Wolontariat — podziękowania

W cza­sie wa­ka­cji do­tarły do nas po­dzię­ko­wa­nia za ak­cje cha­ry­ta­tywne po­dej­mo­wane przez spo­łecz­ność Zespołu Szkół Nr 14 w mi­nio­nym roku szkol­nym. Jeszcze raz skła­damy ser­deczne po­dzię­ko­wa­nia za­an­ga­żo­wa­nym w wo­lon­ta­riat uczniom, ich ro­dzi­com i nauczycielom!

więcej»

Podziękowanie za akcję krwiodawstwa w ZS 14

Podziękowanie za ak­cję krwio­daw­stwa zor­ga­ni­zo­waną je­sie­nią w Zespole Szkół Nr 14.  Jej ko­or­dy­na­to­rem był Jakub Geltz.

więcej»

Charytatywna Noc Filmowa 2015

W pią­tek, 17 kwiet­nia z ini­cja­tywy Rady Samorządu Uczniowskiego LO XIV, pod kie­run­kiem prof. Anny Rabiegi już po raz trzeci od­była się Charytatywna Noc Filmowa, z któ­rej do­chód w ca­ło­ści prze­zna­czony jest na re­ha­bi­li­ta­cję by­łego ucznia Czternastki, który w 2012 roku uległ po­waż­nemu wy­pad­kowi komunikacyjnemu.

Już 10 kwiet­nia ru­szyła wśród uczniów sprze­daż ce­gie­łek (su­ge­ro­wana cena: 20 zł), można je … więcej»

Wolonariat — podziękowania

Podziękowania dla wo­lon­ta­riu­szy z Zespołu Szkół Nr 14 za dzia­łal­ność na rzecz po­trze­bu­ją­cych. Dołączamy się do po­dzię­ko­wań dla uczniów i szkol­nego ko­or­dy­na­tora wo­lon­ta­riatu, prof. Marii Czaplińskiej.

więcej»

Zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu

W so­botę, 25 kwiet­nia o 11:56 czasu lo­kal­nego w Nepalu, 50 km od sto­licy Katmandu, do­szło do trzę­sie­nia ziemi o ogrom­nej sile (7.8 w skali Richtera). Około 8 mi­lio­nów osób zo­stało do­tknię­tych skut­kami trzę­sie­nia ziemi.

W Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu kier­masz zdro­wej żyw­no­ści i kier­masz ciast, z któ­rego do­chód miał zo­stać prze­zna­czony na po­moc po­szko­do­wa­nym, zor­ga­ni­zo­wały 11 maja … więcej»

Pomoc dla rodziny z Bolesławca

Pani Mirosława z Bolesławca, któ­rej ro­dzina już od kilku lat jest pod opieką wo­lon­ta­riu­szy z LO XIV, zwró­ciła się do nas z prośbą o po­moc fi­nan­sową na za­kup le­ków dla jej dzieci. Ania i Krzyś cho­rują na hi­po­be­ta­li­po­pro­te­ine­mię. Są pod opieką re­ha­bi­li­tan­tów, lo­go­pedy, psy­cho­loga, pe­da­goga. Rodzeństwo jest pod opieką IPCZD w Warszawie oraz le­ka­rzy spe­cja­li­stów we Wrocławiu. Pilnie po­trze­bują pre­pa­ra­tów … więcej»

Dolnośląskie Olimpiady Specjalne — wolontariat

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 14 włą­czyli się w cha­rak­te­rze wo­lon­ta­riu­szy w or­ga­ni­za­cję Dolnośląskich Olimpiad Specjalnych.

23 kwiet­nia 2015 r. w kry­tej pły­walni AWF we Wrocławiu od­był się VIII Dolnośląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych. W za­wo­dach uczest­ni­czyło po­nad 100 za­wod­ni­ków z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­alną z ca­łego Dolnego Ślą­ska, któ­rzy wspie­rani przez swo­ich tre­ne­rów oraz wo­lon­ta­riu­szy wal­czyli o medale.

21 maja 2015 roku … więcej»

Wizyta wolontariuszy w Zakładzie Opiekuńczo — Leczniczym w Jaszkotlu

W so­botę, 11 kwiet­nia Karolina Wilińska z klasy 3M oraz Maja Kozowska z klasy 2M wy­brały się wraz z prof. Marią Czaplińską, ko­or­dy­na­torką szkol­nego wo­lon­ta­riatu, do pro­wa­dzo­nego przez sio­stry za­konne Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu, aby od­wie­dzić re­ha­bi­li­to­wane tam dzieci. Uczennice były po­cząt­kowo nieco za­kło­po­tane pierw­szym spo­tka­niem z nie­peł­no­spraw­nymi dziećmi, ale ba­riery zo­stały szybko prze­ła­mane, gdy tylko prze­kro­czyły próg świe­tlicy za­baw … więcej»

Pomoc dzieciom z Zakładu Opiekuńczo — Leczniczego w Jaszkotlu

W marcu br. w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu trwała ak­cja cha­ry­ta­tywna, któ­rej ce­lem było przy­go­to­wa­nie pa­czek ze środ­kami pie­lę­gna­cyj­nymi dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w Zakładzie Opieki Leczniczej w Jaszkotlu. Uczniowie w wiel­kim en­tu­zja­zmem za­an­ga­żo­wali się w tę ak­cję do­bro­czynną. Klasy 1A i 1D zor­ga­ni­zo­wały kier­ma­sze ciast, a zdo­byte w ten spo­sób pie­nią­dze prze­zna­czyły na za­kupy dla po­trze­bu­ją­cych dzieci. Ponadto … więcej»

Kiermasz ciast na rzecz fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

We wto­rek, 31 marca 2015 r. pod­czas spo­tkań z ro­dzi­cami wo­lon­ta­riuszki z klasy 2E LO XIV zor­ga­ni­zo­wały kier­masz ciast. Wypiekami po­czę­sto­wało się wiele osób: na­uczy­ciele, ro­dzice przy­by­wa­jący na spo­tka­nia oraz ucznio­wie, któ­rzy zo­stali jesz­cze w szkole. Sprzedawano rów­nież ozdobne kartki i jajka wiel­ka­nocne, przy­go­to­wane przez uczniów na­szej szkoły na za­ję­ciach prof. Sławomiry Jąkalskiej. Uzyskana w ten spo­sób kwota w wy­so­ko­ści … więcej»

Strona 9 z 13« Pierwsza...45678910111213