Ratujmy Filipa!

Filip miał 3 dni, kiedy po­wie­dziano nam, że umiera na raka. W dniu na­ro­dzin w jego brzuszku rósł już no­wo­twór! Neuroblastoma – je­den z naj­bar­dziej zło­śli­wych no­wo­two­rów dzie­cię­cych, w przy­padku Filipa od­porny na che­mię. Nasz sy­nek cierpi, od­kąd przy­szedł na świat. Nie po­znał jesz­cze in­nego ży­cia, niż to pełne bólu i cierpienia…

Mamy tylko kil­ka­na­ście dni, by za­pła­cić cenę za więcej»

Wielkie Tchnienie Życia

W so­botę, 14 paź­dzier­nika wo­lon­ta­riu­sze Czternastki spo­tkali się o 15.30 pod po­mni­kiem Fredry na wro­cław­skim Rynku, aby swą obec­no­ścią włą­czyć się w ob­chody Świa­to­wego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej. W ak­cji tej, na­zwa­nej Wielkim Tchnieniem Ży­cia, uczest­ni­czyli: Martyna Baranek, Magdalena Zając, Dominika Maszko z 3M; Natalia Pośpiech, Amelia Kwaśny, Maja Włodarczyk z 2M i Piotr Kosiara z klasy 3L. „Hospicjum … więcej»

Pomoc dla Kacpra Borkowskiego – akcja Martyny Baranek z klasy 3M

12 wrze­śnia 2017 roku w Zespole Szkół Nr 14 Martyna Baranek z ko­le­żan­kami ze swo­jej klasy, Justyną Mączyńską oraz Martyną Ła­ska­wiec zor­ga­ni­zo­wały kier­masz ciast w ra­mach szkol­nego wo­lon­ta­riatu. Kiermasz trwał od 17.00 do 20.30, po­nie­waż tego dnia od­by­wały się pierw­sze w tym roku szkol­nym ze­bra­nia z ro­dzi­cami. Dziewczęta czę­sto­wały cia­stami dar­czyń­ców za datki dla Kacperka. Udało się uzbie­rać aż 860 … więcej»

Akcja dla bezdomnych zwierząt

We wto­rek, 12 wrze­śnia, czyli w dniu pierw­szych w tym roku szkol­nym ze­brań z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz ciast klasy 2F. Zebrane pie­nią­dze zo­stały prze­ka­zane na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ul. Śla­zo­wej 2.

Ciasta upie­kli ucznio­wie klasy 2F: Natalia Oleniecka, Weronika Klimczak, Ziemowit Komisarczyk, Natalia Jezior, Wiktoria Rowińska, Luiza Galant, Marcelina Kozdra, Adam Bogusz, Jan Barć … więcej»

Podziękowania za wolontariat

Podziękowania dla na­szych wolontariuszy

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2J

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych spo­tkań wy­cho­waw­ców klas z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz cha­ry­ta­tywny klasy 2J. Prawie wszy­scy ucznio­wie tej klasy za­an­ga­żo­wali się w po­moc nie­ule­czal­nie cho­rym dzie­ciom, pod­opiecz­nym Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska.  Cała ak­cja zo­stała zor­ga­ni­zo­wana przez Klaudię Kłopotowską i Wiktorię Marcoń.  Klasę 2J wspie­rała rów­nież ich wy­cho­waw­czyni, prof. Ewelina Śmia­łek.  W ciągu ca­łego dnia … więcej»

Kiermasz „Słoneczny Uśmiech”

We wto­rek, 6 czerwca 2017 r. ucznio­wie z klasy 3J Gimnazjum Nr 49 zor­ga­ni­zo­wali ca­ło­dniowy kier­masz ciast i zdro­wej żyw­no­ści, któ­rego ce­lem była po­moc pani Dominice Nosewicz, pod­opiecz­nej Fundacji Avalon, która po prze­by­tym nie­do­krwien­nym uda­rze mó­zgu do­znała pra­wo­stron­nego nie­do­władu ciała oraz bar­dzo uciąż­li­wego po­dwój­nego wi­dze­nia i po­trze­buje in­ten­syw­nej rehabilitacji.

Organizacją kier­ma­szu i sprze­dażą dań przy­go­to­wa­nych przez uczniów klasy 3J ko­or­dy­no­wali … więcej»

Tydzień Charytatywny klasy 3L

W dniach 5–9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 3L zor­ga­ni­zo­wała Tydzień Charytatywny. Pomysłodawczyniami ak­cji były Zuza DybkoMagda Garczarek, które przez cały ty­dzień wspie­rały ko­le­żanki z klasy 3L – Natalia Ła­picka, Ania StróżykMiłka Waniak. Oprócz od­by­wa­ją­cych się w po­szcze­gólne dni kier­ma­szów ak­cja skła­dała się ze zbiórki ksią­żek, odzieży i ar­ty­ku­łów … więcej»

Karmy dla bezdomnych zwierząt

W ostat­nim ty­go­dniu roku  szkol­nego 2016/2017 w Zespole Szkół Nr 14 zo­stała prze­pro­wa­dzona zbiórka karm dla bez­dom­nych zwie­rząt prze­by­wa­ją­cych w schro­ni­sku przy ul. Śla­zo­wej 2 we Wrocławiu. Akcję zor­ga­ni­zo­wali Krzysztof Bajorek i Artur Krupa z klasy 3L. Uczniowie i na­uczy­ciele na­szej szkoły chęt­nie przy­łą­czyli się do ak­cji. Miło, że po­trze­bu­jące zwie­rzęta mają przy­ja­ciół w Czternastce. Dziękujemy wszyst­kim dar­czyń­com za za­an­ga­żo­wa­nie … więcej»

Pomoc dzieciom i młodzieży z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

W dniach 29 maja – 2 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 Karolina Wilińska i Joanna Młotek z klasy 2D zor­ga­ni­zo­wały ak­cję i za­ra­zem zbiórkę odzieży dla dzieci i mło­dzieży prze­by­wa­ją­cych we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Lekcyjnej i Borowskiej. Ponieważ zgła­sza­jąca się do ośrodka mło­dzież jest przyj­mo­wana w tym, co ma na so­bie, każda od­dana … więcej»

Strona 5 z 1712345678910...Ostatna »