Mam marzenie – kiermasz charytatywny klasy 2C

We wto­rek, 30 stycz­nia oraz w środę, 31 stycz­nia 2018 roku od­były się cha­ry­ta­tywne kier­ma­sze słod­ko­ści, zor­ga­ni­zo­wane przez klasę 2C w ra­mach ak­cji wo­lon­ta­riac­kiej „Pomagam”. Uczniowie z uśmie­chami na ustach sprze­da­wali do­mowe wy­pieki, wspie­ra­jąc tym sa­mym re­ali­za­cję ma­rze­nia jed­nego z pod­opiecz­nych Fundacji „Mam Marzenie”. Fundacja ta zo­stała za­ło­żona w 2003 roku w Krakowie jako nie­za­leżna or­ga­ni­za­cja, któ­rej funk­cjo­no­wa­nie wa­run­kuje je­dy­nie … więcej»

Walentynkowy kiermasz ciast klasy 3m

14 lu­tego 2018 roku klasa 3M zor­ga­ni­zo­wała w szkole wa­len­tyn­kowy kier­masz ciast. Zebrano równo 200 zł. Pieniądze zo­stały prze­ka­zane Kacprowi Gali, pod­opiecz­nemu Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. W ak­cję tra­dy­cyj­nie za­an­ga­żo­wała się więk­szość uczniów klasy 3M, przy­no­sząc cia­sta oraz sprze­da­jąc wy­pieki pod­czas kiermaszu.

Kacperek ma pro­blemy me­ta­bo­liczne, pro­blem z go­spo­darką mie­dzi, która ku­mu­luje się w jego or­ga­ni­zmie. Konieczna … więcej»

Sportowy wolontariat

27 stycz­nia 2018 r. kil­ka­na­ście uczen­nic Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu było wo­lon­ta­riusz­kami na XXVII Mistrzostwach Polski na er­go­me­trze wio­ślar­skim „Ergowiosła 2018”, które obyły się WKK Sport Center przy ulicy Czajcza 19.

Dziewczęta były od­po­wie­dzialne za po­da­wa­nie wody za­wod­ni­kom po każ­dym biegu, wy­wie­sza­nie wy­ni­ków oraz list star­to­wych, in­for­mo­wa­nie i kie­ro­wa­nie wi­dzów w od­po­wied­nie miej­sca oraz po­moc przy … więcej»

Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt

1–12 lu­tego 2018 r. miesz­kańcy na­szego in­ter­natu zor­ga­ni­zo­wali zbiórkę da­rów dla pod­opiecz­nych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Śla­zo­wej 2.

W prze­pro­wa­dzo­nej ak­cji wzięli udział ucznio­wie ze wszyst­kich grup. Udało nam się ze­brać: około 50 kg su­chej karmy, koce, ar­ty­kuły po­ście­lowe, ręcz­niki, ak­ce­so­ria dla zwie­rząt, m.in. smy­cze, ob­roże oraz czarno-białe ga­zety do wy­ście­la­nia le­go­wisk dla szczeniąt.

Zebrane dary tra­fiły już … więcej»

Tydzień Charytatywny klasy 1D

W dniach 27 li­sto­pada – 1 grud­nia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 1D zor­ga­ni­zo­wała ak­cję pn. Tydzień Charytatywny. Pomysłodawcami ak­cji byli Magdalena Garczarek i Michał Musiał, któ­rych przez cały ty­dzień wspie­rała cała klasa 1D. Oprócz od­by­wa­ją­cych się w po­szcze­gólne dni kier­ma­szów ak­cja skła­dała się ze zbiórki ksią­żek, odzieży i ar­ty­ku­łów hi­gie­nicz­nych oraz karmy dla zwie­rząt. Dary … więcej»

Kiermasz indyjski

W ra­mach ak­cji Kultura Nieznana, za­ini­cjo­wa­nej w Czternastce przez Radę Samorządu Uczniowskiego, klasa 2C zor­ga­ni­zo­wała ty­dzień z kul­turą in­dyj­ską. Jego czę­ścią był m.in.  kier­masz tra­dy­cyj­nych po­traw kuchni azja­tyc­kiej, który od­był się 13 grud­nia 2017 r. Można było skosz­to­wać cie­płe da­nia obia­dowe po­da­wane na cie­pło oraz prze­różne słod­ko­ści. Całość do­peł­niała ser­wo­wana Masala Czaj, czyli her­bata z mle­kiem i przy­pra­wami, która zde­cy­do­wa­nie … więcej»

Mikołajkowy kiermasz słodkości

Dnia 4 grud­nia 2017 roku klasa 2C zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny, mi­ko­łaj­kowy kier­masz słod­ko­ści, z któ­rego fun­du­sze zo­stały prze­zna­czone na zre­ali­zo­wa­nie ma­rze­nia jed­nego z dzieci ob­ję­tych po­mocą Fundacji „Mam Marzenie”. Misją fun­da­cji jest wnie­sie­nie w ży­cie ciężko cho­rych dzieci odro­biny ra­do­ści dzięki speł­nia­niu ich naj­skryt­szych ma­rzeń. Powstała ona w 2003 roku jako or­ga­ni­za­cja nie­za­leżna, dzia­ła­jąca je­dy­nie dzięki wo­lon­ta­riu­szom. Od po­czątku swo­jego ist­nie­nia … więcej»

Mikołajowa Paka dla Dzieciaka 2017

W dniach od 4 do 22 grud­nia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 w ra­mach ak­cji „Mikołajowa Paka dla Dzieciaka” klasa 2M zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę ar­ty­ku­łów hi­gie­nicz­nych i spo­żyw­czych dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaszkotlu. Weronika Roznerska, uczen­nica klasy 2M przy­go­to­wała piękny pla­kat, który za­chę­cał uczniów do po­mocy. Dzięki wy­jąt­kowo hoj­nym dar­czyń­com udało się uzbie­rać bar­dzo dużo środ­ków … więcej»

Zauważ autyzm – akcja charytatywna 1F

11– 15 grud­nia 2017 roku za zgodą Dyrektora ZS Nr 14 zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy zbiórkę pie­niężną do puszki otrzy­ma­nej od Dolnośląskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Autyzmu. Wsparliśmy w ten spo­sób ak­cję  „Zauważ au­tyzm” pro­wa­dzoną przez sto­wa­rzy­sze­nie. W ra­mach zbiórki pro­wa­dzi­li­śmy sprze­daż wy­pie­ków do­star­czo­nych przez uczniów na­szej klasy. Ogromnym za­in­te­re­so­wa­niem cie­szyła się rów­nież przy­go­to­wana przez nas go­rąca cze­ko­lada z bitą śmie­taną i cynamonem.

Podczas … więcej»

Mikołajkowa pomoc Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

W okre­sie przed­świą­tecz­nym 2017 roku Barbara Majewska, Alicja Zawadzka i Martyna Lüdtke z klasy 2M za­pro­po­no­wały, aby – po­dob­nie jak w ubie­głym roku – pie­nią­dze prze­zna­czone na mi­ko­łaj­kowe pre­zenty w kla­sie prze­ka­zać na rzecz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Dzięki tej ini­cja­ty­wie pra­wie wszy­scy ucznio­wie klasy 2M wpła­cili 10 lub 20 zł kla­so­wemu skarb­ni­kowi, Hannie Marhall. Udało się … więcej»

Strona 3 z 1712345678910...Ostatna »