kinga Adamczyk, Szymon Wojak i Szymon Armata wraz z wy­cho­waw­cami Internatu Zespołu Szkół Nr 14 wy­brało się w od­wie­dziny do dzieci prze­by­wa­ją­cych na Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej. Chcieliśmy w tym spo­sób umi­lić ma­łym pa­cjen­tom czas przed zbli­ża­jący świę­tami wiel­ka­noc­nymi. Dzięki wspól­nemu ko­lo­ro­wa­niu ogrom­nej … więcej»

Akcja charytatywna „Słodki uśmiech”

We wto­rek, 12 marca 2016 r. ucznio­wie z klasy 2J Gimnazjum Nr 49 zor­ga­ni­zo­wali w szkole kier­masz ciast i zdro­wej żyw­no­ści pn. „Słodki uśmiech”, któ­rego ce­lem było uzbie­ra­nie fun­du­szy na za­kup po­trzeb­nego sprzętu dla Milenki, czte­ro­let­niej pod­opiecz­nej Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, cho­rej na dzie­cięce po­ra­że­nie mó­zgowe i wodogłowie.

Akcją „Słodki uśmiech” i sprze­dażą wy­pie­ków pod­czas kier­ma­szu ko­or­dy­no­wał Jakub Czarny. Z … więcej»

Wrocławski Bieg Sponsorowany

W Pierwszym Dniu Wiosny mło­dzież z Zespołu Szkół Nr 14 po raz trzeci uczest­ni­czyła we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. Odbył się tra­dy­cyj­nie na Pergoli koło Hali Stulecia. Młodzież prze­ka­zała uzbie­rane zło­tówki, aby póź­niej wy­ko­nać od­po­wied­nia liczbę okrą­żeń (jedno okrą­że­nie to 456 me­trów). Tym ra­zem udało się nam uzbie­rać 1169 zł — kwota ta zo­sta­nie prze­ka­zana na rzecz fun­da­cji Wrocławskiego Hospicjum dla … więcej»

Góra Grosza – edycja 2015/2016

Pod ko­niec 2015 roku w Zespole Szkół Nr 14 roz­po­częła się ak­cja cha­ry­ta­tywna Góra Grosza, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem był Michał Maszko z klasy 2J. Akcja ta cie­szyła się z du­żym za­in­te­re­so­wa­niem wielu uczniów na­szej szkoły. Wspólnie uzbie­ra­li­śmy 1088 zło­tych i 47 gro­szy. Gimnazjaliści ze­brali 550, 87 zł, li­ce­ali­ści zaś – 91, 39 zł (ra­zem 642, 26 zł.). Do ak­cji włą­czył się więcej»

Studnia dla Południa — akcja charytatywna klasy 1K

Polska Akcja Humanitarna w ra­mach ob­cho­dów Świa­to­wego Dnia Wody, który przy­pada na 22 marca, or­ga­ni­zuje ak­cję edu­ka­cyjną „Studnia dla Południa”.  Jej ce­lem jest zwró­ce­nie uwagi uczniów na to, że do­stęp do wody jest pod­sta­wo­wym pra­wem czło­wieka. Dzięki ak­cji ucznio­wie zdo­by­wają wie­dzę na te­mat pro­ble­mów z do­stę­pem do wody na świe­cie, szcze­gól­nie w kra­jach, w któ­rych PAH re­ali­zuje pro­jekty hu­ma­ni­tarne, zwią­zane … więcej»

Kiermasz charytatywny uczniów klasy 1M

W so­botę, 5 marca 2016 roku pod­czas Dnia Otwartych Drzwi w Zespole Szkół Nr 14 ucznio­wie z klasy 1M Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 49 zor­ga­ni­zo­wali kier­masz ciast, któ­rego ce­lem było uzbie­ra­nie fun­du­szy na re­ha­bi­li­ta­cję pani Barbary Porębskiej, na­uczy­cielki cho­rej na stward­nie­nie rozsiane.

Podczas kier­ma­szu swoje wy­pieki re­kla­mo­wało i sprze­da­wało aż 12 uczniów z 1M: Martyna Baranek, Natasza Bilska, Emilia Chrzanowska, Julia … więcej»

Kiermasz charytatywny uczniów klasy 2A

W so­botę, 5 marca 2016 roku pod­czas Dnia Otwartych Drzwi w Zespole Szkół Nr 14 uczen­nice z klasy 2A – Katarzyna Jucha, Anna Chojnacka i Agnieszka Pawicka zor­ga­ni­zo­wały cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast i sa­ła­tek na rzecz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową , która mie­ści się przy ul. Bujwida we Wrocławiu. Rodzicom i uczniom, któ­rzy tego dnia przy­szli od­wie­dzić na­szą … więcej»

XXII Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

W czwar­tek, 10 marca 2016 r. o go­dzi­nie 12:00 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego pie­śnią Gaudeamus igi­tur roz­po­częła się Gala wro­cław­skiej edy­cji XXII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Uroczystość po­pro­wa­dziła Monika Włodarczyk, która przed­sta­wiła za­pro­szo­nych go­ści, dy­rek­to­rów szkół, opie­ku­nów grup wo­lon­ta­riac­kich oraz wo­lon­ta­riu­szy. Wśród nich po­wi­tano Annę Szarycz, wi­ce­pre­zy­dent Wrocławia, Jarosława Delewskiego, dy­rek­tora Departamentu Edukacji, Ewę Szczęch, dy­rek­tor Wydziału więcej»

Paka dla zwierzaka — akcja charytatywna klasy 3L

W okre­sie zimy zwie­rza­kom w schro­ni­skach bra­kuje pra­wie wszyst­kiego. Zwierzęta są głodne, jest im zimno, bra­kuje czy­stych le­go­wisk, za­ba­wek i przede wszyst­kim je­dze­nia. Ważna więc jest po­moc lu­dzi. Dlatego Julia Stawińska z klasy 3L i Karolina Wilińska z klasy 1D wraz z ko­or­dy­na­torką szkol­nego wo­lon­ta­riatu, prof. Marią Czaplińską zor­ga­ni­zo­wały ak­cję pn. „Paka dla zwie­rzaka” Zebrane dary po­sta­no­wi­li­śmy prze­ka­zać schro­ni­sku pro­wa­dzo­nym … więcej»

Zbiórka na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Wychowankowie Internatu Zespołu Szkół Nr 14 co­raz czę­ściej wy­cho­dzą z ini­cja­tywą po­mocy róż­nym or­ga­ni­za­cjom. W prze­pro­wa­dza­nych przez nas zbiór­kach pie­nię­dzy bie­rze udział aż 170 uczniów oraz ich wy­cho­wawcy. W okre­sie Świąt Bożego Narodzenia udało się nam się uzbie­rać nie­małą kwotę na rzecz dzieci z ho­spi­cjum. 23 lu­tego z ko­lei od­była się druga już zbiórka. Tym ra­zem ze­brane pie­nią­dze prze­zna­czy­li­śmy na więcej»