Kiermasz dla dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”

Wspaniałe wo­lon­ta­riuszki z klasy 3L po­sta­no­wiły zor­ga­ni­zo­wać ze swoją klasą kier­masz ciast, z któ­rego do­chód prze­zna­czono na po­trzeby dzieci w Dziecięcym Domu.

Joanna Kowalska, Emilia Strzałka, Alicja Kosińska, Maria Chojnacka to główne or­ga­ni­za­torki wspa­nia­łej cha­ry­ta­tyw­nej im­prezy, która od­była się w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu w dniu 20.11.2013 roku pod­czas przerw szkol­nych. Udało się, cia­sta były pyszne. Dziękujemy wszyst­kim, … więcej»

Z przedświąteczną wizytą w szpitalu

Dnia 4 grud­nia 2013r. wy­cho­wan­ko­wie in­ter­natu: Emmanuela Tomków, Mateusz Sołtys, Damian Trześniowski, Aleksander Ulatowski, Kamila Mazurek oraz Marzena Ozimek od­wie­dzili ma­łych pa­cjen­tów prze­by­wa­ją­cych w Szpitalu przy ul. Koszarowej.

Uczniowie przy­go­to­wali za­gadki zwią­zane ze zbli­ża­ją­cymi się Świę­tami Bożego Narodzenia. Wszystkie po­prawne od­po­wie­dzi zo­stały od­po­wied­nio na­gro­dzone — każdy z pa­cjen­tów za ak­tywne włą­cze­nie się w za­bawę otrzy­mał sło­dy­cze od Świę­tego Mikołaja (Damian … więcej»

Dolnośląska Gala Wolontariatu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2013

Podczas Dolnośląskiej Gali Wolontariatu w dniu 5 grud­nia 2013 roku o godz. 19.00 w Sali Koncertowej Polskiego Radia Wrocław im. Jana Kaczmarka przy ul. Karkonoskiej 10 zo­stały roz­strzy­gnięte kon­kursy or­ga­ni­zo­wane przez Regionalne Centrum wspie­ra­nia Inicjatyw Pozarządowych oraz Wrocławskie Centrum Wolontariatu.

Nominowane uczen­nice z Zespołu Szkół Nr 14 pod­czas X edy­cji Konkursu Dolnośląski Wolontariusz Roku 2013 to Maja Omieljaniuk z klasy … więcej»

Karma dla kotka — akcja klasy 1C

Klasa 1c po­sta­no­wiła tro­skli­wiej za­opie­ko­wać się na­szą szkolną kotką. Ustalili, że kto może, przy­nie­sie mo­krą karmę. Uczniowie za­ku­pili rów­nież mi­skę dla „Miśki” i pre­zent go­towy. Adam Jasiura, jako kla­sowy po­my­sło­dawca przed­się­wzię­cia, wrę­czył karmę panu Darkowi (pra­cow­ni­kowi por­tierni) i kotka do­stała swoje ulu­bione jedzonko.

A może te­raz Twoja klasa na­karmi na­szą maskotkę?

Maria Czaplińska… więcej»

Wielka Mikołajowa Paka dla Dzieciaka

To już drugi raz Zespół Szkół Nr 14 uczest­ni­czy w tra­dy­cyj­nym Mikołaju dla nie­peł­no­spraw­nych dzieci w Zakładzie Opiekuńczo — Leczniczym w Jaszkotlu. W ubie­głym roku paczki za­wiózł dzie­ciom ksiądz Marcin Kołodziej, a były wy­ko­nane przez Kamila Ża­glew­skiego i Jakuba Michalaka. W bie­żą­cym roku w dniu 30.11.2013r pierw­sze mi­ko­ła­jowe pre­zenty prze­ka­zały uczen­nice: Weronika Tołściuk, Emilia Strzałek, Zuzia Wrabec i Aleksandra Rybak … więcej»

Odwiedziny dzieci z Zakładu Opiekuńczo — Leczniczego w Jaszkotlu

W Andrzejkowe przed­po­łu­dnie, o go­dzi­nie 9.45, po­je­cha­ły­śmy w skła­dzie: Weronika Tołściuk z klasy 2b, Aleksandra Rybak z 2l, Emilia Strzałek z 3l i Zuza Wrabec z 2k do Jaszkotla, aby umi­lić so­botni dzień dzie­ciom prze­by­wa­ją­cym w ZOL za­bawą, roz­mową i opieką. Przy oka­zji za­wio­zły­śmy pierw­sze pre­zenty mikołajkowe.

Pani Karolina, jedna z bar­dzo sym­pa­tycz­nych opie­ku­nek dzieci, za­pro­wa­dziła nas do sio­stry za­kon­nej, … więcej»

Koncert ewangelizacyjny Magdy Frączek — Love Story

Trzy lata temu Polskę obie­gła in­for­ma­cja o tra­gicz­nym wy­padku, któ­remu ule­gła ro­dzina Świ­drów z pod­wro­cław­skich Wojnowic. W sa­mo­chód, któ­rym po­dró­żo­wali, ude­rzyło inne auto. Rodzice i pię­cioro dzieci tra­fili do dol­no­ślą­skich szpi­tali. Następnego dnia sied­mio­let­nia có­reczka Jowity i Wiesława — Dominika zmarła w wy­niku od­nie­sio­nych ob­ra­żeń. Rodzice nie mają wąt­pli­wo­ści, że ich dziecko za ży­cia pełne ra­do­ści, do­broci i mi­ło­ści jest … więcej»

Kiermasz ciast — akcja charytatywna klasy 2c

Po uzy­ska­niu zgody dy­rek­tora szkoły w Zespole Szkół Nr 14 znów od­był się kier­masz ciast. Tym ra­zem klasa 2c chciała uzbie­rać pie­nią­dze na za­kup karmy dla bez­dom­nych zwie­rząt w schro­ni­sku wro­cław­skim. Akcję ko­or­dy­no­wała Zosia Haber, an­ga­żu­jąc w nią całą klasę ( pie­cze­nie ciast, sprze­daż wy­pie­ków, za­kup karmy). W dniu 30.10.2013 roku w szkole na ko­ry­ta­rzu za­in­te­re­so­wa­nie za­ku­pem pysz­nych słod­ko­ści było … więcej»

Na rzecz ofiar tajfunu Haiyan — akcja humanitarna klasy 1L

We wto­rek w dniu 19.11.2013r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 1L wraz z wy­cho­waw­czy­nią prof. Eweliną Śmia­łek zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast. Od go­dziny 17.00 do 20.00 pod­czas kon­sul­ta­cji z ro­dzi­cami mło­dzież z 1L spraw­nie uwi­jała się, czę­stu­jąc cia­stem wszyst­kich dar­czyń­ców, któ­rzy ofia­ro­wali kwoty na rzecz po­szko­do­wa­nych dzieci na Filipinach. Główną ko­or­dy­na­torką ak­cji w kla­sie była Wiktoria Bularz, ale w kier­ma­szu … więcej»

Marzycielska Poczta klasy 2A

20 li­sto­pada 2013r. na go­dzi­nie wy­cho­waw­czej klasa 2A po­sta­no­wiła na­pi­sać li­sty do cho­rych dzieci z fun­da­cji Marzycielska Poczta. Uczniowie po­dzie­lili się na grupy. To wcale nie było ta­kie pro­ste wczuć się w po­trzeby i wraż­li­wość cho­rych. Pod czuj­nym okiem prof. Sebastiana Guza i ko­or­dy­na­to­rów ak­cji, klasa na­pi­sała 10 li­stów. To już druga ak­cja w szkole, kiedy ucznio­wie po­dej­mują tego typu … więcej»

Strona 17 z 17« Pierwsza...891011121314151617