XXII Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

W czwar­tek, 10 marca 2016 r. o go­dzi­nie 12:00 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego pie­śnią Gaudeamus igi­tur roz­po­częła się Gala wro­cław­skiej edy­cji XXII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Uroczystość po­pro­wa­dziła Monika Włodarczyk, która przed­sta­wiła za­pro­szo­nych go­ści, dy­rek­to­rów szkół, opie­ku­nów grup wo­lon­ta­riac­kich oraz wo­lon­ta­riu­szy. Wśród nich po­wi­tano Annę Szarycz, wi­ce­pre­zy­dent Wrocławia, Jarosława Delewskiego, dy­rek­tora Departamentu Edukacji, Ewę Szczęch, dy­rek­tor Wydziału więcej»

Paka dla zwierzaka — akcja charytatywna klasy 3L

W okre­sie zimy zwie­rza­kom w schro­ni­skach bra­kuje pra­wie wszyst­kiego. Zwierzęta są głodne, jest im zimno, bra­kuje czy­stych le­go­wisk, za­ba­wek i przede wszyst­kim je­dze­nia. Ważna więc jest po­moc lu­dzi. Dlatego Julia Stawińska z klasy 3L i Karolina Wilińska z klasy 1D wraz z ko­or­dy­na­torką szkol­nego wo­lon­ta­riatu, prof. Marią Czaplińską zor­ga­ni­zo­wały ak­cję pn. „Paka dla zwie­rzaka” Zebrane dary po­sta­no­wi­li­śmy prze­ka­zać schro­ni­sku pro­wa­dzo­nym … więcej»

Zbiórka na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Wychowankowie Internatu Zespołu Szkół Nr 14 co­raz czę­ściej wy­cho­dzą z ini­cja­tywą po­mocy róż­nym or­ga­ni­za­cjom. W prze­pro­wa­dza­nych przez nas zbiór­kach pie­nię­dzy bie­rze udział aż 170 uczniów oraz ich wy­cho­wawcy. W okre­sie Świąt Bożego Narodzenia udało się nam się uzbie­rać nie­małą kwotę na rzecz dzieci z ho­spi­cjum. 23 lu­tego z ko­lei od­była się druga już zbiórka. Tym ra­zem ze­brane pie­nią­dze prze­zna­czy­li­śmy na więcej»

Chrońmy morświny – akcja charytatywna Agnieszki Szwarczyńskiej

We wto­rek, 26 stycz­nia 2016 r. pod­czas ze­bra­nia z ro­dzi­cami w Zespole Szkół Nr 14 klasa 3L zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast, na któ­rym ze­brano kwotę 410,45 zł. Pieniądze zo­stały prze­ka­zane Fundacji WWF – World Wide Fund for Nature (Świa­towy Fundusz na Rzecz Przyrody), która wspiera m.in. ak­cję ochrony mor­świ­nów ży­ją­cych w Morzu Bałtyckim.

W pracę za­an­ga­żo­wali się: Ola Durska, Jonatan więcej»

6. edycja akcji „Nakrętki dla hospicjum”

Co roku an­ga­żu­jemy się w pro­wa­dzoną w wielu szko­łach, przed­szko­lach i fir­mach ak­cję „Nakrętki dla ho­spi­cjum”. Pieniądze uzy­skane ze sprze­daży na­krę­tek prze­zna­czane są na opła­ce­nie do­mo­wej re­ha­bi­li­ta­cji dla pod­opiecz­nych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Rok temu pod­czas 5. edy­cji ze­brano w su­mie 80 ton i 149 kg do­brego pla­stiku. Uzyskano dzięki temu aż 101 414 zł. Te pie­nią­dze wy­star­czyły na więcej»

Złotówka od Ciebie

Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem w Zespole Szkół Nr 14 od­była się ak­cja „Złotówka od Ciebie”, dzięki któ­rej mo­gli­śmy po­da­ro­wać pre­zent tym spo­śród na­szych szkol­nych pod­opiecz­nych, któ­rych ro­dzinna sy­tu­acja fi­nan­sowa jest mniej sta­bilna. Każdy mógł wspo­móc ak­cję jedną zło­tówką, ale to klasy 1K, 3C i 2A prze­pro­wa­dziły tę ak­cję wśród wszyst­kich ca­łego swo­jego ze­społu kla­so­wego. I tak Kasia Babuśka w kla­sie … więcej»

Charytatywny kiermasz dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

We wto­rek, 24 li­sto­pada 2015 r. w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu pod­czas po­po­łu­dnio­wego ze­bra­nia dla ro­dzi­ców od­był się, zor­ga­ni­zo­wany przez Zuzannę KiczakEmilię Tomaśko z klasy 1L, cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast. W tym sa­mym cza­sie miała rów­nież miej­sce pre­zen­ta­cja prac pla­stycz­nych uczniów prof. Barbary Witkiewicz, które można było ku­pić. Zebrane w ten spo­sób pie­nią­dze prze­ka­za­li­śmy Fundacji Wrocławskie Hospicjum więcej»

Akcja wolontariuszy dla mieszkańców Dziecięcego Domu

 W grud­niu 2015 roku Małgorzata Pyka i Adrian Rogalski z klasy 1A li­ceum zor­ga­ni­zo­wali zbiórkę da­rów dla miesz­kań­ców Dziecięcego Domu, który znaj­duje się przy ul. Parkowej 2 we Wrocławiu Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 14 wraz z ro­dzi­cami przez ty­dzień przy­no­sili naj­bar­dziej po­trzebne cho­rym dzie­ciom środki higieniczne.

4 stycz­nia 2016 roku Joanna Pleśniak i or­ga­ni­za­to­rzy ak­cji za­nie­śli zgro­ma­dzone środki … więcej»

Szlachetna Paczka 2015

Klasa 3C wraz z wy­cho­waw­czy­nią, prof. Alicją Doeringer-Krygier po raz drugi wzięła udział w ak­cji Szlachetna Paczka.

W tym roku wy­bra­li­śmy ro­dzinę z Oleśnicy. 77-letnia Pani Otylia wy­cho­wuje dwie wnuczki: 17-letnią Julię oraz 14-letnią Wiktorię. Wraz z Panią Otylią i jej wnucz­kami mieszka Adam (50 l.) – syn Pani Otylii. W ro­dzi­nie nikt nie pra­cuje – Pani Otylia ze … więcej»

Paczki na Kresy

W grud­niu 2015 roku uczen­nice klasy 3K wraz z prof. Marią Czaplińską w od­po­wie­dzi na apel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, pani Beaty Pawłowicz, zor­ga­ni­zo­wały z zbiórkę żyw­no­ści, środ­ków czy­sto­ści dla miesz­kań­ców Kresów oraz wy­pra­wek szkol­nych, za­ba­wek i ubrań dla miesz­kań­ców Wileńszczyzny.

Uczniowie na­szej szkoły, na­uczy­ciele i ro­dzice jak za­wsze bar­dzo spon­ta­nicz­nie i po­zy­tyw­nie za­re­ago­wali na apel, przy­no­sząc liczne dary. Pani Agnieszka … więcej»