Kiermasz ciast na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu

We wto­rek, 22 li­sto­pada 2016 r. w na­szej szkole od­był się kier­masz ciast na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Inicjatorkami tej ak­cji cha­ry­ta­tyw­nej były uczen­nice klasy 2D – Karolina Wilińska i Marta Zdunek. Dziewczęta z uśmie­chem na twa­rzy na­gra­dzały słod­kimi wy­pie­kami dar­czyń­ców przed spo­tka­niami z ro­dzi­cami i po nich, które tego dnia od­by­wały się w szkole.  Podczas kier­ma­szu … więcej»

Kiermasz dla Emilki

We wto­rek, 22 li­sto­pada 2016 r. ucznio­wie z klasy 3J Gimnazjum Nr 49 zor­ga­ni­zo­wali ca­ło­dniowy kier­masz ciast i zdro­wej żyw­no­ści, z któ­rego do­chód prze­zna­czono na po­moc Emilce cho­rej na dzie­cięce po­ra­że­nie mó­zgowe, pod­opiecz­nej Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia.

Organizacją kier­ma­szu przy­go­to­wa­nego przez uczniów klasy 3J ko­or­dy­no­wali Natalia Wronkowska i Jakub Czarny. Akcję wsparła znana ak­torka – Anna Dymna, która prze­słała … więcej»

Świąteczna Zbiórka Żywności

27 li­sto­pada 2016 r. w go­dzi­nach 14:00–16:00 Irmina Czerepak wzięła udział w 20. Świą­tecz­nej Zbiórce Żyw­no­ści or­ga­ni­zo­wa­nej przez Federację Polskich Banków Żyw­no­ści na rzecz osób po­trze­bu­ją­cych. Jako wo­lon­ta­riusz była od­po­wie­dzialna za po­moc w prze­pro­wa­dze­niu zbiórki (roz­da­wa­nie ulo­tek, za­chę­ca­nie in­nych do wspar­cia ak­cji oraz utrzy­my­wa­nie po­rządku w ko­szu z pro­duk­tami od dar­czyń­ców). Było to dla na­szej uczen­nicy z klasy 1D bar­dzo … więcej»

Łaźnia dla bezdomnych – akcja charytatywna klasy 2C i 2E

14–18 li­sto­pada 2016 r.  Ola Szkodzińska z 2E i Ania Tomasiewicz z 2C ra­zem ze swo­imi kla­sami zor­ga­ni­zo­wały w na­szej szkole zbiórkę rze­czy i pie­nię­dzy dla bez­dom­nych ko­rzy­sta­ją­cych z łaźni Caritasu we Wrocław.  Ciasta, które przy­nie­śli ucznio­wie z klasy 2e: Maja Zielonka, Agata Wieruchowska, Kacper Kucik, Anna Fidelak, i 2c: Karol Zagórski, Maks Ludwig, Ola Ostrowska, Szymon Rumiński, bar­dzo szybko … więcej»

Mikołajki dla dzieci ze Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Grudzień, ze względu na nie­zwy­kłą at­mos­ferę zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Narodzenia, jest cza­sem ma­gicz­nym i wy­jąt­ko­wym, a z pew­no­ścią jed­nym z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nym przez dzieci w ciągu ca­łego roku. Jednak nie wszyst­kie mogą cie­szyć się z chwil spę­dzo­nych w gro­nie ro­dzin­nym, dla­tego z ini­cja­tywy wy­cho­waw­ców in­ter­natu – prof. Elżbiety Kaczor i prof. Jolanty Tadek uda­li­śmy się do Szpitala im. J. … więcej»

Program „Dwa plus trzy i jeszcze więcej” — podziękowanie

W ra­mach pro­gramu po­mocy dla ro­dzin wie­lo­dziet­nych Dwa plus trzy i jesz­cze wię­cej Zespół Szkół Nr 14 umoż­li­wia jego człon­kom nie­od­płatny wstęp na szkolny basen.

więcej»

Światowe Dni Młodzieży 2016 — podziękowania

Zespół Szkół Nr 14 miał swój skromny wkład w Świa­towe Dni Młodzieży 2016

Światowe Dni Młodzieży 2016

W cza­sie wa­ka­cji uczen­nice z na­szej szkoły: Agata Wróbel z klasy 3C, Barbara Ubysz 1B, Barbara Kraszewska z klasy 1A oraz Katarzyna Matuszak i Karolina Lisowska z klasy 3D były wo­lon­ta­riusz­kami Świa­to­wych Dni Młodzieży. Dziewczęta wspie­rały im­prezę za­równo na miej­scu we Wrocławiu, jak i w Krakowie. We Wrocławiu dzia­łały w biu­rze pa­ra­fial­nym, m.in. tłu­ma­cząc słow­niczki dla piel­grzy­mów, two­rząc iden­ty­fi­ka­tory czy … więcej»

I Mistrzostwa Wrocławia w badmintona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

16 czerwca 2016 r. wy­bra­łam się z mło­dzieżą z Zespołu Szkół Nr 14 do Sali Hasta La Vista, aby współ­uczest­ni­czyć w ry­wa­li­za­cji i spor­to­wej walce z wła­snymi sła­bo­ściami osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­alną. Odbywały się tam I Mistrzostwa Wrocławia w bad­min­tona dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­alną i au­ty­zmem. W trak­cie ca­łych za­wo­dów nasi ucznio­wie byli opie­ku­nami grup lub sę­dziami po­szcze­gól­nych me­czów. więcej»

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych „Krzyś” – akcja Klaudii Kłopotowskiej i Wiktorii Marcoń z klasy 1J

W pią­tek, 17 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz zor­ga­ni­zo­wany przez Klaudię Kłopotowską i Wiktorię Marcoń na rzecz Fundacji  „Krzyś”. Sprzedaż cia­ste­czek i ciast roz­po­częła się o go­dzi­nie 9:00. Uczniowie klasy 1J sprze­da­wali sma­ko­łyki na prze­rwach. Dobra współ­praca i za­an­ga­żo­wa­nie wo­lon­ta­riu­szy spo­wo­do­wały, że uzbie­rano kwotę 323,14 zło­tych. Pieniądze te zo­stały prze­lane na konto Fundacji „Krzyś”. więcej»