Pomoc dla rodziny z Bolesławca

Pani Mirosława z Bolesławca, któ­rej ro­dzina już od kilku lat jest pod opieką wo­lon­ta­riu­szy z LO XIV, zwró­ciła się do nas z prośbą o po­moc fi­nan­sową na za­kup le­ków dla jej dzieci. Ania i Krzyś cho­rują na hi­po­be­ta­li­po­pro­te­ine­mię. Są pod opieką re­ha­bi­li­tan­tów, lo­go­pedy, psy­cho­loga, pe­da­goga. Rodzeństwo jest pod opieką IPCZD w Warszawie oraz le­ka­rzy spe­cja­li­stów we Wrocławiu. Pilnie po­trze­bują pre­pa­ra­tów … więcej»

Dolnośląskie Olimpiady Specjalne — wolontariat

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 14 włą­czyli się w cha­rak­te­rze wo­lon­ta­riu­szy w or­ga­ni­za­cję Dolnośląskich Olimpiad Specjalnych.

23 kwiet­nia 2015 r. w kry­tej pły­walni AWF we Wrocławiu od­był się VIII Dolnośląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych. W za­wo­dach uczest­ni­czyło po­nad 100 za­wod­ni­ków z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­alną z ca­łego Dolnego Ślą­ska, któ­rzy wspie­rani przez swo­ich tre­ne­rów oraz wo­lon­ta­riu­szy wal­czyli o medale.

21 maja 2015 roku … więcej»

Wizyta wolontariuszy w Zakładzie Opiekuńczo — Leczniczym w Jaszkotlu

W so­botę, 11 kwiet­nia Karolina Wilińska z klasy 3M oraz Maja Kozowska z klasy 2M wy­brały się wraz z prof. Marią Czaplińską, ko­or­dy­na­torką szkol­nego wo­lon­ta­riatu, do pro­wa­dzo­nego przez sio­stry za­konne Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu, aby od­wie­dzić re­ha­bi­li­to­wane tam dzieci. Uczennice były po­cząt­kowo nieco za­kło­po­tane pierw­szym spo­tka­niem z nie­peł­no­spraw­nymi dziećmi, ale ba­riery zo­stały szybko prze­ła­mane, gdy tylko prze­kro­czyły próg świe­tlicy za­baw … więcej»

Pomoc dzieciom z Zakładu Opiekuńczo — Leczniczego w Jaszkotlu

W marcu br. w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu trwała ak­cja cha­ry­ta­tywna, któ­rej ce­lem było przy­go­to­wa­nie pa­czek ze środ­kami pie­lę­gna­cyj­nymi dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w Zakładzie Opieki Leczniczej w Jaszkotlu. Uczniowie w wiel­kim en­tu­zja­zmem za­an­ga­żo­wali się w tę ak­cję do­bro­czynną. Klasy 1A i 1D zor­ga­ni­zo­wały kier­ma­sze ciast, a zdo­byte w ten spo­sób pie­nią­dze prze­zna­czyły na za­kupy dla po­trze­bu­ją­cych dzieci. Ponadto … więcej»

Kiermasz ciast na rzecz fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

We wto­rek, 31 marca 2015 r. pod­czas spo­tkań z ro­dzi­cami wo­lon­ta­riuszki z klasy 2E LO XIV zor­ga­ni­zo­wały kier­masz ciast. Wypiekami po­czę­sto­wało się wiele osób: na­uczy­ciele, ro­dzice przy­by­wa­jący na spo­tka­nia oraz ucznio­wie, któ­rzy zo­stali jesz­cze w szkole. Sprzedawano rów­nież ozdobne kartki i jajka wiel­ka­nocne, przy­go­to­wane przez uczniów na­szej szkoły na za­ję­ciach prof. Sławomiry Jąkalskiej. Uzyskana w ten spo­sób kwota w wy­so­ko­ści … więcej»

Wielkanocne niespodzianki dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego

26 marca 2015 r. grupa wy­cho­wan­ków Internatu ZS14 pod opieką wy­cho­wawcy Pani Agnieszki Agaciak od­wie­dziła pa­cjen­tów od­działu re­ha­bi­li­ta­cyj­nego w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym przy ul. Koszarowej. Atrakcją prze­wi­dzianą dla dzieci było de­ko­ro­wa­nie ogrom­nej, prze­strzen­nej pi­sanki z kar­tonu, za którą prze­brany był je­den z na­szych ko­le­gów. Mali pa­cjenci otrzy­mali rów­nież słod­kie niespodzianki.

Niektóre dzieci były nieco onie­śmie­lone, ale więk­szość przy­jęła nas z … więcej»

Wrocławski Bieg Sponsorowany 2015

20 marca 2015 r. ucznio­wie z Zespołu Szkół Nr 14 uczest­ni­czyli we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym, który od­był się koło Hali Stulecia. Młodzież od­dała swoje zło­tówki, aby póź­niej móc wy­ko­nać okrą­że­nia do­okoła Pergoli. Uzbieraliśmy wspól­nie 585 zło­tych (335 zło­tych od dar­czyń­ców uczest­ni­czą­cych w biegu oraz 250 zło­tych z kier­ma­szu ciast zor­ga­ni­zo­wa­nego wcze­śniej przez klasę 2M). Pieniądze te zo­stały prze­ka­zane Fundacji Wrocławskie … więcej»

Kiermasz ciast na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

W pią­tek, 13.03.2015 r. Maja Kozowska z Karoliną Sołowiej i Delfiną Jakubowską oraz ko­le­gami z klasy 2M zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast w Zespole Szkół Nr 14. Klasa w tym dniu miała lek­cje od go­dziny 11.00, ale or­ga­ni­za­to­rzy już od rana krzą­tali się na ko­ry­ta­rzu, aby zwięk­szyć czas sprze­daży sma­ko­ły­ków. Ciasta przy­go­to­wali: Iza Rokoszewska, Bogna Korabiewska, Zosia Wajda i Paweł Kowalczyk. Uzyskana … więcej»

Zbiórka na rzecz artystów malujących ustami i nogami

Są lu­dzie, któ­rzy nie uży­wają rąk pod­czas ma­lo­wa­nia, a ma­lują. Malowanie jest dla nich nor­mal­no­ścią, na­wet wtedy, gdy sto­sują me­tody dość nie­kon­wen­cjo­nalne. Nie jest istotne, że trzy­mają ołó­wek, czy pę­dzel w za­ci­śnię­tych ustach lub też w pal­cach stopy. Każdy z tych spo­so­bów wy­maga je­dy­nie tre­ningu, czasu i cier­pli­wo­ści. Jedni uży­wają rąk, dru­dzy ust, jesz­cze inni nóg po to, by prze­nieść więcej»

Akcja charytatywna „Ołówek dla Afryki”

W stycz­niu i w lu­tym 2105 r. w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu trwała ak­cja cha­ry­ta­tywna „Ołówek dla Afryki”. Organizatorem ak­cji była klasa 2M. Uczniowie tego od­działu ze­brali bar­dzo dużo kre­dek, ołów­ków, dłu­go­pi­sów i in­nych przy­bo­rów do pi­sa­nia dla po­trze­bu­ją­cych w Afryce. Do ak­cji włą­czyła się cała spo­łecz­ność uczniow­ska na­szego gim­na­zjum i li­ceum. Inicjatywę ak­tyw­nie wspie­rała wi­ce­dy­rek­tor szkoły, Pani … więcej»

Strona 11 z 14« Pierwsza...567891011121314