Kiermasz zdrowia w ramach Tygodnia Ruchu 2015

23 wrze­śnia 2015 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­były się kla­sowe kier­ma­sze zdro­wia, or­ga­ni­zo­wane w ra­mach Tygodnia Ruchu 2015, któ­rego ko­or­dy­na­to­rem jest na­uczy­ciel wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego – prof. Artur Pełka. Pisaliśmy już wcze­śniej o tym, że te­go­ro­czemu Tygodniowi Ruchu to­wa­rzy­szyło ha­sło „Twój krę­go­słup i zdro­wie w Twoich rę­kach”.

Środa była dniem na­szych kier­ma­szów zdro­wia. Podczas przerw mię­dzy lek­cjami … więcej»

Wielkie Tchnienie Życia dla dzieci z hospicjów

Wielkie Tchnienie Ży­cia to ak­cja ma­jąca uświa­do­mić wro­cła­wia­nom, czym są ho­spi­cja i opieka pa­lia­tywna. Z tej oka­zji od kilku lat każ­dej je­sieni w niebo nad wro­cław­skim Rynkiem wy­la­tują ty­siące ba­niek my­dla­nych. Podczas ak­cji dla pod­opiecz­nych Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” zbie­rane są też pie­nią­dze. Każda ze­brana zło­tówka może stać się bez­cen­nym da­rem prze­dłu­ża­ją­cym ży­cie pod­opiecz­nym fun­da­cji. Ży­cie, które może być … więcej»

Charytatywny kiermasz ciast

„Bezdomność jest za­wsty­dza­ją­cym nas, lecz sta­łym ele­men­tem każ­dej epoki.

Nie tylko ta eko­no­miczna, także ta z wy­boru. I nie ma wąt­pli­wo­ści, że takim

lu­dziom po­ma­gać trzeba”.

[Henryk Martenka – dzien­ni­karz, fe­lie­to­ni­sta, tłu­macz, wydawca]

We wrze­śniu wo­lon­ta­riu­sze z klasy 2L po­sta­no­wili roz­pro­pa­go­wać ak­cję po­mocy miesz­kań­com Schroniska i Noclegowni św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi we Wrocławiu. Doskonałą … więcej»

Kiermasz „Książeczka dla koteczka”

A prze­cież kot, pro­szę pana,
To po­stać po­wszech­nie znana,
To po­ży­teczna istota,
A pan wciąż po­mija kota!
Jakiż pan przy­kład daje?
Cóż to za oby­czaje?
Żą­dam te­raz nie­złom­nie:
Proszę w domu siąść na ka­na­pie
I wiersz na­pi­sać o mnie,
A jak nie – to panu oczy wydrapię!

(Julian Tuwim, Kot)

Pod ko­niec maja 2015 r. w Zespole Szkół Nr … więcej»

Wrocławski „Dziecięcy Dom”

Jeżeli da­jesz byle jak, to te pie­nią­dze będą byle jak wy­dane. Jeżeli da­jesz do­brze, to zo­staną wy­dane do­brze. A co zna­czy do­brze? To wy­maga wy­siłku, cho­dze­nia, spraw­dza­nia, in­te­re­so­wa­nia się. Zaangażowania. A nie uda­wa­nia wiel­kich ge­stów.

Janina Ochojska, Polska Akcja Humanitarna

Czerwiec przed wa­ka­cjami był w Czternastce mie­sią­cem pod­su­mo­wań wszyst­kich ak­cji cha­ry­ta­tyw­nych, w ja­kie nasi uczniowie-wolontariusze an­ga­żo­wali się z … więcej»

Wolontariat — podziękowania

W cza­sie wa­ka­cji do­tarły do nas po­dzię­ko­wa­nia za ak­cje cha­ry­ta­tywne po­dej­mo­wane przez spo­łecz­ność Zespołu Szkół Nr 14 w mi­nio­nym roku szkol­nym. Jeszcze raz skła­damy ser­deczne po­dzię­ko­wa­nia za­an­ga­żo­wa­nym w wo­lon­ta­riat uczniom, ich ro­dzi­com i nauczycielom!

więcej»

Podziękowanie za akcję krwiodawstwa w ZS 14

Podziękowanie za ak­cję krwio­daw­stwa zor­ga­ni­zo­waną je­sie­nią w Zespole Szkół Nr 14.  Jej ko­or­dy­na­to­rem był Jakub Geltz.

więcej»

Charytatywna Noc Filmowa 2015

W pią­tek, 17 kwiet­nia z ini­cja­tywy Rady Samorządu Uczniowskiego LO XIV, pod kie­run­kiem prof. Anny Rabiegi już po raz trzeci od­była się Charytatywna Noc Filmowa, z któ­rej do­chód w ca­ło­ści prze­zna­czony jest na re­ha­bi­li­ta­cję by­łego ucznia Czternastki, który w 2012 roku uległ po­waż­nemu wy­pad­kowi komunikacyjnemu.

Już 10 kwiet­nia ru­szyła wśród uczniów sprze­daż ce­gie­łek (su­ge­ro­wana cena: 20 zł), można je … więcej»

Wolonariat — podziękowania

Podziękowania dla wo­lon­ta­riu­szy z Zespołu Szkół Nr 14 za dzia­łal­ność na rzecz po­trze­bu­ją­cych. Dołączamy się do po­dzię­ko­wań dla uczniów i szkol­nego ko­or­dy­na­tora wo­lon­ta­riatu, prof. Marii Czaplińskiej.

więcej»

Zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu

W so­botę, 25 kwiet­nia o 11:56 czasu lo­kal­nego w Nepalu, 50 km od sto­licy Katmandu, do­szło do trzę­sie­nia ziemi o ogrom­nej sile (7.8 w skali Richtera). Około 8 mi­lio­nów osób zo­stało do­tknię­tych skut­kami trzę­sie­nia ziemi.

W Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu kier­masz zdro­wej żyw­no­ści i kier­masz ciast, z któ­rego do­chód miał zo­stać prze­zna­czony na po­moc po­szko­do­wa­nym, zor­ga­ni­zo­wały 11 maja … więcej»

Strona 11 z 15« Pierwsza...6789101112131415