Charytatywny kiermasz 1D

21 maja 2018 roku klasa 1 D zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast. Pomysłodawcami ak­cji byli Magdalena Garczarek, Michał Musiał oraz Szymon Magdziarczyk.Podczas kier­ma­szu sprze­da­wane były pyszne wy­pieki, które przy­go­to­wali ucznio­wie klasy 1D.

W su­mie udało się ze­brać 62 złote, które zo­stały prze­ka­zane na rzecz Fundacji „Na Ratunek  Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, którą klasa wier­nie wspiera już od po­czątku roku tego roku … więcej»

Akcja charytatywna klasy 1A

2327 kwiet­nia cała klasa 1A włą­czyła się w or­ga­ni­za­cję Tygodnia Kultury Nieznanej. Celem tego przed­się­wzię­cia było za­pre­zen­to­wa­nie kul­tury skan­dy­naw­skiej. Podczas tego ty­go­dnia dzia­ła­li­śmy rów­nież cha­ry­ta­tyw­nie. W środę wcie­li­li­śmy się w rolę ku­cha­rzy i ugo­to­wa­li­śmy prze­pyszne, nor­dyc­kie da­nia. Były to m.in. wa­fle krum­kake, ta­larki z ziem­nia­ków, ło­soś, śledź i bu­łeczki cy­na­mo­nowe. Przygotowane po­trawy sprze­da­wa­li­śmy pod­czas dłu­giej prze­rwy na łącz­niku … więcej»

Ośrodek „ Nadzieja” – akcja klasy 2e

W ra­mach Ligi Klas „Pomagam” klasa 2E za­jęła się przy­go­to­wa­niem ty­go­dnia wo­lon­ta­riatu na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie Ślą­skim. W ty­go­dniu, w cza­sie któ­rego trwała zbiórka, roz­wie­si­li­śmy rów­nież w szkole pla­katy za­chę­ca­jące do dzia­łal­no­ści do­bro­czyn­nej . Zbieraliśmy ubra­nia, za­bawki, sło­dy­cze oraz ar­ty­kuły hi­gie­niczne. Zbiórka oka­zała się suk­ce­sem – przy­nie­siono tak dużo da­rów, że trzeba było po­je­chać do ośrodka … więcej»

Kolejny kiermasz dla Mai Klucznik

12 marca 2018 roku Zespole Szkół Nr 14 klasa 2E zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast. Uśmiechnięte dziew­częta – Kamila Kaźmierczak (2E) i Agnieszka Szwarczyńska (2F) wraz z in­nymi uczniami czę­sto­wały cia­stem wszyst­kich, któ­rzy ze­chcieli ofia­ro­wać datki. Wszystkie pie­nią­dze ze­brane w tym dniu, a do­kład­nie 212 zł i 66 gr, zo­stały prze­ka­zane za po­śred­nic­twem Fundacji „Masz prawo” na ope­ra­cję cho­rej na ze­spół Aperta … więcej»

Koci Zakątek – akcja charytatywna klasy 1E

9–13 kwiet­nia klasa 1E pod­czas or­ga­ni­za­cji Tygodnia Kultury Gruzińskiej roz­po­częła także pro­mo­cję dzia­łal­no­ści Fundacji Koci Zakątek. Cały ty­dzień na rzut­niku na par­te­rze w holu szkoły można było zo­ba­czyć pre­zen­ta­cję przy­bli­ża­jącą pracę fun­da­cji i do­wie­dzieć się z niej, jak można wspo­móc tę ini­cja­tywę. Klasa za­chę­cała do po­mocy bez­dom­nym ko­tom i sta­rała się prze­ko­nać do przy­gar­nia­nia pod­opiecz­nych fundacji.

We wto­rek od­był się … więcej»

Kiermasz 1B w ramach Tygodnia Kultury Inków

4 kwiet­nia 2018 roku na dłu­giej prze­rwie od­był się cha­ry­ta­tywny kier­masz ziem­nia­ków, zor­ga­ni­zo­wany przez klasę 1B. Zebrane pie­nią­dze, czyli 78, 38 zł, zo­stały prze­lane na konto Fundacji „Jestem Kubuś nie Puchatek”. Tata Kubusia, aby zy­skać fi­nanse na re­ha­bi­li­ta­cję cho­rego syna, przy­jeż­dża cza­sem do na­szej szkoły po na­krętki z pla­sti­ko­wych bu­te­lek. Wrzucajmy więc na­krętki do od­po­wied­nich ko­szy lub przy­no­śmy do prof. … więcej»

Akcja charytatywna klasy 2L

17–19 kwiet­nia 2018 roku w szkole od­był się Tydzień Wolontariatu klasy 2L. W ra­mach ak­cji od­były się m.in. cha­ry­ta­tywne kier­ma­sze ciast na rzecz miesz­kań­ców Dziecięcego Domu, który znaj­duje się przy ulicy Parkowej 2 we Wrocławiu. Dzięki za­an­ga­żo­wa­niu uczniów oraz na­uczy­cieli udało nam się ze­brać po­nad 300 zło­tych. Za pie­nią­dze za­ku­pi­li­śmy ma­ści Sudocrem, które są bar­dzo po­trzebne pod­opiecz­nym Dziecięcego Domu.

W … więcej»

Bieg dla kobiet „Zawsze Pierwsi”

15 kwiet­nia 2018 roku wzię­łam udział we wro­cław­skim biegu dla ko­biet „Zawsze Pierwsi”. Jest on co roku or­ga­ni­zo­wany w róż­nych mia­stach w Polsce. Podczas tej im­prezy ko­biety bie­gną w in­ten­cji zdro­wych piersi. Tym sa­mym za­chę­cają in­nych do ba­dań i pro­fi­lak­tyki raka piersi. Impreza była wspa­niała i na­prawdę bar­dzo dużo ko­biet wzięło w niej udział – około 8 ty­sięcy . Dzięki … więcej»

Tydzień promocji Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

12–16 marca 2018 roku klasa 2B pro­mo­wała w szkole Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. W ra­mach tego ty­go­dnia ucznio­wie 2B pro­wa­dzili różne ak­cje cha­ry­ta­tywne. Przez cały ty­dzień ist­niała moż­li­wość wy­gra­nia plu­szaka w za­mian za 5 zł prze­zna­czo­nych na rzecz fun­da­cji. W ca­łej szkole znaj­do­wały się pla­katy re­kla­mu­jące, a na rzut­ni­kach wy­świe­tlane były slajdy na te­mat fun­da­cji i jej … więcej»

Góra Grosza 2018

Góra Grosza to ak­cja cha­ry­ta­tywna, która or­ga­ni­zo­wana jest przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Pomysłodawcy za­pro­po­no­wali, aby w bie­żą­cym roku szkol­nym 2017/ 2018 uzbie­rać gro­sze dla dzieci, które zo­stały roz­łą­czone z ro­dzi­nami lub są taką roz­łąką za­gro­żone. Formy wspar­cia są zróż­ni­co­wane. Jednym dzie­ciom ku­puje się naj­bar­dziej po­trzebne rze­czy, in­nym fi­nan­suje wy­jazd wy­po­czyn­kowy lub ro­dzinną te­ra­pię, a cza­sami szuka się bez­piecz­nego miej­sca na … więcej»

Strona 2 z 1712345678910...Ostatna »