Sportowy wolontariat

27 stycz­nia 2018 r. kil­ka­na­ście uczen­nic Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu było wo­lon­ta­riusz­kami na XXVII Mistrzostwach Polski na er­go­me­trze wio­ślar­skim „Ergowiosła 2018”, które obyły się WKK Sport Center przy ulicy Czajcza 19.

Dziewczęta były od­po­wie­dzialne za po­da­wa­nie wody za­wod­ni­kom po każ­dym biegu, wy­wie­sza­nie wy­ni­ków oraz list star­to­wych, in­for­mo­wa­nie i kie­ro­wa­nie wi­dzów w od­po­wied­nie miej­sca oraz po­moc przy … więcej»

Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt

1–12 lu­tego 2018 r. miesz­kańcy na­szego in­ter­natu zor­ga­ni­zo­wali zbiórkę da­rów dla pod­opiecz­nych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Śla­zo­wej 2.

W prze­pro­wa­dzo­nej ak­cji wzięli udział ucznio­wie ze wszyst­kich grup. Udało nam się ze­brać: około 50 kg su­chej karmy, koce, ar­ty­kuły po­ście­lowe, ręcz­niki, ak­ce­so­ria dla zwie­rząt, m.in. smy­cze, ob­roże oraz czarno-białe ga­zety do wy­ście­la­nia le­go­wisk dla szczeniąt.

Zebrane dary tra­fiły już … więcej»

Tydzień Charytatywny klasy 1D

W dniach 27 li­sto­pada – 1 grud­nia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 1D zor­ga­ni­zo­wała ak­cję pn. Tydzień Charytatywny. Pomysłodawcami ak­cji byli Magdalena Garczarek i Michał Musiał, któ­rych przez cały ty­dzień wspie­rała cała klasa 1D. Oprócz od­by­wa­ją­cych się w po­szcze­gólne dni kier­ma­szów ak­cja skła­dała się ze zbiórki ksią­żek, odzieży i ar­ty­ku­łów hi­gie­nicz­nych oraz karmy dla zwie­rząt. Dary … więcej»

Kiermasz indyjski

W ra­mach ak­cji Kultura Nieznana, za­ini­cjo­wa­nej w Czternastce przez Radę Samorządu Uczniowskiego, klasa 2C zor­ga­ni­zo­wała ty­dzień z kul­turą in­dyj­ską. Jego czę­ścią był m.in.  kier­masz tra­dy­cyj­nych po­traw kuchni azja­tyc­kiej, który od­był się 13 grud­nia 2017 r. Można było skosz­to­wać cie­płe da­nia obia­dowe po­da­wane na cie­pło oraz prze­różne słod­ko­ści. Całość do­peł­niała ser­wo­wana Masala Czaj, czyli her­bata z mle­kiem i przy­pra­wami, która zde­cy­do­wa­nie … więcej»

Mikołajkowy kiermasz słodkości

Dnia 4 grud­nia 2017 roku klasa 2C zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny, mi­ko­łaj­kowy kier­masz słod­ko­ści, z któ­rego fun­du­sze zo­stały prze­zna­czone na zre­ali­zo­wa­nie ma­rze­nia jed­nego z dzieci ob­ję­tych po­mocą Fundacji „Mam Marzenie”. Misją fun­da­cji jest wnie­sie­nie w ży­cie ciężko cho­rych dzieci odro­biny ra­do­ści dzięki speł­nia­niu ich naj­skryt­szych ma­rzeń. Powstała ona w 2003 roku jako or­ga­ni­za­cja nie­za­leżna, dzia­ła­jąca je­dy­nie dzięki wo­lon­ta­riu­szom. Od po­czątku swo­jego ist­nie­nia … więcej»

Mikołajowa Paka dla Dzieciaka 2017

W dniach od 4 do 22 grud­nia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 w ra­mach ak­cji „Mikołajowa Paka dla Dzieciaka” klasa 2M zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę ar­ty­ku­łów hi­gie­nicz­nych i spo­żyw­czych dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaszkotlu. Weronika Roznerska, uczen­nica klasy 2M przy­go­to­wała piękny pla­kat, który za­chę­cał uczniów do po­mocy. Dzięki wy­jąt­kowo hoj­nym dar­czyń­com udało się uzbie­rać bar­dzo dużo środ­ków … więcej»

Mikołajkowa pomoc Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

W okre­sie przed­świą­tecz­nym 2017 roku Barbara Majewska, Alicja Zawadzka i Martyna Lüdtke z klasy 2M za­pro­po­no­wały, aby – po­dob­nie jak w ubie­głym roku – pie­nią­dze prze­zna­czone na mi­ko­łaj­kowe pre­zenty w kla­sie prze­ka­zać na rzecz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Dzięki tej ini­cja­ty­wie pra­wie wszy­scy ucznio­wie klasy 2M wpła­cili 10 lub 20 zł kla­so­wemu skarb­ni­kowi, Hannie Marhall. Udało się … więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2D

27 i 30 li­sto­pada 2017 roku klasa 2D zor­ga­ni­zo­wała w na­szej szkole kier­ma­sze cha­ry­ta­tywne, z któ­rych do­chód zo­stał prze­ka­zany na rzecz Hospicjum Dzieci Dolnego Ślą­ska – fun­da­cji wspie­ra­nej i re­kla­mo­wa­nej przez 2D w ra­mach ak­cji „Pomagam”. Akcja ta od tego szkol­nego jest czę­ścią Ligi Klas. W po­nie­dzia­łek ucznio­wie 2D urzą­dzili Oktoberfest, pod­czas któ­rego sprze­da­wali cia­sta, precle oraz sok jabł­kowy imi­tu­jący … więcej»

Ratujemy konia – podopiecznego Fundacji Centaurus

20 li­sto­pada 2017 roku w Zespole Szkół Nr 14 na łącz­niku na par­te­rze od­był się cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast, zor­ga­ni­zo­wany przez klasę 3K. Uczniowie sprze­da­wali pyszne cia­sta i inne sma­ko­łyki w za­mian za datki. Cały do­chód ze sprze­daży w wy­so­ko­ści 236 zł 20 gr zo­stał prze­zna­czony na czę­ściowe sfi­nan­so­wa­nie ope­ra­cji jed­nego z pod­opiecz­nych Fundacji Centaurus – ko­nia o imie­niu Staś.

Organizatorami … więcej»

Akcja dla zwierzaka Julii Wengierow z klasy 3K

W dniach 2–14 li­sto­pada 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­była się zbiórka ar­ty­ku­łów dla zwie­rząt, które prze­by­wają w schro­ni­sku Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu. Przez po­nad pół­tora ty­go­dnia dary można było umiesz­czać w kar­to­nie na­prze­ciwko wej­ścia do szkoły. Łącz­nie udało nam się ze­brać około 80 kg karmy, kilka za­ba­wek, ar­ty­ku­łów spa­ce­ro­wych, hi­gie­nicz­nych oraz sporo ręcz­ni­ków, ko­ców, po­du­szek… … więcej»

Strona 2 z 1612345678910...Ostatna »