Kiermasz ciast na rzecz dzieci rehabilitowanych w Zakładzie Opieki Leczniczej w Jaszkotlu

W so­botę, 7 marca 2015 r. pod­czas Dni Otwartych or­ga­ni­zo­wa­nych w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu od­był się cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast, pod­czas któ­rego uzbie­rano 233,50 zł.

Pieczeniem ciast za­jęli się ucznio­wie klasy 1D: Aleksandra Walczak, Agata Szlązak, Anna Maryniuk, Alicja Wołk-Łaniewska i Szymon Wojak. Kawiarenkę ob­słu­gi­wały: Karolina Lisowska, Agnieszka Dziedzic, Maria Huszcza i Małgorzata Sudoł. Zakupem rze­czy dla cho­rych … więcej»

XXI Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

10 marca 2015 roku w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu od­była się uro­czy­sta gala, pod­czas któ­rej na­gro­dzono lau­re­atów wro­cław­skiej edy­cji XXI Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Do te­go­rocz­nej wro­cław­skiej edy­cji kon­kursu zo­stało zgło­szo­nych 28 uczest­ni­ków oraz 7 ze­spo­łów gru­po­wych. Wszyscy uczest­nicy zgło­szeni do kon­kursu to wy­jąt­kowi mło­dzi lu­dzie, któ­rzy z pa­sją i za­an­ga­żo­wa­niem ak­tyw­nie dzia­łają … więcej»

Akcja krwiodawstwa w ZS 14

10 lu­tego 2015 r. już po raz trzeci od­była się w na­szej szkole Akcja Krwiodawstwa. Jednak po raz pierw­szy w hi­sto­rii szkoły Centrum Krwiodawstwa do­słow­nie wpro­wa­dziło się do jed­nej z sal lek­cyj­nych — nie­przy­pad­kowo była to sala 106, w któ­rej na co dzień nasi ucznio­wie uczą się ra­to­wać ludz­kie życie.

Do udziału w ak­cji zgło­siło się po­nad 50 uczniów oraz … więcej»

Kiermasz ciast na rzecz potrzebujących zwierząt

We wto­rek, 12.02.2015 r. klasa 2K (ko­or­dy­na­to­rzy: Olga Niedorys, Marta Niełacna, Marta Kuchciak) zor­ga­ni­zo­wała kier­masz z oka­zji Tłustego Czwartku. Kiermasz od­by­wał się przy głów­nym wej­ściu do szkoły od go­dziny 10.50 do 14.10. Pieniądze uzy­skane ze sprze­daży wła­sno­ręcz­nych wy­pie­ków (pączki, fa­worki, cia­sta) zo­stały prze­ka­zane Fundacji Zwierząt Skrzywdzonych Bernardyn w Anielinie. Łącz­nie ze­bra­ły­śmy 418,35 zł. Kupujący byli tego dnia bar­dzo hojni i … więcej»

Wolontariat — podziękowania

Podziękowania za dzia­łal­ność cha­ry­ta­tywną uczniów Zespołu Szkół Nr 14

CARITAS — akcja charytatywna klasy 3K

W ostat­nim ty­go­dniu przed fe­riami zi­mo­wymi klasa 3K zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę rze­czy na rzecz Łaźni dla bez­dom­nych „Caritas” przy ul. Katedralnej 7 we Wrocławiu.

Akcja pro­wa­dzona była w dniach od 12.01 do 16.01. br. przez wo­lon­ta­riu­szy –uczniów z klasy 3K, któ­rzy przed wej­ściem głów­nym do szkoły lub na ko­ry­ta­rzu przy por­tierni przyj­mo­wali „dary serca” od dar­czyń­ców. Zbierano:

- środki hi­gie­niczne, w … więcej»

Potrafię pomóc — kiermasz

We wto­rek, 13 stycz­nia 2015 r. pod­czas kier­ma­szu ciast zor­ga­ni­zo­wa­nego przez klasę 2 L zo­stała ze­brana kwota 724, 67 zł. Wszystkim wspa­nia­ło­myśl­nym ofia­ro­daw­com — Rodzicom na­szych uczniów w imie­niu or­ga­ni­za­to­rów dzię­ku­jemy.
Celem zbiórki jest re­ha­bi­li­ta­cja i le­cze­nie Wiktorii, pod­opiecz­nej Fundacji „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi.

Koordynatorzy: prof. Artur Pełka, prof. Ewelina Śmia­łek i prof. Michał … więcej»

Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową — podziękowanie

więcej»

Kiermasz świąteczny

Podczas kier­ma­szu ozdób świą­tecz­nych, wy­ko­na­nych przez uczniów klas dru­gich Gimnazjum Nr 49 na za­ję­ciach ar­ty­stycz­nych pod kie­run­kiem prof. Sławomiry Jąkalskiej, ze­brano 183,50 zł. Kwota ta zo­sta­nie prze­zna­czona na re­ha­bi­li­ta­cję Jurka Piekarskiego — wpła­ci­li­śmy ją na jego sub­konto w Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia. Więcej in­for­ma­cji na te­mat Jurka i jego re­ha­bi­li­ta­cji: www.jurekpiekarski.pl oraz na jego pro­filu na Facebooku — … więcej»

Mikołaj w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

W po­nie­dzia­łek, 1 grud­nia 2014 roku grupa wy­cho­wan­ków z na­szego in­ter­natu od­wie­dziła dzieci prze­by­wa­jące w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Przebrani za mi­ko­ła­jów i śnie­żynki ucznio­wie chcieli choć przez chwilę umi­lić im po­byt w pla­cówce. W tym celu przy­go­to­wali róż­nego ro­dzaju atrak­cje. Młodzi pa­cjenci mo­gli wy­ka­zać się swoją wie­dzą o św. Mikołaju, bio­rąc udział … więcej»

Strona 15 z 17« Pierwsza...891011121314151617