Integracyjne spotkanie na lodowisku

8 marca 2018 roku już po raz piąty na szkol­nym lo­do­wi­sku od­było się spo­tka­nie in­te­gra­cyjne. Tego dnia od­wie­dziła nas mło­dzież z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu.

Uczniowie na­szej szkoły po­ma­gali oso­bom nie­peł­no­spraw­nym w pierw­szych kro­kach  i do­sko­na­le­niu jazdy na lo­dzie. Szczególnie za­an­ga­żo­wane były:

  • Marysia Lepkowska 3M
  • Martyna Baranek 3M
  • Natasza Bilska 3M
więcej»

Czerwone Noski Klown w Szpitalu

 

26 lu­tego 2018 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz ciast, pod­czas któ­rego klasa 2K ze­brała pie­nią­dze na rzecz war­szaw­skiej Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu. W ra­mach ak­cji ucznio­wie 2K przy­go­to­wali pla­kat re­kla­mowy, upie­kli cia­sta i przy­nie­śli wszyst­kie, po­trzebne do or­ga­ni­za­cji kier­ma­szu rze­czy: ta­le­rzyki, wi­delce, ser­wetki, ob­rusy. Udało się ze­brać 400 zł. Kwota ta zo­stała prze­lana na … więcej»

Wrocławski Bieg Sponsorowany 2018

21 marca, czyli pierw­szego dnia wio­sny ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 14 po raz piąty już uczest­ni­czyli we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. Tym ra­zem od­był się on przy Hali Stulecia – w wy­zna­czo­nej przez or­ga­ni­za­to­rów tra­sie wo­kół Iglicy. Młodzież na­szej szkoły od­dała swoje uzbie­rane zło­tówki w wy­so­ko­ści 15 zło­tych i wię­cej, aby póź­niej wy­bie­gać okrą­że­nia w myśl idei wspo­ma­ga­nia pod­opiecz­nych Fundacji Wrocławskie … więcej»

Wrocławska Gala XXIV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

W tym roku do kon­kursu „Ośmiu Wspaniałych” zgło­szono 347 wo­lon­ta­riu­szy. Gala te­go­rocz­nego kon­kursu od­była się 19 marca 2018 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Galę po­pro­wa­dzili Agnieszka Szuba – przed­sta­wi­cielka Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Maciej Wiśniewski – przed­sta­wi­ciel Stowarzyszenia TRATWA.

O kilka słów do wo­lon­ta­riu­szy i za­pro­szo­nych go­ści zo­stał po­pro­szony pre­zy­dent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, na­stęp­nie … więcej»

Akcja charytatywna klasy 2L

12–13 lu­tego 2018 r. w Zespole Szkół nr 14 klasa 2L zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast. Naszym ce­lem była po­moc Jakubowi Witkowskiemu, 16-latkowi, który wal­czy z no­wo­two­rem pnia mó­zgu. Dzięki za­an­ga­żo­wa­niu uczniów oraz na­uczy­cieli udało nam się ze­brać po­nad 400 zło­tych! Dziękujemy za każdy da­tek i wspar­cie ini­cja­tywy Natalii Pośpiech i Amelii Kwaśny z 2L.

Więcej na te­mat Jakuba można prze­czy­tać … więcej»

Nie bądź sknera, kup pampera

26–28 lu­tego 2018 roku w na­szej szkole od­była się zbiórka środ­ków hi­gie­nicz­nych oraz kier­masz ciast zor­ga­ni­zo­wany przez klasę 1D.

Celem ak­cji było ze­bra­nie jak naj­więk­szej liczby środ­ków hi­gie­nicz­nych i pie­nię­dzy w ra­mach ak­cji „Nie bądź sknera, kup pam­pera”. Wsparliśmy w ten spo­sób Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska.

W ra­mach ak­cji ucznio­wie przy­no­sili swoje dary do spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nego … więcej»

Mam marzenie – kiermasz charytatywny klasy 2C

We wto­rek, 30 stycz­nia oraz w środę, 31 stycz­nia 2018 roku od­były się cha­ry­ta­tywne kier­ma­sze słod­ko­ści, zor­ga­ni­zo­wane przez klasę 2C w ra­mach ak­cji wo­lon­ta­riac­kiej „Pomagam”. Uczniowie z uśmie­chami na ustach sprze­da­wali do­mowe wy­pieki, wspie­ra­jąc tym sa­mym re­ali­za­cję ma­rze­nia jed­nego z pod­opiecz­nych Fundacji „Mam Marzenie”. Fundacja ta zo­stała za­ło­żona w 2003 roku w Krakowie jako nie­za­leżna or­ga­ni­za­cja, któ­rej funk­cjo­no­wa­nie wa­run­kuje je­dy­nie … więcej»

Walentynkowy kiermasz ciast klasy 3m

14 lu­tego 2018 roku klasa 3M zor­ga­ni­zo­wała w szkole wa­len­tyn­kowy kier­masz ciast. Zebrano równo 200 zł. Pieniądze zo­stały prze­ka­zane Kacprowi Gali, pod­opiecz­nemu Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. W ak­cję tra­dy­cyj­nie za­an­ga­żo­wała się więk­szość uczniów klasy 3M, przy­no­sząc cia­sta oraz sprze­da­jąc wy­pieki pod­czas kiermaszu.

Kacperek ma pro­blemy me­ta­bo­liczne, pro­blem z go­spo­darką mie­dzi, która ku­mu­luje się w jego or­ga­ni­zmie. Konieczna … więcej»

Sportowy wolontariat

27 stycz­nia 2018 r. kil­ka­na­ście uczen­nic Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu było wo­lon­ta­riusz­kami na XXVII Mistrzostwach Polski na er­go­me­trze wio­ślar­skim „Ergowiosła 2018”, które obyły się WKK Sport Center przy ulicy Czajcza 19.

Dziewczęta były od­po­wie­dzialne za po­da­wa­nie wody za­wod­ni­kom po każ­dym biegu, wy­wie­sza­nie wy­ni­ków oraz list star­to­wych, in­for­mo­wa­nie i kie­ro­wa­nie wi­dzów w od­po­wied­nie miej­sca oraz po­moc przy … więcej»

Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt

1–12 lu­tego 2018 r. miesz­kańcy na­szego in­ter­natu zor­ga­ni­zo­wali zbiórkę da­rów dla pod­opiecz­nych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Śla­zo­wej 2.

W prze­pro­wa­dzo­nej ak­cji wzięli udział ucznio­wie ze wszyst­kich grup. Udało nam się ze­brać: około 50 kg su­chej karmy, koce, ar­ty­kuły po­ście­lowe, ręcz­niki, ak­ce­so­ria dla zwie­rząt, m.in. smy­cze, ob­roże oraz czarno-białe ga­zety do wy­ście­la­nia le­go­wisk dla szczeniąt.

Zebrane dary tra­fiły już … więcej»

Strona 3 z 1712345678910...Ostatna »