Charytatywny kiermasz dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

We wto­rek, 24 li­sto­pada 2015 r. w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu pod­czas po­po­łu­dnio­wego ze­bra­nia dla ro­dzi­ców od­był się, zor­ga­ni­zo­wany przez Zuzannę KiczakEmilię Tomaśko z klasy 1L, cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast. W tym sa­mym cza­sie miała rów­nież miej­sce pre­zen­ta­cja prac pla­stycz­nych uczniów prof. Barbary Witkiewicz, które można było ku­pić. Zebrane w ten spo­sób pie­nią­dze prze­ka­za­li­śmy Fundacji Wrocławskie Hospicjum więcej»

Akcja wolontariuszy dla mieszkańców Dziecięcego Domu

 W grud­niu 2015 roku Małgorzata Pyka i Adrian Rogalski z klasy 1A li­ceum zor­ga­ni­zo­wali zbiórkę da­rów dla miesz­kań­ców Dziecięcego Domu, który znaj­duje się przy ul. Parkowej 2 we Wrocławiu Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 14 wraz z ro­dzi­cami przez ty­dzień przy­no­sili naj­bar­dziej po­trzebne cho­rym dzie­ciom środki higieniczne.

4 stycz­nia 2016 roku Joanna Pleśniak i or­ga­ni­za­to­rzy ak­cji za­nie­śli zgro­ma­dzone środki … więcej»

Szlachetna Paczka 2015

Klasa 3C wraz z wy­cho­waw­czy­nią, prof. Alicją Doeringer-Krygier po raz drugi wzięła udział w ak­cji Szlachetna Paczka.

W tym roku wy­bra­li­śmy ro­dzinę z Oleśnicy. 77-letnia Pani Otylia wy­cho­wuje dwie wnuczki: 17-letnią Julię oraz 14-letnią Wiktorię. Wraz z Panią Otylią i jej wnucz­kami mieszka Adam (50 l.) – syn Pani Otylii. W ro­dzi­nie nikt nie pra­cuje – Pani Otylia ze … więcej»

Paczki na Kresy

W grud­niu 2015 roku uczen­nice klasy 3K wraz z prof. Marią Czaplińską w od­po­wie­dzi na apel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, pani Beaty Pawłowicz, zor­ga­ni­zo­wały z zbiórkę żyw­no­ści, środ­ków czy­sto­ści dla miesz­kań­ców Kresów oraz wy­pra­wek szkol­nych, za­ba­wek i ubrań dla miesz­kań­ców Wileńszczyzny.

Uczniowie na­szej szkoły, na­uczy­ciele i ro­dzice jak za­wsze bar­dzo spon­ta­nicz­nie i po­zy­tyw­nie za­re­ago­wali na apel, przy­no­sząc liczne dary. Pani Agnieszka … więcej»

Wizyta wolontariuszek Mikołajkowej Paki dla Dzieciaka w Jaszkotlu

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu włą­czyli się w ak­cję Mikołajkowej Paki dla Dzieciaka, która od kilku lat or­ga­ni­zo­wana jest spe­cjal­nie dla pod­opiecz­nych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Jaszkotlu http://www.zol-jaszkotle.pl/.

Inicjatorką te­go­rocz­nej ak­cji w na­szej szkole była Karolina Wilińska z klasy 1D. Po in­ten­syw­nym ty­go­dniu zbie­ra­nia da­rów na­sze wo­lon­ta­riuszki – Martyna Baranek i Emilka Tomaśko z ko­le­żan­kami Gdy … więcej»

„Boże Narodzenie w pudełku po butach”

„Boże Narodzenie w pu­dełku po bu­tach” to na­zwa ak­cji cha­ry­ta­tyw­nej, or­ga­ni­zo­wa­nej przez Fundację Antoni https://www.facebook.com/fundacjaantoni/timeline, którą to na wro­cław­skich Karłowicach pro­wa­dzą fran­cisz­ka­nie. Fundacja wspiera bez­dom­nych, sa­mot­nych i po­trze­bu­ją­cych, pro­wa­dząc mię­dzy in­nymi na co dzień kuch­nię cha­ry­ta­tywną. W tym roku po raz ko­lejny fran­cisz­ka­nie z Karłowic or­ga­ni­zują dla swo­ich pod­opiecz­nych uro­czy­stą wi­gi­lię. Nie może za­brak­nąć na niej pre­zen­tów! Dlatego, za­chę­ceni … więcej»

Akcja charytatywna „Mikołajkowa Paka dla Dzieciaka”

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci w Jaszkotlu  ma pod  opieką po­nad 60 nie­peł­no­spraw­nych dzieci w róż­nym wieku z ca­łej Polski. Placówka jest nie­pu­blicz­nym za­kła­dem dłu­go­ter­mi­no­wej opieki zdro­wot­nej, obej­mu­ją­cym swoją opieką dzieci po­krzyw­dzone przez los, które ze względu na zły stan zdro­wia oraz sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści, jak rów­nież trudną sy­tu­ację w ro­dzi­nie, wy­ma­gają sta­łej, pro­fe­sjo­nal­nej opieki le­kar­skiej, pie­lę­gniar­skiej i rehabilitacyjnej.

W związku z … więcej»

Wózek dla Mateusza Komara – akcja charytatywna klasy 3K

26 paź­dzier­nika 2015 r. klasa 3K zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny kier­masz żyw­no­ści. Koordynatorkami ak­cji „Wózek dla Mateusza Komara” była Daria Jagiełła i Olga Niedorys. Pieniądze uzy­skane ze sprze­daży sa­mo­dziel­nie przy­go­to­wa­nych zdro­wych prze­ką­sek zo­stały prze­ka­zane na rzecz Mateusza Komara – chłopca, który z po­wodu swo­jej cho­roby pil­nie po­trze­bo­wał no­wego wózka spe­cja­li­stycz­nego. Warto pod­kre­ślić, że cała ak­cja była rów­nież pro­mo­cją zdro­wego od­ży­wia­nia się. Kiermasz więcej»

Akcja charytatywna „Opatrunek na ratunek”

W su­ro­wych wa­run­kach ży­cia po­zba­wio­nego wszel­kich wy­gód nie­trudno o rany za­dane na­rzę­dziami przy pracy w domu i obej­ściu. W Afryce na przy­kład pra­cu­jące od naj­młod­szych lat dzieci czę­sto ule­gają ura­zom. Zdarza się, że ule­gają opa­rze­niom, gdy mu­szą na wol­nym po­wie­trzu przy­rzą­dzać pod­sta­wowe po­siłki. W tej sy­tu­acji każdy ban­daż czy pla­ster jest na wagę złota.

W tym roku or­ga­ni­za­to­rem ak­cji „Opatrunek więcej»

Zapal znicz!

W sło­neczną nie­dzielę, 1 li­sto­pada mło­dzież z Zespołu Szkół Nr 14 włą­czyła się do ak­cji sprzą­ta­nia za­po­mnia­nych gro­bów i za­pa­le­nia na nich zni­czy. Są rów­nież w na­szej szkole ucznio­wie, któ­rzy od lat po­ma­gają utrzy­mać po­rzą­dek na za­po­mnia­nych i za­nie­dba­nych grobach.

Mateusz Tomaszewski z klasy 2M już od ja­kie­goś czasu opie­kuje się dzie­cię­cym gro­bem na Cmentarzu Osobowickim. Znajduje się on obok więcej»