Wsparcie dla Piotra Maciuka – akcja Martyny Baranek z klasy 2M

 

W czwar­tek, 8 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 ucznio­wie klasy 2M prze­pro­wa­dzili kier­masz ciast, któ­rego ce­lem było wspar­cie Piotra Maciuka, pod­opiecz­nego Fundacji Avalon. Ciasta zo­stały wy­ko­nane przez ro­dzi­ców uczniów klasy 2M. Uzyskaną kwotę, czyli 195 zło­tych na sub­konto Fundacji Avalon (62 1600 12860003 0031 8642 6001) wpła­ciła ko­or­dy­na­torka szkol­nego wo­lon­ta­riatu, pani Maria Czaplińska

Nadal można jed­nak wes­przeć … więcej»

Inga Figurska – akcja klasy 1f i 3a dla chorej na SMA dziewczynki

W so­botę, 8 kwiet­nia pod­czas Dnia Otwartych Drzwi w Zespole Szkół  Nr 14 uczen­nice klas 1F i 3A zor­ga­ni­zo­wały kier­masz ciast. Domowe wy­pieki przy­go­to­wała Paulina Pytel z klasy 3A oraz ucznio­wie 1F: Maja Hermanowska, Julia Owczarek, Aleksandra Kułakowska, Jan Barć, Wiktoria Bularz, Marcelina Kozdra, Franciszek Gładki, Karol Bolanowski, Agnieszka Szwarczyńska oraz wy­cho­waw­czyni –  prof. Marta Olech.

Pysznym cia­stem dar­czyń­ców czę­sto­wali: … więcej»

Wrocławski Bieg Sponsorowany 2017

21 marca, czyli pierw­szego dnia wio­sny ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 14 po raz czwarty już uczest­ni­czyli we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. Tradycyjnie od­był się on koło per­goli przy Hali Stulecia. Młodzież od­dała swoje uzbie­rane zło­tówki w wy­so­ko­ści 15 zło­tych i wię­cej od uczest­nika wy­da­rze­nia, aby póź­niej wy­bie­gać okrą­że­nia w myśl idei wspo­ma­ga­nia pod­opiecz­nych Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.  Tym ra­zem udało … więcej»

„Nie bądź sknera, kup pampera!”

Na prze­ło­mie marca i kwiet­nia w Zespole Szkół Nr 14 od­była się ak­cja „Nie bądź sknera, kup pam­pera!”, któ­rej głów­nym or­ga­ni­za­to­rem w szkole zo­stała klasa 1M na­szego gim­na­zjum z Barbarą Majewską na czele. W ra­mach ak­cji udało się uzbie­rać 480 zł, za które Basia zro­biła za­kupy – pam­persy, chu­s­teczki hi­gie­niczne, szam­pony i inne środki pie­lę­gna­cyjne, które po­trzebne są dzie­ciom ob­ję­tych … więcej»

XXIII Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2017

We wto­rek, 28 marca 2017 r. o go­dzi­nie 12:00 w Centrum Historii Zajezdnia od­był się fi­nał wro­cław­skiej edy­cji XXIII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Uroczystość po­pro­wa­dziła Maria Zawartko – Przewodnicząca Jury i Komitetu Organizacyjnego Konkursu Ośmiu, która przed­sta­wiła za­pro­szo­nych go­ści, dy­rek­to­rów szkół, opie­ku­nów grup wo­lon­ta­riac­kich oraz wo­lon­ta­riu­szy. Wśród nich po­wi­tano pana Włodzimierza Patalskiego, se­kre­ta­rza Miasta Wrocławia, prze­wod­ni­czą­cego Rady … więcej»

Akcja krwiodawstwa w LO XIV

16 marca 2017 roku w na­szej szkole już po raz ko­lejny od­była się ak­cja ho­no­ro­wego od­da­nia krwi. Brali w niej udział na­uczy­ciele oraz peł­no­letni ucznio­wie klas dru­gich i trze­cich LO XIV. Była to jedna z ak­cji wy­jaz­do­wych, które w zgło­szo­nych wcze­śniej miej­scach na Dolnym Ślą­sku or­ga­ni­zuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Chęć od­da­nia krwi za­de­kla­ro­wało 39 uczniów … więcej»

Zbiórka darów oraz wyjazd do Schroniska dla koni Fundacji „TARA”

Pod ko­niec 2016 r. w ra­mach Tygodnia Wolontariatu wraz z Mari Rogowicz Garay zor­ga­ni­zo­wa­ły­śmy zbiórkę dla Fundacji „TARA”, która stwo­rzyła pierw­sze w Polsce schro­ni­sko dla koni. Dzisiaj to miej­sce jest do­mem już nie tylko dla koni, ale rów­nież ko­tów, psów, krów, owiec, kóz, a na­wet go­łębi. Dlatego w ra­mach na­szej ak­cji zbie­ra­ły­śmy przede wszyst­kim karmę, koce i ręcz­niki oraz mar­chewki … więcej»

II Charytatywny Wieczór Kulturalny 2017

W pią­tek, 17 marca 2017 r. w go­dzi­nach 16.00–20.00 w auli Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu od­była się druga edy­cja Charytatywnego Wieczoru Kulturalnego (CWK). Wydarzenie zo­stało zor­ga­ni­zo­wane przez Kolegium Organizatorskie w składzie:

Maciej Kilijański – główny ko­or­dy­na­tor i prze­wod­ni­czący Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu,

Nikodem Szynol – za­stępca ko­or­dy­na­tora głów­nego i wi­ce­prze­wod­ni­czący Rady … więcej»

Góra Grosza 2017

Góra Grosza to ak­cja cha­ry­ta­tywna, która or­ga­ni­zo­wana jest przez Towarzystwo Nasz Dom. Pomysłodawcy za­pro­po­no­wali, aby w bie­żą­cym roku szkol­nym 2016/ 2017 uzbie­rać gro­sze dla dzieci, które zo­stały roz­łą­czone z ro­dzi­nami lub są taką roz­łąką za­gro­żone. Formy wspar­cia są zróż­ni­co­wane. Jednym dzie­ciom ku­puje się kon­kretne rze­czy, in­nym fi­nan­suje wy­jazd wy­po­czyn­kowy lub ro­dzinną te­ra­pię, a cza­sami szuka się bez­piecz­nego miej­sca na czas … więcej»

Kiermasz na rzecz pani Barbary Porębskiej chorej na SM

13 grud­nia 2016 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz ciast na rzecz pani Barbary Porębskiej, na­uczy­cielki cho­rej na stward­nie­nie roz­siane. Uczennice klasy 2M bar­dzo chciały po­móc w zbie­ra­niu środ­ków na re­ha­bi­li­ta­cję, po­nie­waż już w ze­szłym roku szkol­nym za­an­ga­żo­wały się w po­moc dla pani Porębskiej. Pierwszy kier­masz klasa 2M zor­ga­ni­zo­wała 29 li­sto­pada 2016 roku, drugi zaś pod­czas Tygodnia … więcej»