Zbiórka na rzecz artystów malujących ustami i nogami

Są lu­dzie, któ­rzy nie uży­wają rąk pod­czas ma­lo­wa­nia, a ma­lują. Malowanie jest dla nich nor­mal­no­ścią, na­wet wtedy, gdy sto­sują me­tody dość nie­kon­wen­cjo­nalne. Nie jest istotne, że trzy­mają ołó­wek, czy pę­dzel w za­ci­śnię­tych ustach lub też w pal­cach stopy. Każdy z tych spo­so­bów wy­maga je­dy­nie tre­ningu, czasu i cier­pli­wo­ści. Jedni uży­wają rąk, dru­dzy ust, jesz­cze inni nóg po to, by prze­nieść więcej»

Akcja charytatywna „Ołówek dla Afryki”

W stycz­niu i w lu­tym 2105 r. w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu trwała ak­cja cha­ry­ta­tywna „Ołówek dla Afryki”. Organizatorem ak­cji była klasa 2M. Uczniowie tego od­działu ze­brali bar­dzo dużo kre­dek, ołów­ków, dłu­go­pi­sów i in­nych przy­bo­rów do pi­sa­nia dla po­trze­bu­ją­cych w Afryce. Do ak­cji włą­czyła się cała spo­łecz­ność uczniow­ska na­szego gim­na­zjum i li­ceum. Inicjatywę ak­tyw­nie wspie­rała wi­ce­dy­rek­tor szkoły, Pani … więcej»

Kiermasz ciast na rzecz dzieci rehabilitowanych w Zakładzie Opieki Leczniczej w Jaszkotlu

W so­botę, 7 marca 2015 r. pod­czas Dni Otwartych or­ga­ni­zo­wa­nych w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu od­był się cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast, pod­czas któ­rego uzbie­rano 233,50 zł.

Pieczeniem ciast za­jęli się ucznio­wie klasy 1D: Aleksandra Walczak, Agata Szlązak, Anna Maryniuk, Alicja Wołk-Łaniewska i Szymon Wojak. Kawiarenkę ob­słu­gi­wały: Karolina Lisowska, Agnieszka Dziedzic, Maria Huszcza i Małgorzata Sudoł. Zakupem rze­czy dla cho­rych … więcej»

XXI Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

10 marca 2015 roku w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu od­była się uro­czy­sta gala, pod­czas któ­rej na­gro­dzono lau­re­atów wro­cław­skiej edy­cji XXI Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Do te­go­rocz­nej wro­cław­skiej edy­cji kon­kursu zo­stało zgło­szo­nych 28 uczest­ni­ków oraz 7 ze­spo­łów gru­po­wych. Wszyscy uczest­nicy zgło­szeni do kon­kursu to wy­jąt­kowi mło­dzi lu­dzie, któ­rzy z pa­sją i za­an­ga­żo­wa­niem ak­tyw­nie dzia­łają … więcej»

Akcja krwiodawstwa w ZS 14

10 lu­tego 2015 r. już po raz trzeci od­była się w na­szej szkole Akcja Krwiodawstwa. Jednak po raz pierw­szy w hi­sto­rii szkoły Centrum Krwiodawstwa do­słow­nie wpro­wa­dziło się do jed­nej z sal lek­cyj­nych — nie­przy­pad­kowo była to sala 106, w któ­rej na co dzień nasi ucznio­wie uczą się ra­to­wać ludz­kie życie.

Do udziału w ak­cji zgło­siło się po­nad 50 uczniów oraz … więcej»

Kiermasz ciast na rzecz potrzebujących zwierząt

We wto­rek, 12.02.2015 r. klasa 2K (ko­or­dy­na­to­rzy: Olga Niedorys, Marta Niełacna, Marta Kuchciak) zor­ga­ni­zo­wała kier­masz z oka­zji Tłustego Czwartku. Kiermasz od­by­wał się przy głów­nym wej­ściu do szkoły od go­dziny 10.50 do 14.10. Pieniądze uzy­skane ze sprze­daży wła­sno­ręcz­nych wy­pie­ków (pączki, fa­worki, cia­sta) zo­stały prze­ka­zane Fundacji Zwierząt Skrzywdzonych Bernardyn w Anielinie. Łącz­nie ze­bra­ły­śmy 418,35 zł. Kupujący byli tego dnia bar­dzo hojni i … więcej»

Wolontariat — podziękowania

Podziękowania za dzia­łal­ność cha­ry­ta­tywną uczniów Zespołu Szkół Nr 14

CARITAS — akcja charytatywna klasy 3K

W ostat­nim ty­go­dniu przed fe­riami zi­mo­wymi klasa 3K zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę rze­czy na rzecz Łaźni dla bez­dom­nych „Caritas” przy ul. Katedralnej 7 we Wrocławiu.

Akcja pro­wa­dzona była w dniach od 12.01 do 16.01. br. przez wo­lon­ta­riu­szy –uczniów z klasy 3K, któ­rzy przed wej­ściem głów­nym do szkoły lub na ko­ry­ta­rzu przy por­tierni przyj­mo­wali „dary serca” od dar­czyń­ców. Zbierano:

- środki hi­gie­niczne, w … więcej»

Potrafię pomóc — kiermasz

We wto­rek, 13 stycz­nia 2015 r. pod­czas kier­ma­szu ciast zor­ga­ni­zo­wa­nego przez klasę 2 L zo­stała ze­brana kwota 724, 67 zł. Wszystkim wspa­nia­ło­myśl­nym ofia­ro­daw­com — Rodzicom na­szych uczniów w imie­niu or­ga­ni­za­to­rów dzię­ku­jemy.
Celem zbiórki jest re­ha­bi­li­ta­cja i le­cze­nie Wiktorii, pod­opiecz­nej Fundacji „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi.

Koordynatorzy: prof. Artur Pełka, prof. Ewelina Śmia­łek i prof. Michał … więcej»

Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową — podziękowanie

więcej»

Strona 11 z 14« Pierwsza...567891011121314