XX Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

19 marca 2014 roku o go­dzi­nie 12.00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia od­była się uro­czy­sta gala, pod­czas któ­rej na­gro­dzono lau­re­atów wro­cław­skiej edy­cji XX Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Do te­go­rocz­nej wro­cław­skiej edy­cji kon­kursu zo­stało zgło­szo­nych 45 uczest­ni­ków. Wszyscy uczest­nicy zgło­szeni do kon­kursu to wy­jąt­kowi mło­dzi lu­dzie, któ­rzy z pa­sją i za­an­ga­żo­wa­niem ak­tyw­nie dzia­łają na rzecz po­trze­bu­ją­cych po­mocy. … więcej»

Rehabilitacja Marzenki

Klasa 2B znów oka­zała swoją wraż­li­wość, przy­go­to­wu­jąc kier­masz i zbie­ra­jąc datki pie­niężne dla dziew­czynki, która pod­da­wana jest cią­głej re­ha­bi­li­ta­cji po wy­padku ko­mu­ni­ka­cyj­nym. Odpowiedzialni za ak­cję byli: Weronika Tołściuk, Jakub Michalak, a cia­sta przy­go­to­wali: Ewa Góralska, Jakub Michalak, Agata Mila, Ewa Januszewska i Weronika. Uzbieraną kwotę — 150 zł prze­ka­zano na konto re­ha­bi­li­to­wa­nej Marzenki.

Koordynator: Maria Czaplińska… więcej»

Podarunki dla rodziny z Bolesławca — akcja klasy 1C i 1M

W marcu 2014 r. Aleksandra Syldatk z klasy 1C zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę pie­niężną w swo­jej kla­sie. Uzbieraną sumę prze­ka­zano na za­kup po­duszki ba­lan­so­wej dla Krzysia z Bolesławca. Jego znaj­du­jąca się w trud­nej sy­tu­acji ro­dzina już od ubie­głego roku jest pod opieką uczniów na­szej szkoły.

W tym roku już dwu­krot­nie udało się wes­przeć ro­dzinę — Krzysiowi, jego sio­strze Ani i ich ma­mie … więcej»

Akcja dla zwierzaka — kiermasz ciast klasy 1L

W dniu 12 lu­tego 2014 r. klasa 1l zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast. Grupa sprze­da­jąca ła­ko­cie cie­szyła się każ­dym da­ro­wa­nym gro­szem. A były to: Wiktoria Bularz, Maja Kałuzińska, Kacper Ślączka, Julia Stawińska, Mikołaj Krawczyński i Barbara Kraszewska. Zebrana kwotę — 245,58 zł wy­cho­waw­czyni klasy, prof. Ewelina Śmia­łek wy­słała do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

Koordynator: Maria Czaplińska… więcej»

Zbiórka ciepłej odzieży dla potrzebujących w Afganistanie

Akcja Krzysztofa Kukły z klasy 1C.

Odpowiadając na apel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i żoł­nie­rzy XIV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie o wspar­cie i po­moc lud­no­ści cy­wil­nej Afganistanu, wo­lon­ta­riat dzia­ła­jący przy Zespole Szkół Nr 14 za­jął się zbiórką da­rów. Koordynatorem zo­stał Krzysztof Kukła z klasy 1C. Zorganizował ak­cję in­for­ma­cyjną, po­ro­zu­miał się z ks. Wojciechem Ziębą, aby rów­nież w … więcej»

Wizyta w Domu Dziecka w Jelczu-Laskowicach

Uczniowie klasy 1D zor­ga­ni­zo­wali 16 grud­nia 2013 r. kier­masz ciast, z któ­rego do­chód prze­zna­czono na pre­zenty i słod­ko­ści dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w Domu Dziecka w Jelczu-Laskowicach. Grupa uczniów z klasy 1D (mię­dzy in­nymi Ewa Jakubczyk, Karolina Mazurec, Ewa Uram, Justyna Woźniak, Justyna Rajewska) od­wie­dziła Dom Dziecka w stycz­niu. Radości było co nie miara! W marcu klasa 1D otrzy­mała piękny ob­raz … więcej»

Szlachetna Paczka 2013

Kochani,
dzię­kuję wszyst­kim za­an­ga­żo­wa­nym w ak­cję uczniom, na­uczy­cie­lom i, ro­dzi­com.
Ja wy­bra­łam po­trze­bu­jącą ro­dzinę, A Wy stwo­rzy­li­ście „Szlachetną Paczkę”.

Szczególnie dzię­kuję:
uczniom klasy 2A za za­kup od­ku­rza­cza, uczniom klasy 2F za za­kup ku­chenki mi­kro­fa­lo­wej, uczniom klasy 1B za nowe ręcz­niki i grę Monopol, prof. Sebastianowi Guzowi za te­le­fon, wo­lon­ta­riu­szom z gim­na­zjum i li­ceum za przy­nie­sie­nie wielu rze­czy i ubrań po­trzeb­nych
więcej»

Akcja klasy 2A — „Paczki dla rodzin na Kresach”

Prośba o świą­teczne dary dla dzieci na Kresach!

Za wschod­nią gra­nicą żyje wielu na­szych ro­da­ków, ty­siące pol­skich dzieci, które z oka­zji Świąt Bożego Narodzenia cze­kają na pre­zent z Ojczyzny. W związku z tym, jak co roku, zwra­camy się do dy­rek­to­rów szkół, na­uczy­cieli, uczniów i ich ro­dzi­ców oraz jed­nostki sa­mo­rządu te­ry­to­rial­nego o po­moc w zbiórce da­rów. Potrzebne będą sło­dy­cze, kawa, her­bata, więcej»

Kwesta dla dzieci z Kliniki Onkologii i Hematologii

Uczennice z klasy 1E (Kasia Kochanowicz, Weronika Konior, Justyna Loryś, Daria Tryba) przy­go­to­wały kier­masz ciast, z któ­rych do­chód prze­zna­czono na paczki mi­ko­łaj­kowe i nie­zbędne ma­te­riały do świą­tecz­nego przy­stro­je­nia sal Kliniki Onkologii we Wrocławiu, w któ­rych na co dzień prze­by­wają ciężko chore dzieci. Akcja była owo­cem współ­pracy szkol­nych wo­lon­ta­riu­szy pod­czas „Tygodnia Ruchu”. Część z ze­bra­nych w trak­cie kier­ma­szów zdro­wej żyw­no­ści pie­nię­dzy … więcej»

Kiermasz dla dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”

Wspaniałe wo­lon­ta­riuszki z klasy 3L po­sta­no­wiły zor­ga­ni­zo­wać ze swoją klasą kier­masz ciast, z któ­rego do­chód prze­zna­czono na po­trzeby dzieci w Dziecięcym Domu.

Joanna Kowalska, Emilia Strzałka, Alicja Kosińska, Maria Chojnacka to główne or­ga­ni­za­torki wspa­nia­łej cha­ry­ta­tyw­nej im­prezy, która od­była się w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu w dniu 20.11.2013 roku pod­czas przerw szkol­nych. Udało się, cia­sta były pyszne. Dziękujemy wszyst­kim, … więcej»

Strona 16 z 17« Pierwsza...891011121314151617