Światowe Dni Młodzieży 2016 — podziękowania

Zespół Szkół Nr 14 miał swój skromny wkład w Świa­towe Dni Młodzieży 2016

Światowe Dni Młodzieży 2016

W cza­sie wa­ka­cji uczen­nice z na­szej szkoły: Agata Wróbel z klasy 3C, Barbara Ubysz 1B, Barbara Kraszewska z klasy 1A oraz Katarzyna Matuszak i Karolina Lisowska z klasy 3D były wo­lon­ta­riusz­kami Świa­to­wych Dni Młodzieży. Dziewczęta wspie­rały im­prezę za­równo na miej­scu we Wrocławiu, jak i w Krakowie. We Wrocławiu dzia­łały w biu­rze pa­ra­fial­nym, m.in. tłu­ma­cząc słow­niczki dla piel­grzy­mów, two­rząc iden­ty­fi­ka­tory czy … więcej»

I Mistrzostwa Wrocławia w badmintona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

16 czerwca 2016 r. wy­bra­łam się z mło­dzieżą z Zespołu Szkół Nr 14 do Sali Hasta La Vista, aby współ­uczest­ni­czyć w ry­wa­li­za­cji i spor­to­wej walce z wła­snymi sła­bo­ściami osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­alną. Odbywały się tam I Mistrzostwa Wrocławia w bad­min­tona dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­alną i au­ty­zmem. W trak­cie ca­łych za­wo­dów nasi ucznio­wie byli opie­ku­nami grup lub sę­dziami po­szcze­gól­nych me­czów. więcej»

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych „Krzyś” – akcja Klaudii Kłopotowskiej i Wiktorii Marcoń z klasy 1J

W pią­tek, 17 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz zor­ga­ni­zo­wany przez Klaudię Kłopotowską i Wiktorię Marcoń na rzecz Fundacji  „Krzyś”. Sprzedaż cia­ste­czek i ciast roz­po­częła się o go­dzi­nie 9:00. Uczniowie klasy 1J sprze­da­wali sma­ko­łyki na prze­rwach. Dobra współ­praca i za­an­ga­żo­wa­nie wo­lon­ta­riu­szy spo­wo­do­wały, że uzbie­rano kwotę 323,14 zło­tych. Pieniądze te zo­stały prze­lane na konto Fundacji „Krzyś”. więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja Irminy Czerepak i Wiktora Malinowskiego z klasy 3M

W czwar­tek, 16 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz zor­ga­ni­zo­wany przez Wiktora Malinowskiego i Irminę Czerepak na rzecz Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska. Sprzedaż ciast, cia­ste­czek oraz sa­ła­tek roz­po­częła się już o go­dzi­nie 8:00. Uczniowie klasy 3M sprze­da­wali sma­ko­łyki na prze­rwach. Bardzo do­bra współ­praca i za­an­ga­żo­wa­nie wo­lon­ta­riu­szy spo­wo­do­wały, że uzbie­rano kwotę  430,55 zł. Organizatorzy i więcej»

Wolontariat — podziękowania

Dotarły do nas po­dzię­ko­wa­nia z Fundacji „Na ra­tu­nek dzie­ciom z cho­robą no­wo­two­rową”. Dołączamy się do nich i dziękujemy!

„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

„Mogiłę pra­dziada ocal od za­po­mnie­nia” to na­zwa wiel­kiej spo­łecz­nej ak­cji – dol­no­ślą­skiego po­spo­li­tego ru­sze­nia pod pa­tro­na­tem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Patronat me­dialny nad ak­cją ob­jęła TVP Wrocław.

Organizatorzy ak­cji zwró­cili się do uczniów dol­no­ślą­skich szkół, aby ci przy­łą­czyli się do ra­to­wa­nia pol­skich ne­kro­po­lii po­zo­sta­wio­nych za wschod­nią gra­nicą. Wśród tych gro­bów, które są zde­wa­sto­wane i za­po­mniane, więcej»

Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową – akcja klasy 3M

W tym roku szkol­nym ucznio­wie z 3M zor­ga­ni­zo­wali w kla­sie zbiórkę pie­nię­dzy na rzecz po­trze­bu­ją­cych.  Wspólnie pod­ję­li­śmy de­cy­zję, aby wspo­móc w ten spo­sób ro­dziny dzieci ob­ję­tych opieką fun­da­cji  „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

W kla­sie udało się uzbie­rać aż 620 zł. Do sumy tej do­ło­ży­li­śmy rów­nież 180 zł uzbie­ra­nych pod­czas mar­co­wego kier­ma­szu ciast klasy 3M.

Główną ko­or­dy­na­torką ak­cji była więcej»

Dla Ingi – akcja charytatywna klasy 3K

19 maja 2106 r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 3K zor­ga­ni­zo­wała kier­masz cha­ry­ta­tywny. Główną ko­or­dy­na­torką ak­cji była Olga Niedorys.

Tego dnia  ucznio­wie klasy 3K sprze­da­wali sa­mo­dziel­nie wy­ko­nane słod­kie wy­pieki. Dzięki hoj­no­ści uczniów, na­uczy­cieli oraz pra­cow­ni­ków szkoły udało nam się ze­brać aż 722,20 zł. Pieniądze zo­stały prze­ka­zane cho­rej na rdze­niowy za­nik mię­śni Indze Figurce, która jest pod­opieczną Dolnośląskiej  Fundacji Rozwoju więcej»

Pomagamy panu Mariuszowi – akcja charytatywna klasy 3C

11 kwiet­nia Alicja Stasik, wraz ze swoją klasą ma­tu­ralną 3C, zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast i zdro­wej żyw­no­ści na rzecz pana Mariusza – pod­opiecz­nego Fundacji SiePomaga. https://www.siepomaga.pl/

Tuż przed ma­turą ucznio­wie 3C po­my­śleli jesz­cze o do­brym uczynku i wspar­ciu czło­wieka, który po­trze­buje po­mocy. Udało się ze­brać 281 zł. Kwotę tę prze­ka­zano Fundacji Siepomaga, a zo­sta­nie ona prze­zna­czona na le­cze­nie pana Mariusza ko­mór­kami … więcej»