Koncert ewangelizacyjny Magdy Frączek — Love Story

Trzy lata temu Polskę obie­gła in­for­ma­cja o tra­gicz­nym wy­padku, któ­remu ule­gła ro­dzina Świ­drów z pod­wro­cław­skich Wojnowic. W sa­mo­chód, któ­rym po­dró­żo­wali, ude­rzyło inne auto. Rodzice i pię­cioro dzieci tra­fili do dol­no­ślą­skich szpi­tali. Następnego dnia sied­mio­let­nia có­reczka Jowity i Wiesława — Dominika zmarła w wy­niku od­nie­sio­nych ob­ra­żeń. Rodzice nie mają wąt­pli­wo­ści, że ich dziecko za ży­cia pełne ra­do­ści, do­broci i mi­ło­ści jest … więcej»

Kiermasz ciast — akcja charytatywna klasy 2c

Po uzy­ska­niu zgody dy­rek­tora szkoły w Zespole Szkół Nr 14 znów od­był się kier­masz ciast. Tym ra­zem klasa 2c chciała uzbie­rać pie­nią­dze na za­kup karmy dla bez­dom­nych zwie­rząt w schro­ni­sku wro­cław­skim. Akcję ko­or­dy­no­wała Zosia Haber, an­ga­żu­jąc w nią całą klasę ( pie­cze­nie ciast, sprze­daż wy­pie­ków, za­kup karmy). W dniu 30.10.2013 roku w szkole na ko­ry­ta­rzu za­in­te­re­so­wa­nie za­ku­pem pysz­nych słod­ko­ści było … więcej»

Na rzecz ofiar tajfunu Haiyan — akcja humanitarna klasy 1L

We wto­rek w dniu 19.11.2013r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 1L wraz z wy­cho­waw­czy­nią prof. Eweliną Śmia­łek zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast. Od go­dziny 17.00 do 20.00 pod­czas kon­sul­ta­cji z ro­dzi­cami mło­dzież z 1L spraw­nie uwi­jała się, czę­stu­jąc cia­stem wszyst­kich dar­czyń­ców, któ­rzy ofia­ro­wali kwoty na rzecz po­szko­do­wa­nych dzieci na Filipinach. Główną ko­or­dy­na­torką ak­cji w kla­sie była Wiktoria Bularz, ale w kier­ma­szu … więcej»

Marzycielska Poczta klasy 2A

20 li­sto­pada 2013r. na go­dzi­nie wy­cho­waw­czej klasa 2A po­sta­no­wiła na­pi­sać li­sty do cho­rych dzieci z fun­da­cji Marzycielska Poczta. Uczniowie po­dzie­lili się na grupy. To wcale nie było ta­kie pro­ste wczuć się w po­trzeby i wraż­li­wość cho­rych. Pod czuj­nym okiem prof. Sebastiana Guza i ko­or­dy­na­to­rów ak­cji, klasa na­pi­sała 10 li­stów. To już druga ak­cja w szkole, kiedy ucznio­wie po­dej­mują tego typu … więcej»

Strona 17 z 17« Pierwsza...891011121314151617