Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2J

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych spo­tkań wy­cho­waw­ców klas z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz cha­ry­ta­tywny klasy 2J. Prawie wszy­scy ucznio­wie tej klasy za­an­ga­żo­wali się w po­moc nie­ule­czal­nie cho­rym dzie­ciom, pod­opiecz­nym Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska.  Cała ak­cja zo­stała zor­ga­ni­zo­wana przez Klaudię Kłopotowską i Wiktorię Marcoń.  Klasę 2J wspie­rała rów­nież ich wy­cho­waw­czyni, prof. Ewelina Śmia­łek.  W ciągu ca­łego dnia … więcej»

Wolontariat — podziękowania

Przyłączany się do po­dzię­ko­wań dla za­an­ga­żo­wa­nych w dzia­ła­nia cha­ry­ta­tywne uczniów, ich ro­dzi­ców i nauczycieli!

Szkolny ko­or­dy­na­tor wo­lon­ta­riatu — prof. Maria Czaplińska

Mikołajki klasy 1M dla podopiecznych Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

Jak co roku w Gimnazjum Nr 49 or­ga­ni­zo­wane są mi­ko­łajki. W grud­niu 2016 roku wy­cho­waw­czyni klasy 1M, prof. Anita Krawczyk zde­cy­do­wała, aby jej wy­cho­wan­ko­wie prze­zna­czyli na kla­sowe pre­zenty świą­teczne 10 zł. Uczennica 1M, Zuzanna Ła­zow­ska za­pro­po­no­wała, aby każdy wy­zna­czoną sumę prze­ka­zał na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Razem klasa 1M uzbie­rała 300 zł i kwotę tę prze­lała … więcej»

Paczki dla Polaków na Kresach

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz z Telewizją Wrocław od kil­ku­na­stu lat or­ga­ni­zuje zbiórkę świą­tecz­nych da­rów dla Polaków miesz­ka­ją­cych za wschod­nią gra­nicą. Na Kresach żyje wielu na­szych ro­da­ków, któ­rzy w cza­sie Świąt Bożego Narodzenia cze­kają na pre­zent z oj­czy­zny. To bar­dzo ważna chwila w roku, kiedy łą­czą się lu­dzie, któ­rych roz­dzie­liła historia.

Po raz ko­lejny zwró­ci­li­śmy się do uczniów Czternastki z … więcej»

Tydzień Wolontariatu 2016 – podsumowanie akcji

Jeżeli da­jesz byle jak, to te pie­nią­dze będą byle jak wy­dane. Jeżeli da­jesz do­brze, to zo­staną wy­dane do­brze. A co zna­czy do­brze? To wy­maga wy­siłku, cho­dze­nia, spraw­dza­nia, in­te­re­so­wa­nia się. Zaangażowania. A nie uda­wa­nia wiel­kich gestów.

(Janina Ochojska)

W grud­niu 2016 roku ucznio­wie Czternastki wraz z prof. Marią Czaplińską – ko­or­dy­na­torką szkol­nego wo­lon­ta­riatu pod­jęli się or­ga­ni­za­cji Tygodnia Wolontariatu. Było to przed­się­wzię­cie, … więcej»

Charytatywny kiermasz ciast dla podopiecznej Fundacji Rycerze i Księżniczki

Tydzień Wolontariatu w Zespole Szkół Nr 14 za­in­au­gu­ro­wała klasa 2K, or­ga­ni­zu­jąc 12 grud­nia 2016 roku cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast dla Agatki Kobyłeckiej – pod­opiecz­nej Fundacji Rycerze i Księżniczki, która po­trze­buje pie­nię­dzy na ope­ra­cję w Stanach Zjednoczonych. Dziewczynka cho­ruje na siat­ków­czaka, z któ­rym wal­czy od wrze­śnia 2016 roku.

Koordynacją ak­cji za­jęły się Emilka Tomaśko i Natalka Król. Na kier­ma­szu można było ku­pić … więcej»

Mikołajowa Paka dla Dzieciaka 2016

W dniach 5–16 grud­nia 2016 r., a także w ra­mach Tygodnia Wolontariatu, który oby­wał się w na­szej szkole przed Świę­tami Bożego Narodzenia, Mikołaj Bilski i Jakub Czarny z klasą 3J zor­ga­ni­zo­wali zbiórkę pre­zen­tów dla pod­opiecz­nych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu w ra­mach Ogólnopolskiej Akcji „Mikołajowa Paka dla Dzieciaka”.

W tym sa­mym cza­sie Olga Niedorys i Daria Jagiełła z klasy 1C ko­or­dy­no­wały … więcej»

Tydzień Wolontariatu – akcja klasy 1L

Podczas Tygodnia Wolontariatu w Zespole Szkół Nr 14  klasa 1l zor­ga­ni­zo­wała kier­masz wy­pie­ków,  który trwał przez 3 ko­lejne dni. W okre­sie 13–15 grud­nia ze­brano aż 870, 27 zło­tych! Ponieważ chora Maja, dla któ­rej klasa zbie­rała pie­nią­dze, miała już od­po­wied­nią kwotę przed za­koń­cze­niem na­szej ak­cji, zde­cy­do­wa­li­śmy, że pie­nią­dze prze­zna­czymy dla in­nego po­trze­bu­ją­cego dziecka. Jest nim Filip Jankowiak, pod­opieczny Fundacji „Krok po … więcej»

Tydzień Wolontariatu – akcja klasy 1J

Podczas Tygodnia Wolontariatu, który 12–16 grud­nia od­by­wał się w Zespole Szkół Nr 14,  klasa 1J zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę pie­luch, chu­s­te­czek na­wil­ża­nych, kre­mów pie­lę­gna­cyj­nych i za­ba­wek dla pod­opiecz­nych Dziecięcego Domu przy ulicy Parkowej 2 we Wrocławiu. Koordynatorem ak­cji był Michał Kroczak. W zbiórkę za­an­ga­żo­wało się wielu uczniów ca­łej szkoły, dzięki czemu udało się ze­brać dużą liczbę da­rów dla po­trze­bu­ją­cych dzieci. Dary przy­nie­śli: … więcej»

Prezent w pudełku po butach

Grudzień był w na­szej szkole bar­dzo in­ten­syw­nym, ale i ra­do­snym mie­sią­cem. Okres przed Bożym Narodzeniem sprzy­jał or­ga­ni­za­cji wielu ak­cji cha­ry­ta­tyw­nych i nie da się ukryć, że nasi wo­lon­ta­riu­sze spi­sali się w tym cza­sie na medal.

Olga Szkodzińska wraz z klasą 2E prze­pro­wa­dziła zbiórkę rze­czy dla po­trze­bu­ją­cych ro­dzin w ra­mach ak­cji „Prezent w pu­dełku po bu­tach”, która jest or­ga­ni­zo­wana przez Dzieło … więcej»

Strona 7 z 17« Pierwsza