Wolontariat — podziękowania

Podziękowania za dzia­łal­ność cha­ry­ta­tywną uczniów Zespołu Szkół Nr 14

CARITAS — akcja charytatywna klasy 3K

W ostat­nim ty­go­dniu przed fe­riami zi­mo­wymi klasa 3K zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę rze­czy na rzecz Łaźni dla bez­dom­nych „Caritas” przy ul. Katedralnej 7 we Wrocławiu.

Akcja pro­wa­dzona była w dniach od 12.01 do 16.01. br. przez wo­lon­ta­riu­szy –uczniów z klasy 3K, któ­rzy przed wej­ściem głów­nym do szkoły lub na ko­ry­ta­rzu przy por­tierni przyj­mo­wali „dary serca” od dar­czyń­ców. Zbierano:

- środki hi­gie­niczne, w … więcej»

Potrafię pomóc — kiermasz

We wto­rek, 13 stycz­nia 2015 r. pod­czas kier­ma­szu ciast zor­ga­ni­zo­wa­nego przez klasę 2 L zo­stała ze­brana kwota 724, 67 zł. Wszystkim wspa­nia­ło­myśl­nym ofia­ro­daw­com — Rodzicom na­szych uczniów w imie­niu or­ga­ni­za­to­rów dzię­ku­jemy.
Celem zbiórki jest re­ha­bi­li­ta­cja i le­cze­nie Wiktorii, pod­opiecz­nej Fundacji „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi.

Koordynatorzy: prof. Artur Pełka, prof. Ewelina Śmia­łek i prof. Michał … więcej»

Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową — podziękowanie

więcej»

Kiermasz świąteczny

Podczas kier­ma­szu ozdób świą­tecz­nych, wy­ko­na­nych przez uczniów klas dru­gich Gimnazjum Nr 49 na za­ję­ciach ar­ty­stycz­nych pod kie­run­kiem prof. Sławomiry Jąkalskiej, ze­brano 183,50 zł. Kwota ta zo­sta­nie prze­zna­czona na re­ha­bi­li­ta­cję Jurka Piekarskiego — wpła­ci­li­śmy ją na jego sub­konto w Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia. Więcej in­for­ma­cji na te­mat Jurka i jego re­ha­bi­li­ta­cji: www.jurekpiekarski.pl oraz na jego pro­filu na Facebooku — … więcej»

Mikołaj w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

W po­nie­dzia­łek, 1 grud­nia 2014 roku grupa wy­cho­wan­ków z na­szego in­ter­natu od­wie­dziła dzieci prze­by­wa­jące w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Przebrani za mi­ko­ła­jów i śnie­żynki ucznio­wie chcieli choć przez chwilę umi­lić im po­byt w pla­cówce. W tym celu przy­go­to­wali róż­nego ro­dzaju atrak­cje. Młodzi pa­cjenci mo­gli wy­ka­zać się swoją wie­dzą o św. Mikołaju, bio­rąc udział … więcej»

XX Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

19 marca 2014 roku o go­dzi­nie 12.00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia od­była się uro­czy­sta gala, pod­czas któ­rej na­gro­dzono lau­re­atów wro­cław­skiej edy­cji XX Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Do te­go­rocz­nej wro­cław­skiej edy­cji kon­kursu zo­stało zgło­szo­nych 45 uczest­ni­ków. Wszyscy uczest­nicy zgło­szeni do kon­kursu to wy­jąt­kowi mło­dzi lu­dzie, któ­rzy z pa­sją i za­an­ga­żo­wa­niem ak­tyw­nie dzia­łają na rzecz po­trze­bu­ją­cych po­mocy. … więcej»

Rehabilitacja Marzenki

Klasa 2B znów oka­zała swoją wraż­li­wość, przy­go­to­wu­jąc kier­masz i zbie­ra­jąc datki pie­niężne dla dziew­czynki, która pod­da­wana jest cią­głej re­ha­bi­li­ta­cji po wy­padku ko­mu­ni­ka­cyj­nym. Odpowiedzialni za ak­cję byli: Weronika Tołściuk, Jakub Michalak, a cia­sta przy­go­to­wali: Ewa Góralska, Jakub Michalak, Agata Mila, Ewa Januszewska i Weronika. Uzbieraną kwotę — 150 zł prze­ka­zano na konto re­ha­bi­li­to­wa­nej Marzenki.

Koordynator: Maria Czaplińska… więcej»

Podarunki dla rodziny z Bolesławca — akcja klasy 1C i 1M

W marcu 2014 r. Aleksandra Syldatk z klasy 1C zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę pie­niężną w swo­jej kla­sie. Uzbieraną sumę prze­ka­zano na za­kup po­duszki ba­lan­so­wej dla Krzysia z Bolesławca. Jego znaj­du­jąca się w trud­nej sy­tu­acji ro­dzina już od ubie­głego roku jest pod opieką uczniów na­szej szkoły.

W tym roku już dwu­krot­nie udało się wes­przeć ro­dzinę — Krzysiowi, jego sio­strze Ani i ich ma­mie … więcej»

Akcja dla zwierzaka — kiermasz ciast klasy 1L

W dniu 12 lu­tego 2014 r. klasa 1l zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast. Grupa sprze­da­jąca ła­ko­cie cie­szyła się każ­dym da­ro­wa­nym gro­szem. A były to: Wiktoria Bularz, Maja Kałuzińska, Kacper Ślączka, Julia Stawińska, Mikołaj Krawczyński i Barbara Kraszewska. Zebrana kwotę — 245,58 zł wy­cho­waw­czyni klasy, prof. Ewelina Śmia­łek wy­słała do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

Koordynator: Maria Czaplińska… więcej»

Strona 15 z 17« Pierwsza...891011121314151617