Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową – akcja klasy 3M

W tym roku szkol­nym ucznio­wie z 3M zor­ga­ni­zo­wali w kla­sie zbiórkę pie­nię­dzy na rzecz po­trze­bu­ją­cych.  Wspólnie pod­ję­li­śmy de­cy­zję, aby wspo­móc w ten spo­sób ro­dziny dzieci ob­ję­tych opieką fun­da­cji  „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

W kla­sie udało się uzbie­rać aż 620 zł. Do sumy tej do­ło­ży­li­śmy rów­nież 180 zł uzbie­ra­nych pod­czas mar­co­wego kier­ma­szu ciast klasy 3M.

Główną ko­or­dy­na­torką ak­cji była więcej»

Dla Ingi – akcja charytatywna klasy 3K

19 maja 2106 r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 3K zor­ga­ni­zo­wała kier­masz cha­ry­ta­tywny. Główną ko­or­dy­na­torką ak­cji była Olga Niedorys.

Tego dnia  ucznio­wie klasy 3K sprze­da­wali sa­mo­dziel­nie wy­ko­nane słod­kie wy­pieki. Dzięki hoj­no­ści uczniów, na­uczy­cieli oraz pra­cow­ni­ków szkoły udało nam się ze­brać aż 722,20 zł. Pieniądze zo­stały prze­ka­zane cho­rej na rdze­niowy za­nik mię­śni Indze Figurce, która jest pod­opieczną Dolnośląskiej  Fundacji Rozwoju więcej»

Pomagamy panu Mariuszowi – akcja charytatywna klasy 3C

11 kwiet­nia Alicja Stasik, wraz ze swoją klasą ma­tu­ralną 3C, zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast i zdro­wej żyw­no­ści na rzecz pana Mariusza – pod­opiecz­nego Fundacji SiePomaga. https://www.siepomaga.pl/

Tuż przed ma­turą ucznio­wie 3C po­my­śleli jesz­cze o do­brym uczynku i wspar­ciu czło­wieka, który po­trze­buje po­mocy. Udało się ze­brać 281 zł. Kwotę tę prze­ka­zano Fundacji Siepomaga, a zo­sta­nie ona prze­zna­czona na le­cze­nie pana Mariusza ko­mór­kami … więcej»

Wychowankowie Internatu z wizytą u chorych dzieci

22 marca 2016 r. kil­koro uczniów: Jagoda Anczakowska, Aleksandra Woś, Kinga Adamczyk, Szymon Wojak i Szymon Armata wraz z wy­cho­waw­cami Internatu Zespołu Szkół Nr 14 wy­brało się w od­wie­dziny do dzieci prze­by­wa­ją­cych na Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej. Chcieliśmy w tym spo­sób umi­lić ma­łym pa­cjen­tom czas przed zbli­ża­jący świę­tami wiel­ka­noc­nymi. Dzięki wspól­nemu ko­lo­ro­wa­niu ogrom­nej … więcej»

Akcja charytatywna „Słodki uśmiech”

We wto­rek, 12 marca 2016 r. ucznio­wie z klasy 2J Gimnazjum Nr 49 zor­ga­ni­zo­wali w szkole kier­masz ciast i zdro­wej żyw­no­ści pn. „Słodki uśmiech”, któ­rego ce­lem było uzbie­ra­nie fun­du­szy na za­kup po­trzeb­nego sprzętu dla Milenki, czte­ro­let­niej pod­opiecz­nej Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, cho­rej na dzie­cięce po­ra­że­nie mó­zgowe i wodogłowie.

Akcją „Słodki uśmiech” i sprze­dażą wy­pie­ków pod­czas kier­ma­szu ko­or­dy­no­wał Jakub Czarny. Z … więcej»

Wrocławski Bieg Sponsorowany

W Pierwszym Dniu Wiosny mło­dzież z Zespołu Szkół Nr 14 po raz trzeci uczest­ni­czyła we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. Odbył się tra­dy­cyj­nie na Pergoli koło Hali Stulecia. Młodzież prze­ka­zała uzbie­rane zło­tówki, aby póź­niej wy­ko­nać od­po­wied­nia liczbę okrą­żeń (jedno okrą­że­nie to 456 me­trów). Tym ra­zem udało się nam uzbie­rać 1169 zł — kwota ta zo­sta­nie prze­ka­zana na rzecz fun­da­cji Wrocławskiego Hospicjum dla … więcej»

Góra Grosza – edycja 2015/2016

Pod ko­niec 2015 roku w Zespole Szkół Nr 14 roz­po­częła się ak­cja cha­ry­ta­tywna Góra Grosza, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem był Michał Maszko z klasy 2J. Akcja ta cie­szyła się z du­żym za­in­te­re­so­wa­niem wielu uczniów na­szej szkoły. Wspólnie uzbie­ra­li­śmy 1088 zło­tych i 47 gro­szy. Gimnazjaliści ze­brali 550, 87 zł, li­ce­ali­ści zaś – 91, 39 zł (ra­zem 642, 26 zł.). Do ak­cji włą­czył się więcej»

Studnia dla Południa — akcja charytatywna klasy 1K

Polska Akcja Humanitarna w ra­mach ob­cho­dów Świa­to­wego Dnia Wody, który przy­pada na 22 marca, or­ga­ni­zuje ak­cję edu­ka­cyjną „Studnia dla Południa”.  Jej ce­lem jest zwró­ce­nie uwagi uczniów na to, że do­stęp do wody jest pod­sta­wo­wym pra­wem czło­wieka. Dzięki ak­cji ucznio­wie zdo­by­wają wie­dzę na te­mat pro­ble­mów z do­stę­pem do wody na świe­cie, szcze­gól­nie w kra­jach, w któ­rych PAH re­ali­zuje pro­jekty hu­ma­ni­tarne, zwią­zane … więcej»

Kiermasz charytatywny uczniów klasy 1M

W so­botę, 5 marca 2016 roku pod­czas Dnia Otwartych Drzwi w Zespole Szkół Nr 14 ucznio­wie z klasy 1M Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 49 zor­ga­ni­zo­wali kier­masz ciast, któ­rego ce­lem było uzbie­ra­nie fun­du­szy na re­ha­bi­li­ta­cję pani Barbary Porębskiej, na­uczy­cielki cho­rej na stward­nie­nie rozsiane.

Podczas kier­ma­szu swoje wy­pieki re­kla­mo­wało i sprze­da­wało aż 12 uczniów z 1M: Martyna Baranek, Natasza Bilska, Emilia Chrzanowska, Julia … więcej»

Kiermasz charytatywny uczniów klasy 2A

W so­botę, 5 marca 2016 roku pod­czas Dnia Otwartych Drzwi w Zespole Szkół Nr 14 uczen­nice z klasy 2A – Katarzyna Jucha, Anna Chojnacka i Agnieszka Pawicka zor­ga­ni­zo­wały cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast i sa­ła­tek na rzecz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową , która mie­ści się przy ul. Bujwida we Wrocławiu. Rodzicom i uczniom, któ­rzy tego dnia przy­szli od­wie­dzić na­szą … więcej»

Strona 5 z 1212345678910...Ostatna »