Zbiórka darów oraz wyjazd do Schroniska dla koni Fundacji „TARA”

Pod ko­niec 2016 r. w ra­mach Tygodnia Wolontariatu wraz z Mari Rogowicz Garay zor­ga­ni­zo­wa­ły­śmy zbiórkę dla Fundacji „TARA”, która stwo­rzyła pierw­sze w Polsce schro­ni­sko dla koni. Dzisiaj to miej­sce jest do­mem już nie tylko dla koni, ale rów­nież ko­tów, psów, krów, owiec, kóz, a na­wet go­łębi. Dlatego w ra­mach na­szej ak­cji zbie­ra­ły­śmy przede wszyst­kim karmę, koce i ręcz­niki oraz mar­chewki … więcej»

II Charytatywny Wieczór Kulturalny 2017

W pią­tek, 17 marca 2017 r. w go­dzi­nach 16.00–20.00 w auli Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu od­była się druga edy­cja Charytatywnego Wieczoru Kulturalnego (CWK). Wydarzenie zo­stało zor­ga­ni­zo­wane przez Kolegium Organizatorskie w składzie:

Maciej Kilijański – główny ko­or­dy­na­tor i prze­wod­ni­czący Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu,

Nikodem Szynol – za­stępca ko­or­dy­na­tora głów­nego i wi­ce­prze­wod­ni­czący Rady … więcej»

Góra Grosza 2017

Góra Grosza to ak­cja cha­ry­ta­tywna, która or­ga­ni­zo­wana jest przez Towarzystwo Nasz Dom. Pomysłodawcy za­pro­po­no­wali, aby w bie­żą­cym roku szkol­nym 2016/ 2017 uzbie­rać gro­sze dla dzieci, które zo­stały roz­łą­czone z ro­dzi­nami lub są taką roz­łąką za­gro­żone. Formy wspar­cia są zróż­ni­co­wane. Jednym dzie­ciom ku­puje się kon­kretne rze­czy, in­nym fi­nan­suje wy­jazd wy­po­czyn­kowy lub ro­dzinną te­ra­pię, a cza­sami szuka się bez­piecz­nego miej­sca na czas … więcej»

Kiermasz na rzecz pani Barbary Porębskiej chorej na SM

13 grud­nia 2016 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz ciast na rzecz pani Barbary Porębskiej, na­uczy­cielki cho­rej na stward­nie­nie roz­siane. Uczennice klasy 2M bar­dzo chciały po­móc w zbie­ra­niu środ­ków na re­ha­bi­li­ta­cję, po­nie­waż już w ze­szłym roku szkol­nym za­an­ga­żo­wały się w po­moc dla pani Porębskiej. Pierwszy kier­masz klasa 2M zor­ga­ni­zo­wała 29 li­sto­pada 2016 roku, drugi zaś pod­czas Tygodnia … więcej»

Kiermasz wypieków własnych dla Dominika Suchłabowicza ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych ze­brań z ro­dzi­cami, w Zespole Szkół Nr 14 od­była się ak­cja cha­ry­ta­tywna klasy 1F. Tym ra­zem pod­czas kier­ma­szu do­mo­wych wy­pie­ków zbie­ra­li­śmy datki dla Dominika Suchłabowicza, pod­opiecz­nego Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę. Ciasta upie­kli: Weronika Klimczak, Ziemowit Komisarczyk, Wiktoria Rowińska oraz Oliwia Kikosicka. Ciasta sprze­da­wały zaś: Zuzanna Kucharska, Oliwia Kikosicka i Wiktoria … więcej»

Jestem Kubuś nie Puchatek

Choroba wła­snego dziecka to zmar­twie­nie każ­dego ro­dzica. Kubuś uro­dził się 4 wrze­śnia 2014 roku w 34. ty­go­dniu ciąży. Niestety, z wie­loma kom­pli­ka­cjami. Walczy te­raz, by do­łą­czyć do grona zdro­wych dzieci. Jego tata od­wie­dził wiele szkół, aby po­zy­skać przy­ja­ciół do zbie­ra­nia na­krę­tek, dzięki któ­rym otrzyma pie­nią­dze na le­cze­nie synka. W stycz­niu br. tra­fił rów­nież do Zespołu Szkół Nr 14. Ojciec chłopca … więcej»

SOS Wioski Dziecięce – akcja Michała Kroczaka z 1J

W ra­mach Tygodnia Wolontariatu na pro­po­zy­cję po­mocy dzie­ciom prze­by­wa­ją­cych w Wioskach Dziecięcych za­re­ago­wała tylko jedna klasa. Podczas go­dziny wy­cho­waw­czej do przy­go­to­wa­nej ko­perty chętni ucznio­wie z klasy 1J wrzu­cali drobne pie­nią­dze. Organizatorem ak­cji był kla­sowy ko­or­dy­na­tor wo­lon­ta­riatu – Michał Kroczak, który opi­sał i za­kleił ko­pertę, prze­ka­zu­jąc ją prof. Marii Czaplińskiej – szkol­nej ko­or­dy­na­torce wo­lon­ta­riatu. Było w niej 26, 20 zł. Ostatecznie … więcej»

Pomoc dla Michała Stępniaka – akcja klasy 1K

Klasa 1K na­szego gim­na­zjum za­an­ga­żo­wała się w po­moc Michałowi Stępniakowi, który jest pod­opiecz­nym Fundacji Złotowianka. Michaś uro­dził się w grud­niu 2011 roku z wro­dzoną wadą rą­czek i nó­żek. Ma ubytki pal­ców w obu dło­niach. W nóż­kach brak ko­ści strzał­ko­wych i znie­kształ­cone stopy. Konieczne jest prze­pro­wa­dze­nie wiele ope­ra­cji i czeka go długa re­ha­bi­li­ta­cja. Michaś jest dziec­kiem ra­do­snym, po­god­nym i bar­dzo ład­nie … więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 3m

„Trzeba chcieć ist­nieć dla dru­giego czło­wieka, aby móc ist­nieć dla sa­mego siebie”

[Louis Lavelle]

Podczas Tygodnia Wolontariatu, który od­by­wał się Zespole Szkół Nr 14,  klasa 3m zor­ga­ni­zo­wała kier­masz do­mo­wych wy­pie­ków i ze­brała 438 zło­tych. Pieniądze prze­zna­czono dla Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska. Organizatorkami ak­cji, która od­była się 16 grud­nia 2016 roku, były Paulina Nita i Weronika Francuz z … więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2J

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych spo­tkań wy­cho­waw­ców klas z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz cha­ry­ta­tywny klasy 2J. Prawie wszy­scy ucznio­wie tej klasy za­an­ga­żo­wali się w po­moc nie­ule­czal­nie cho­rym dzie­ciom, pod­opiecz­nym Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska.  Cała ak­cja zo­stała zor­ga­ni­zo­wana przez Klaudię Kłopotowską i Wiktorię Marcoń.  Klasę 2J wspie­rała rów­nież ich wy­cho­waw­czyni, prof. Ewelina Śmia­łek.  W ciągu ca­łego dnia … więcej»