Kiermasz wypieków własnych dla Dominika Suchłabowicza ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych ze­brań z ro­dzi­cami, w Zespole Szkół Nr 14 od­była się ak­cja cha­ry­ta­tywna klasy 1F. Tym ra­zem pod­czas kier­ma­szu do­mo­wych wy­pie­ków zbie­ra­li­śmy datki dla Dominika Suchłabowicza, pod­opiecz­nego Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę. Ciasta upie­kli: Weronika Klimczak, Ziemowit Komisarczyk, Wiktoria Rowińska oraz Oliwia Kikosicka. Ciasta sprze­da­wały zaś: Zuzanna Kucharska, Oliwia Kikosicka i Wiktoria … więcej»

Jestem Kubuś nie Puchatek

Choroba wła­snego dziecka to zmar­twie­nie każ­dego ro­dzica. Kubuś uro­dził się 4 wrze­śnia 2014 roku w 34. ty­go­dniu ciąży. Niestety, z wie­loma kom­pli­ka­cjami. Walczy te­raz, by do­łą­czyć do grona zdro­wych dzieci. Jego tata od­wie­dził wiele szkół, aby po­zy­skać przy­ja­ciół do zbie­ra­nia na­krę­tek, dzięki któ­rym otrzyma pie­nią­dze na le­cze­nie synka. W stycz­niu br. tra­fił rów­nież do Zespołu Szkół Nr 14. Ojciec chłopca … więcej»

SOS Wioski Dziecięce – akcja Michała Kroczaka z 1J

W ra­mach Tygodnia Wolontariatu na pro­po­zy­cję po­mocy dzie­ciom prze­by­wa­ją­cych w Wioskach Dziecięcych za­re­ago­wała tylko jedna klasa. Podczas go­dziny wy­cho­waw­czej do przy­go­to­wa­nej ko­perty chętni ucznio­wie z klasy 1J wrzu­cali drobne pie­nią­dze. Organizatorem ak­cji był kla­sowy ko­or­dy­na­tor wo­lon­ta­riatu – Michał Kroczak, który opi­sał i za­kleił ko­pertę, prze­ka­zu­jąc ją prof. Marii Czaplińskiej – szkol­nej ko­or­dy­na­torce wo­lon­ta­riatu. Było w niej 26, 20 zł. Ostatecznie … więcej»

Pomoc dla Michała Stępniaka – akcja klasy 1K

Klasa 1K na­szego gim­na­zjum za­an­ga­żo­wała się w po­moc Michałowi Stępniakowi, który jest pod­opiecz­nym Fundacji Złotowianka. Michaś uro­dził się w grud­niu 2011 roku z wro­dzoną wadą rą­czek i nó­żek. Ma ubytki pal­ców w obu dło­niach. W nóż­kach brak ko­ści strzał­ko­wych i znie­kształ­cone stopy. Konieczne jest prze­pro­wa­dze­nie wiele ope­ra­cji i czeka go długa re­ha­bi­li­ta­cja. Michaś jest dziec­kiem ra­do­snym, po­god­nym i bar­dzo ład­nie … więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 3m

„Trzeba chcieć ist­nieć dla dru­giego czło­wieka, aby móc ist­nieć dla sa­mego siebie”

[Louis Lavelle]

Podczas Tygodnia Wolontariatu, który od­by­wał się Zespole Szkół Nr 14,  klasa 3m zor­ga­ni­zo­wała kier­masz do­mo­wych wy­pie­ków i ze­brała 438 zło­tych. Pieniądze prze­zna­czono dla Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska. Organizatorkami ak­cji, która od­była się 16 grud­nia 2016 roku, były Paulina Nita i Weronika Francuz z … więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2J

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych spo­tkań wy­cho­waw­ców klas z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz cha­ry­ta­tywny klasy 2J. Prawie wszy­scy ucznio­wie tej klasy za­an­ga­żo­wali się w po­moc nie­ule­czal­nie cho­rym dzie­ciom, pod­opiecz­nym Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska.  Cała ak­cja zo­stała zor­ga­ni­zo­wana przez Klaudię Kłopotowską i Wiktorię Marcoń.  Klasę 2J wspie­rała rów­nież ich wy­cho­waw­czyni, prof. Ewelina Śmia­łek.  W ciągu ca­łego dnia … więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2J

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych spo­tkań wy­cho­waw­ców klas z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz cha­ry­ta­tywny klasy 2J. Prawie wszy­scy ucznio­wie tej klasy za­an­ga­żo­wali się w po­moc nie­ule­czal­nie cho­rym dzie­ciom, pod­opiecz­nym Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska.  Cała ak­cja zo­stała zor­ga­ni­zo­wana przez Klaudię Kłopotowską i Wiktorię Marcoń.  Klasę 2J wspie­rała rów­nież ich wy­cho­waw­czyni, prof. Ewelina Śmia­łek.  W ciągu ca­łego dnia … więcej»

Wolontariat — podziękowania

Przyłączany się do po­dzię­ko­wań dla za­an­ga­żo­wa­nych w dzia­ła­nia cha­ry­ta­tywne uczniów, ich ro­dzi­ców i nauczycieli!

Szkolny ko­or­dy­na­tor wo­lon­ta­riatu — prof. Maria Czaplińska

Mikołajki klasy 1M dla podopiecznych Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

Jak co roku w Gimnazjum Nr 49 or­ga­ni­zo­wane są mi­ko­łajki. W grud­niu 2016 roku wy­cho­waw­czyni klasy 1M, prof. Anita Krawczyk zde­cy­do­wała, aby jej wy­cho­wan­ko­wie prze­zna­czyli na kla­sowe pre­zenty świą­teczne 10 zł. Uczennica 1M, Zuzanna Ła­zow­ska za­pro­po­no­wała, aby każdy wy­zna­czoną sumę prze­ka­zał na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Razem klasa 1M uzbie­rała 300 zł i kwotę tę prze­lała … więcej»

Paczki dla Polaków na Kresach

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz z Telewizją Wrocław od kil­ku­na­stu lat or­ga­ni­zuje zbiórkę świą­tecz­nych da­rów dla Polaków miesz­ka­ją­cych za wschod­nią gra­nicą. Na Kresach żyje wielu na­szych ro­da­ków, któ­rzy w cza­sie Świąt Bożego Narodzenia cze­kają na pre­zent z oj­czy­zny. To bar­dzo ważna chwila w roku, kiedy łą­czą się lu­dzie, któ­rych roz­dzie­liła historia.

Po raz ko­lejny zwró­ci­li­śmy się do uczniów Czternastki z … więcej»