Akcja charytatywna klasy 2L

17–19 kwiet­nia 2018 roku w szkole od­był się Tydzień Wolontariatu klasy 2L. W ra­mach ak­cji od­były się m.in. cha­ry­ta­tywne kier­ma­sze ciast na rzecz miesz­kań­ców Dziecięcego Domu, który znaj­duje się przy ulicy Parkowej 2 we Wrocławiu. Dzięki za­an­ga­żo­wa­niu uczniów oraz na­uczy­cieli udało nam się ze­brać po­nad 300 zło­tych. Za pie­nią­dze za­ku­pi­li­śmy ma­ści Sudocrem, które są bar­dzo po­trzebne pod­opiecz­nym Dziecięcego Domu.

W … więcej»

Bieg dla kobiet „Zawsze Pierwsi”

15 kwiet­nia 2018 roku wzię­łam udział we wro­cław­skim biegu dla ko­biet „Zawsze Pierwsi”. Jest on co roku or­ga­ni­zo­wany w róż­nych mia­stach w Polsce. Podczas tej im­prezy ko­biety bie­gną w in­ten­cji zdro­wych piersi. Tym sa­mym za­chę­cają in­nych do ba­dań i pro­fi­lak­tyki raka piersi. Impreza była wspa­niała i na­prawdę bar­dzo dużo ko­biet wzięło w niej udział – około 8 ty­sięcy . Dzięki … więcej»

Tydzień promocji Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

12–16 marca 2018 roku klasa 2B pro­mo­wała w szkole Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. W ra­mach tego ty­go­dnia ucznio­wie 2B pro­wa­dzili różne ak­cje cha­ry­ta­tywne. Przez cały ty­dzień ist­niała moż­li­wość wy­gra­nia plu­szaka w za­mian za 5 zł prze­zna­czo­nych na rzecz fun­da­cji. W ca­łej szkole znaj­do­wały się pla­katy re­kla­mu­jące, a na rzut­ni­kach wy­świe­tlane były slajdy na te­mat fun­da­cji i jej … więcej»

Góra Grosza 2018

Góra Grosza to ak­cja cha­ry­ta­tywna, która or­ga­ni­zo­wana jest przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Pomysłodawcy za­pro­po­no­wali, aby w bie­żą­cym roku szkol­nym 2017/ 2018 uzbie­rać gro­sze dla dzieci, które zo­stały roz­łą­czone z ro­dzi­nami lub są taką roz­łąką za­gro­żone. Formy wspar­cia są zróż­ni­co­wane. Jednym dzie­ciom ku­puje się naj­bar­dziej po­trzebne rze­czy, in­nym fi­nan­suje wy­jazd wy­po­czyn­kowy lub ro­dzinną te­ra­pię, a cza­sami szuka się bez­piecz­nego miej­sca na … więcej»

Integracyjne spotkanie na lodowisku

8 marca 2018 roku już po raz piąty na szkol­nym lo­do­wi­sku od­było się spo­tka­nie in­te­gra­cyjne. Tego dnia od­wie­dziła nas mło­dzież z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu.

Uczniowie na­szej szkoły po­ma­gali oso­bom nie­peł­no­spraw­nym w pierw­szych kro­kach  i do­sko­na­le­niu jazdy na lo­dzie. Szczególnie za­an­ga­żo­wane były:

  • Marysia Lepkowska 3M
  • Martyna Baranek 3M
  • Natasza Bilska 3M
więcej»

Czerwone Noski Klown w Szpitalu

 

26 lu­tego 2018 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz ciast, pod­czas któ­rego klasa 2K ze­brała pie­nią­dze na rzecz war­szaw­skiej Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu. W ra­mach ak­cji ucznio­wie 2K przy­go­to­wali pla­kat re­kla­mowy, upie­kli cia­sta i przy­nie­śli wszyst­kie, po­trzebne do or­ga­ni­za­cji kier­ma­szu rze­czy: ta­le­rzyki, wi­delce, ser­wetki, ob­rusy. Udało się ze­brać 400 zł. Kwota ta zo­stała prze­lana na … więcej»

Wrocławski Bieg Sponsorowany 2018

21 marca, czyli pierw­szego dnia wio­sny ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 14 po raz piąty już uczest­ni­czyli we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. Tym ra­zem od­był się on przy Hali Stulecia – w wy­zna­czo­nej przez or­ga­ni­za­to­rów tra­sie wo­kół Iglicy. Młodzież na­szej szkoły od­dała swoje uzbie­rane zło­tówki w wy­so­ko­ści 15 zło­tych i wię­cej, aby póź­niej wy­bie­gać okrą­że­nia w myśl idei wspo­ma­ga­nia pod­opiecz­nych Fundacji Wrocławskie … więcej»

Wrocławska Gala XXIV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

W tym roku do kon­kursu „Ośmiu Wspaniałych” zgło­szono 347 wo­lon­ta­riu­szy. Gala te­go­rocz­nego kon­kursu od­była się 19 marca 2018 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Galę po­pro­wa­dzili Agnieszka Szuba – przed­sta­wi­cielka Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Maciej Wiśniewski – przed­sta­wi­ciel Stowarzyszenia TRATWA.

O kilka słów do wo­lon­ta­riu­szy i za­pro­szo­nych go­ści zo­stał po­pro­szony pre­zy­dent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, na­stęp­nie … więcej»

Akcja charytatywna klasy 2L

12–13 lu­tego 2018 r. w Zespole Szkół nr 14 klasa 2L zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast. Naszym ce­lem była po­moc Jakubowi Witkowskiemu, 16-latkowi, który wal­czy z no­wo­two­rem pnia mó­zgu. Dzięki za­an­ga­żo­wa­niu uczniów oraz na­uczy­cieli udało nam się ze­brać po­nad 400 zło­tych! Dziękujemy za każdy da­tek i wspar­cie ini­cja­tywy Natalii Pośpiech i Amelii Kwaśny z 2L.

Więcej na te­mat Jakuba można prze­czy­tać … więcej»

Nie bądź sknera, kup pampera

26–28 lu­tego 2018 roku w na­szej szkole od­była się zbiórka środ­ków hi­gie­nicz­nych oraz kier­masz ciast zor­ga­ni­zo­wany przez klasę 1D.

Celem ak­cji było ze­bra­nie jak naj­więk­szej liczby środ­ków hi­gie­nicz­nych i pie­nię­dzy w ra­mach ak­cji „Nie bądź sknera, kup pam­pera”. Wsparliśmy w ten spo­sób Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska.

W ra­mach ak­cji ucznio­wie przy­no­sili swoje dary do spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nego … więcej»

Strona 2 z 1712345678910...Ostatna »