Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja Irminy Czerepak i Wiktora Malinowskiego z klasy 3M

W czwar­tek, 16 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz zor­ga­ni­zo­wany przez Wiktora Malinowskiego i Irminę Czerepak na rzecz Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska. Sprzedaż ciast, cia­ste­czek oraz sa­ła­tek roz­po­częła się już o go­dzi­nie 8:00. Uczniowie klasy 3M sprze­da­wali sma­ko­łyki na prze­rwach. Bardzo do­bra współ­praca i za­an­ga­żo­wa­nie wo­lon­ta­riu­szy spo­wo­do­wały, że uzbie­rano kwotę  430,55 zł. Organizatorzy i więcej»

Wolontariat — podziękowania

Dotarły do nas po­dzię­ko­wa­nia z Fundacji „Na ra­tu­nek dzie­ciom z cho­robą no­wo­two­rową”. Dołączamy się do nich i dziękujemy!

„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

„Mogiłę pra­dziada ocal od za­po­mnie­nia” to na­zwa wiel­kiej spo­łecz­nej ak­cji – dol­no­ślą­skiego po­spo­li­tego ru­sze­nia pod pa­tro­na­tem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Patronat me­dialny nad ak­cją ob­jęła TVP Wrocław.

Organizatorzy ak­cji zwró­cili się do uczniów dol­no­ślą­skich szkół, aby ci przy­łą­czyli się do ra­to­wa­nia pol­skich ne­kro­po­lii po­zo­sta­wio­nych za wschod­nią gra­nicą. Wśród tych gro­bów, które są zde­wa­sto­wane i za­po­mniane, więcej»

Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową – akcja klasy 3M

W tym roku szkol­nym ucznio­wie z 3M zor­ga­ni­zo­wali w kla­sie zbiórkę pie­nię­dzy na rzecz po­trze­bu­ją­cych.  Wspólnie pod­ję­li­śmy de­cy­zję, aby wspo­móc w ten spo­sób ro­dziny dzieci ob­ję­tych opieką fun­da­cji  „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

W kla­sie udało się uzbie­rać aż 620 zł. Do sumy tej do­ło­ży­li­śmy rów­nież 180 zł uzbie­ra­nych pod­czas mar­co­wego kier­ma­szu ciast klasy 3M.

Główną ko­or­dy­na­torką ak­cji była więcej»

Dla Ingi – akcja charytatywna klasy 3K

19 maja 2106 r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 3K zor­ga­ni­zo­wała kier­masz cha­ry­ta­tywny. Główną ko­or­dy­na­torką ak­cji była Olga Niedorys.

Tego dnia  ucznio­wie klasy 3K sprze­da­wali sa­mo­dziel­nie wy­ko­nane słod­kie wy­pieki. Dzięki hoj­no­ści uczniów, na­uczy­cieli oraz pra­cow­ni­ków szkoły udało nam się ze­brać aż 722,20 zł. Pieniądze zo­stały prze­ka­zane cho­rej na rdze­niowy za­nik mię­śni Indze Figurce, która jest pod­opieczną Dolnośląskiej  Fundacji Rozwoju więcej»

Pomagamy panu Mariuszowi – akcja charytatywna klasy 3C

11 kwiet­nia Alicja Stasik, wraz ze swoją klasą ma­tu­ralną 3C, zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast i zdro­wej żyw­no­ści na rzecz pana Mariusza – pod­opiecz­nego Fundacji SiePomaga. https://www.siepomaga.pl/

Tuż przed ma­turą ucznio­wie 3C po­my­śleli jesz­cze o do­brym uczynku i wspar­ciu czło­wieka, który po­trze­buje po­mocy. Udało się ze­brać 281 zł. Kwotę tę prze­ka­zano Fundacji Siepomaga, a zo­sta­nie ona prze­zna­czona na le­cze­nie pana Mariusza ko­mór­kami … więcej»

Wychowankowie Internatu z wizytą u chorych dzieci

22 marca 2016 r. kil­koro uczniów: Jagoda Anczakowska, Aleksandra Woś, Kinga Adamczyk, Szymon Wojak i Szymon Armata wraz z wy­cho­waw­cami Internatu Zespołu Szkół Nr 14 wy­brało się w od­wie­dziny do dzieci prze­by­wa­ją­cych na Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej. Chcieliśmy w tym spo­sób umi­lić ma­łym pa­cjen­tom czas przed zbli­ża­jący świę­tami wiel­ka­noc­nymi. Dzięki wspól­nemu ko­lo­ro­wa­niu ogrom­nej … więcej»

Akcja charytatywna „Słodki uśmiech”

We wto­rek, 12 marca 2016 r. ucznio­wie z klasy 2J Gimnazjum Nr 49 zor­ga­ni­zo­wali w szkole kier­masz ciast i zdro­wej żyw­no­ści pn. „Słodki uśmiech”, któ­rego ce­lem było uzbie­ra­nie fun­du­szy na za­kup po­trzeb­nego sprzętu dla Milenki, czte­ro­let­niej pod­opiecz­nej Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, cho­rej na dzie­cięce po­ra­że­nie mó­zgowe i wodogłowie.

Akcją „Słodki uśmiech” i sprze­dażą wy­pie­ków pod­czas kier­ma­szu ko­or­dy­no­wał Jakub Czarny. Z … więcej»

Wrocławski Bieg Sponsorowany

W Pierwszym Dniu Wiosny mło­dzież z Zespołu Szkół Nr 14 po raz trzeci uczest­ni­czyła we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. Odbył się tra­dy­cyj­nie na Pergoli koło Hali Stulecia. Młodzież prze­ka­zała uzbie­rane zło­tówki, aby póź­niej wy­ko­nać od­po­wied­nia liczbę okrą­żeń (jedno okrą­że­nie to 456 me­trów). Tym ra­zem udało się nam uzbie­rać 1169 zł — kwota ta zo­sta­nie prze­ka­zana na rzecz fun­da­cji Wrocławskiego Hospicjum dla … więcej»

Góra Grosza – edycja 2015/2016

Pod ko­niec 2015 roku w Zespole Szkół Nr 14 roz­po­częła się ak­cja cha­ry­ta­tywna Góra Grosza, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem był Michał Maszko z klasy 2J. Akcja ta cie­szyła się z du­żym za­in­te­re­so­wa­niem wielu uczniów na­szej szkoły. Wspólnie uzbie­ra­li­śmy 1088 zło­tych i 47 gro­szy. Gimnazjaliści ze­brali 550, 87 zł, li­ce­ali­ści zaś – 91, 39 zł (ra­zem 642, 26 zł.). Do ak­cji włą­czył się więcej»