Wizyta w Domu Dziecka w Jelczu-Laskowicach

Uczniowie klasy 1D zor­ga­ni­zo­wali 16 grud­nia 2013 r. kier­masz ciast, z któ­rego do­chód prze­zna­czono na pre­zenty i słod­ko­ści dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w Domu Dziecka w Jelczu-Laskowicach. Grupa uczniów z klasy 1D (mię­dzy in­nymi Ewa Jakubczyk, Karolina Mazurec, Ewa Uram, Justyna Woźniak, Justyna Rajewska) od­wie­dziła Dom Dziecka w stycz­niu. Radości było co nie miara! W marcu klasa 1D otrzy­mała piękny ob­raz … więcej»

Szlachetna Paczka 2013

Kochani,
dzię­kuję wszyst­kim za­an­ga­żo­wa­nym w ak­cję uczniom, na­uczy­cie­lom i, ro­dzi­com.
Ja wy­bra­łam po­trze­bu­jącą ro­dzinę, A Wy stwo­rzy­li­ście „Szlachetną Paczkę”.

Szczególnie dzię­kuję:
uczniom klasy 2A za za­kup od­ku­rza­cza, uczniom klasy 2F za za­kup ku­chenki mi­kro­fa­lo­wej, uczniom klasy 1B za nowe ręcz­niki i grę Monopol, prof. Sebastianowi Guzowi za te­le­fon, wo­lon­ta­riu­szom z gim­na­zjum i li­ceum za przy­nie­sie­nie wielu rze­czy i ubrań po­trzeb­nych
więcej»

Akcja klasy 2A — „Paczki dla rodzin na Kresach”

Prośba o świą­teczne dary dla dzieci na Kresach!

Za wschod­nią gra­nicą żyje wielu na­szych ro­da­ków, ty­siące pol­skich dzieci, które z oka­zji Świąt Bożego Narodzenia cze­kają na pre­zent z Ojczyzny. W związku z tym, jak co roku, zwra­camy się do dy­rek­to­rów szkół, na­uczy­cieli, uczniów i ich ro­dzi­ców oraz jed­nostki sa­mo­rządu te­ry­to­rial­nego o po­moc w zbiórce da­rów. Potrzebne będą sło­dy­cze, kawa, her­bata, więcej»

Kwesta dla dzieci z Kliniki Onkologii i Hematologii

Uczennice z klasy 1E (Kasia Kochanowicz, Weronika Konior, Justyna Loryś, Daria Tryba) przy­go­to­wały kier­masz ciast, z któ­rych do­chód prze­zna­czono na paczki mi­ko­łaj­kowe i nie­zbędne ma­te­riały do świą­tecz­nego przy­stro­je­nia sal Kliniki Onkologii we Wrocławiu, w któ­rych na co dzień prze­by­wają ciężko chore dzieci. Akcja była owo­cem współ­pracy szkol­nych wo­lon­ta­riu­szy pod­czas „Tygodnia Ruchu”. Część z ze­bra­nych w trak­cie kier­ma­szów zdro­wej żyw­no­ści pie­nię­dzy … więcej»

Kiermasz dla dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”

Wspaniałe wo­lon­ta­riuszki z klasy 3L po­sta­no­wiły zor­ga­ni­zo­wać ze swoją klasą kier­masz ciast, z któ­rego do­chód prze­zna­czono na po­trzeby dzieci w Dziecięcym Domu.

Joanna Kowalska, Emilia Strzałka, Alicja Kosińska, Maria Chojnacka to główne or­ga­ni­za­torki wspa­nia­łej cha­ry­ta­tyw­nej im­prezy, która od­była się w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu w dniu 20.11.2013 roku pod­czas przerw szkol­nych. Udało się, cia­sta były pyszne. Dziękujemy wszyst­kim, … więcej»

Z przedświąteczną wizytą w szpitalu

Dnia 4 grud­nia 2013r. wy­cho­wan­ko­wie in­ter­natu: Emmanuela Tomków, Mateusz Sołtys, Damian Trześniowski, Aleksander Ulatowski, Kamila Mazurek oraz Marzena Ozimek od­wie­dzili ma­łych pa­cjen­tów prze­by­wa­ją­cych w Szpitalu przy ul. Koszarowej.

Uczniowie przy­go­to­wali za­gadki zwią­zane ze zbli­ża­ją­cymi się Świę­tami Bożego Narodzenia. Wszystkie po­prawne od­po­wie­dzi zo­stały od­po­wied­nio na­gro­dzone — każdy z pa­cjen­tów za ak­tywne włą­cze­nie się w za­bawę otrzy­mał sło­dy­cze od Świę­tego Mikołaja (Damian … więcej»

Dolnośląska Gala Wolontariatu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2013

Podczas Dolnośląskiej Gali Wolontariatu w dniu 5 grud­nia 2013 roku o godz. 19.00 w Sali Koncertowej Polskiego Radia Wrocław im. Jana Kaczmarka przy ul. Karkonoskiej 10 zo­stały roz­strzy­gnięte kon­kursy or­ga­ni­zo­wane przez Regionalne Centrum wspie­ra­nia Inicjatyw Pozarządowych oraz Wrocławskie Centrum Wolontariatu.

Nominowane uczen­nice z Zespołu Szkół Nr 14 pod­czas X edy­cji Konkursu Dolnośląski Wolontariusz Roku 2013 to Maja Omieljaniuk z klasy … więcej»

Karma dla kotka — akcja klasy 1C

Klasa 1c po­sta­no­wiła tro­skli­wiej za­opie­ko­wać się na­szą szkolną kotką. Ustalili, że kto może, przy­nie­sie mo­krą karmę. Uczniowie za­ku­pili rów­nież mi­skę dla „Miśki” i pre­zent go­towy. Adam Jasiura, jako kla­sowy po­my­sło­dawca przed­się­wzię­cia, wrę­czył karmę panu Darkowi (pra­cow­ni­kowi por­tierni) i kotka do­stała swoje ulu­bione jedzonko.

A może te­raz Twoja klasa na­karmi na­szą maskotkę?

Maria Czaplińska… więcej»

Wielka Mikołajowa Paka dla Dzieciaka

To już drugi raz Zespół Szkół Nr 14 uczest­ni­czy w tra­dy­cyj­nym Mikołaju dla nie­peł­no­spraw­nych dzieci w Zakładzie Opiekuńczo — Leczniczym w Jaszkotlu. W ubie­głym roku paczki za­wiózł dzie­ciom ksiądz Marcin Kołodziej, a były wy­ko­nane przez Kamila Ża­glew­skiego i Jakuba Michalaka. W bie­żą­cym roku w dniu 30.11.2013r pierw­sze mi­ko­ła­jowe pre­zenty prze­ka­zały uczen­nice: Weronika Tołściuk, Emilia Strzałek, Zuzia Wrabec i Aleksandra Rybak … więcej»

Odwiedziny dzieci z Zakładu Opiekuńczo — Leczniczego w Jaszkotlu

W Andrzejkowe przed­po­łu­dnie, o go­dzi­nie 9.45, po­je­cha­ły­śmy w skła­dzie: Weronika Tołściuk z klasy 2b, Aleksandra Rybak z 2l, Emilia Strzałek z 3l i Zuza Wrabec z 2k do Jaszkotla, aby umi­lić so­botni dzień dzie­ciom prze­by­wa­ją­cym w ZOL za­bawą, roz­mową i opieką. Przy oka­zji za­wio­zły­śmy pierw­sze pre­zenty mikołajkowe.

Pani Karolina, jedna z bar­dzo sym­pa­tycz­nych opie­ku­nek dzieci, za­pro­wa­dziła nas do sio­stry za­kon­nej, … więcej»

Strona 16 z 17« Pierwsza...891011121314151617