Chrońmy morświny – akcja charytatywna Agnieszki Szwarczyńskiej

We wto­rek, 26 stycz­nia 2016 r. pod­czas ze­bra­nia z ro­dzi­cami w Zespole Szkół Nr 14 klasa 3L zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast, na któ­rym ze­brano kwotę 410,45 zł. Pieniądze zo­stały prze­ka­zane Fundacji WWF – World Wide Fund for Nature (Świa­towy Fundusz na Rzecz Przyrody), która wspiera m.in. ak­cję ochrony mor­świ­nów ży­ją­cych w Morzu Bałtyckim.

W pracę za­an­ga­żo­wali się: Ola Durska, Jonatan więcej»

6. edycja akcji „Nakrętki dla hospicjum”

Co roku an­ga­żu­jemy się w pro­wa­dzoną w wielu szko­łach, przed­szko­lach i fir­mach ak­cję „Nakrętki dla ho­spi­cjum”. Pieniądze uzy­skane ze sprze­daży na­krę­tek prze­zna­czane są na opła­ce­nie do­mo­wej re­ha­bi­li­ta­cji dla pod­opiecz­nych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Rok temu pod­czas 5. edy­cji ze­brano w su­mie 80 ton i 149 kg do­brego pla­stiku. Uzyskano dzięki temu aż 101 414 zł. Te pie­nią­dze wy­star­czyły na więcej»

Złotówka od Ciebie

Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem w Zespole Szkół Nr 14 od­była się ak­cja „Złotówka od Ciebie”, dzięki któ­rej mo­gli­śmy po­da­ro­wać pre­zent tym spo­śród na­szych szkol­nych pod­opiecz­nych, któ­rych ro­dzinna sy­tu­acja fi­nan­sowa jest mniej sta­bilna. Każdy mógł wspo­móc ak­cję jedną zło­tówką, ale to klasy 1K, 3C i 2A prze­pro­wa­dziły tę ak­cję wśród wszyst­kich ca­łego swo­jego ze­społu kla­so­wego. I tak Kasia Babuśka w kla­sie … więcej»

Charytatywny kiermasz dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

We wto­rek, 24 li­sto­pada 2015 r. w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu pod­czas po­po­łu­dnio­wego ze­bra­nia dla ro­dzi­ców od­był się, zor­ga­ni­zo­wany przez Zuzannę KiczakEmilię Tomaśko z klasy 1L, cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast. W tym sa­mym cza­sie miała rów­nież miej­sce pre­zen­ta­cja prac pla­stycz­nych uczniów prof. Barbary Witkiewicz, które można było ku­pić. Zebrane w ten spo­sób pie­nią­dze prze­ka­za­li­śmy Fundacji Wrocławskie Hospicjum więcej»

Akcja wolontariuszy dla mieszkańców Dziecięcego Domu

 W grud­niu 2015 roku Małgorzata Pyka i Adrian Rogalski z klasy 1A li­ceum zor­ga­ni­zo­wali zbiórkę da­rów dla miesz­kań­ców Dziecięcego Domu, który znaj­duje się przy ul. Parkowej 2 we Wrocławiu Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 14 wraz z ro­dzi­cami przez ty­dzień przy­no­sili naj­bar­dziej po­trzebne cho­rym dzie­ciom środki higieniczne.

4 stycz­nia 2016 roku Joanna Pleśniak i or­ga­ni­za­to­rzy ak­cji za­nie­śli zgro­ma­dzone środki … więcej»

Szlachetna Paczka 2015

Klasa 3C wraz z wy­cho­waw­czy­nią, prof. Alicją Doeringer-Krygier po raz drugi wzięła udział w ak­cji Szlachetna Paczka.

W tym roku wy­bra­li­śmy ro­dzinę z Oleśnicy. 77-letnia Pani Otylia wy­cho­wuje dwie wnuczki: 17-letnią Julię oraz 14-letnią Wiktorię. Wraz z Panią Otylią i jej wnucz­kami mieszka Adam (50 l.) – syn Pani Otylii. W ro­dzi­nie nikt nie pra­cuje – Pani Otylia ze … więcej»

Paczki na Kresy

W grud­niu 2015 roku uczen­nice klasy 3K wraz z prof. Marią Czaplińską w od­po­wie­dzi na apel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, pani Beaty Pawłowicz, zor­ga­ni­zo­wały z zbiórkę żyw­no­ści, środ­ków czy­sto­ści dla miesz­kań­ców Kresów oraz wy­pra­wek szkol­nych, za­ba­wek i ubrań dla miesz­kań­ców Wileńszczyzny.

Uczniowie na­szej szkoły, na­uczy­ciele i ro­dzice jak za­wsze bar­dzo spon­ta­nicz­nie i po­zy­tyw­nie za­re­ago­wali na apel, przy­no­sząc liczne dary. Pani Agnieszka … więcej»

Wizyta wolontariuszek Mikołajkowej Paki dla Dzieciaka w Jaszkotlu

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu włą­czyli się w ak­cję Mikołajkowej Paki dla Dzieciaka, która od kilku lat or­ga­ni­zo­wana jest spe­cjal­nie dla pod­opiecz­nych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Jaszkotlu http://www.zol-jaszkotle.pl/.

Inicjatorką te­go­rocz­nej ak­cji w na­szej szkole była Karolina Wilińska z klasy 1D. Po in­ten­syw­nym ty­go­dniu zbie­ra­nia da­rów na­sze wo­lon­ta­riuszki – Martyna Baranek i Emilka Tomaśko z ko­le­żan­kami Gdy … więcej»

„Boże Narodzenie w pudełku po butach”

„Boże Narodzenie w pu­dełku po bu­tach” to na­zwa ak­cji cha­ry­ta­tyw­nej, or­ga­ni­zo­wa­nej przez Fundację Antoni https://www.facebook.com/fundacjaantoni/timeline, którą to na wro­cław­skich Karłowicach pro­wa­dzą fran­cisz­ka­nie. Fundacja wspiera bez­dom­nych, sa­mot­nych i po­trze­bu­ją­cych, pro­wa­dząc mię­dzy in­nymi na co dzień kuch­nię cha­ry­ta­tywną. W tym roku po raz ko­lejny fran­cisz­ka­nie z Karłowic or­ga­ni­zują dla swo­ich pod­opiecz­nych uro­czy­stą wi­gi­lię. Nie może za­brak­nąć na niej pre­zen­tów! Dlatego, za­chę­ceni … więcej»

Akcja charytatywna „Mikołajkowa Paka dla Dzieciaka”

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci w Jaszkotlu  ma pod  opieką po­nad 60 nie­peł­no­spraw­nych dzieci w róż­nym wieku z ca­łej Polski. Placówka jest nie­pu­blicz­nym za­kła­dem dłu­go­ter­mi­no­wej opieki zdro­wot­nej, obej­mu­ją­cym swoją opieką dzieci po­krzyw­dzone przez los, które ze względu na zły stan zdro­wia oraz sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści, jak rów­nież trudną sy­tu­ację w ro­dzi­nie, wy­ma­gają sta­łej, pro­fe­sjo­nal­nej opieki le­kar­skiej, pie­lę­gniar­skiej i rehabilitacyjnej.

W związku z … więcej»