Wspieranie uzdolnień

Szkolny sys­tem wspie­ra­nia udziału uczniów
w mię­dzysz­kol­nych kon­kur­sach i olim­pia­dach przedmiotowych

 1. Wstęp

  Zakładamy, że każdy uczeń Zespołu Szkół Nr 14 po­siada uzdol­nie­nia wy­star­cza­jące do osią­gnię­cia suk­cesu olim­pij­skiego w wy­bra­nej przez sie­bie dzie­dzi­nie i że pod­ję­cie przez niego do­dat­ko­wego in­te­lek­tu­al­nego wy­siłku wy­nika bar­dziej z roz­bu­dze­nia się w nim na­uko­wej pa­sji niż z ujaw­nio­nych wcze­śniej wy­bit­nych uzdolnień.

  Uważamy udział w mię­dzysz­kol­nych kon­kur­sach i olim­pia­dach przed­mio­to­wych za naj­lep­szy spo­sób od­kry­wa­nia i roz­wi­ja­nia przez uczniów swo­ich za­in­te­re­so­wań i uzdol­nień. Sądzimy także, że za­sad­ni­cze zna­cze­nie ma udział ucznia w kon­kur­sie, a nie wy­nik, jaki osiągnął.

 2. Podstawowe dzia­ła­nia

  1. Rozluźnienie sys­temu klasowo-lekcyjnego w celu in­dy­wi­du­ali­za­cji pro­cesu nauczania.
  2. Powołanie szkol­nego ko­or­dy­na­tora kon­kur­sów i olim­piad przed­mio­to­wych. Do jego obo­wiąz­ków należy:
   • opra­co­wa­nie i przed­sta­wie­nie sta­łej eks­po­zy­cji in­for­mu­ją­cej uczniów o za­ję­ciach przy­go­to­wu­ją­cych do kon­kur­sów i olim­piad i na­uczy­cie­lach pro­wa­dzą­cych te zajęcia;
   • opra­co­wa­nie i przed­sta­wie­nie do­kład­nego gra­fiku pro­wa­dzo­nych za­jęć z po­da­niem na­uczy­ciela pro­wa­dzą­cego, ter­minu i miejsca;
   • opra­co­wa­nie list uczniów bio­rą­cych udział w po­szcze­gól­nych kon­kur­sach i olim­pia­dach oraz gro­ma­dze­nie in­for­ma­cji o wy­ni­kach uzy­ski­wa­nych przez na­szych uczniów;
   • współ­praca z przed­mio­to­wymi ko­or­dy­na­to­rami kon­kur­sów i olimpiad;
   • nad­zór nad prze­strze­ga­niem ter­mi­nów kon­kur­sów i olimpiad;
   • współ­praca z pra­cow­ni­kami wyż­szych uczelni wspo­ma­ga­ją­cymi przy­go­to­wa­nie uczniów do konkursów;
   • współ­praca z na­uczy­cie­lem ad­mi­ni­stru­ją­cym szkolną stroną in­ter­ne­tową w celu umiesz­cza­nia na niej ak­tu­al­nych in­for­ma­cji o kon­kur­sach i olim­pia­dach oraz udziale i suk­ce­sach bio­rą­cych w nich udział uczniów na­szej szkoły;
   • or­ga­ni­za­cja współ­pracy i wy­miany do­świad­czeń z na­uczy­cie­lami in­nych szkół zrze­szo­nych w TST oraz w DSNRU;
   • gro­ma­dze­nie in­for­ma­cji o wy­ni­kach gim­na­zjal­nych kon­kur­sów przed­mio­to­wych i uzdol­nio­nych uczniach z gim­na­zjów Dolnego Śląska;
   • or­ga­ni­za­cja mię­dzysz­kol­nych obo­zów naukowych;
   • gro­ma­dze­nie dy­plo­mów, li­stów gra­tu­la­cyj­nych i na­gród oraz ich eks­po­zy­cja w ga­blo­tach na korytarzu;
   • pro­wa­dze­nie w ga­blo­tach na ko­ry­ta­rzu eks­po­zy­cji fi­na­li­stów i lau­re­atów kon­kur­sów i olim­piad przedmiotowych;
   • or­ga­ni­za­cja uro­czy­stego wrę­cza­nia Nagród Dyrektora Szkoły fi­na­li­stom i lau­re­atom kon­kur­sów i olimpiad;
   • or­ga­ni­za­cja obozu na­uko­wego (forma na­grody) dla fi­na­li­stów i lau­re­atów kon­kur­sów i olimpiad.
  3. Powołanie przed­mio­to­wych ko­or­dy­na­to­rów kon­kur­sów i olim­piad przed­mio­to­wych. Do ich obo­wiąz­ków należy:
   • prze­wod­ni­cze­nie ze­spo­łowi na­uczy­cieli przy­go­to­wu­ją­cych uczniów do kon­kur­sów i olim­piad z da­nego przed­miotu i ko­or­dy­na­cja ich działań;
   • współ­praca ze szkol­nym ko­or­dy­na­to­rem kon­kur­sów i olim­piad przedmiotowych;
   • pro­wa­dze­nie do­dat­ko­wych za­jęć po­za­lek­cyj­nych przy­go­to­wu­ją­cych do udziału w kon­kur­sach i olimpiadach;
   • po­in­for­mo­wa­nie uczniów o wy­ma­ga­niach, ter­mi­nach i re­gu­la­mi­nie da­nego konkursu;
   • or­ga­ni­za­cja i prze­pro­wa­dze­nie eta­pów szkol­nych kon­kur­sów i olim­piad oraz po­moc w wy­ko­na­niu kon­kur­so­wych prac badawczych;
   • or­ga­ni­za­cja i prze­pro­wa­dze­nie co naj­mniej jed­nego ty­go­dnio­wego obozu naukowego;
   • udział wraz z uczniami w obo­zach na­uko­wych, kon­fe­ren­cjach i szko­le­niach or­ga­ni­zo­wa­nych przez szkoły zrze­szone w TST i DSNRU;
   • or­ga­ni­za­cja wyjść i wy­jaz­dów na kon­kursy i olim­piady od­by­wa­jące się poza szkołą oraz opiek nad uczniami pod­czas ich trwania;
   • gro­ma­dze­nie in­for­ma­cji o kon­kur­sach i olim­pia­dach oraz o wy­ni­kach i osią­gnię­ciach bio­rą­cych w nich udział uczniów na­szej szkoły;
   • re­pre­zen­to­wa­nie szkoły na uro­czy­sto­ściach za­koń­cze­nia kon­kursu, wrę­cze­nia na­gród itp.
  4. Współpraca z wyż­szymi uczel­niami, z któ­rymi pod­pi­sane zo­stały sto­sowne umowy (Uniwersytet Wrocławski). Współpraca po­lega na:
   • opiece na­uko­wej wy­kła­dow­ców wyż­szych uczelni nad uczniami;
   • pro­wa­dze­niu przez na­uczy­cieli aka­de­mic­kich za­jęć lek­cyj­nych i pozalekcyjnych;
   • udziale uczniów w za­ję­ciach, la­bo­ra­to­riach, stu­denc­kich obo­zach na­uko­wych, wy­kła­dach i ćwi­cze­niach or­ga­ni­zo­wa­nych przez wyż­sze uczelnie;
   • ko­rzy­sta­niu przez uczniów z uczel­nia­nych bi­blio­tek i czytelni;
   • łą­cze­niu na­uki w szkole ze stu­diami na wy­bra­nym kierunku.
  5. Organizacja uczniom przy­go­to­wu­ją­cym się do udziału w kon­kur­sach i olim­pia­dach Indywidualnego Toku Uczenia (ITU).
  6. Organizacja i prze­pro­wa­dze­nie Dolnośląskiego Konkursu Gimnazjalistów „Liga Naukowa”;
 3. Kalendarz dzia­łań

  Miesiąc Zadanie Odpowiedzialny
  Sierpień Organizacja za­jęć lek­cyj­nych umoż­li­wia­jąca in­dy­wi­du­ali­za­cję nauczania Dyrektor
  Powołanie szkol­nego ko­or­dy­na­tora kon­kur­sów i olim­piad przedmiotowych Dyrektor
  Powołanie przed­mio­to­wych ko­or­dy­na­to­rów kon­kur­sów i olim­piad przedmiotowych Dyrektor
  Powołanie ko­or­dy­na­tora kon­kursu dla gim­na­zja­li­stów Liga Naukowa Dyrektor
  Wrzesień Umieszczenie ak­tu­al­nych in­for­ma­cji o kon­kur­sach i olim­pia­dach przed­mio­to­wych na szkol­nej stro­nie in­ter­ne­to­wej i w ga­blo­cie na ko­ry­ta­rzu szkolnym Szkolny ko­or­dy­na­tor
  Przygotowanie i ogło­sze­nie planu za­jęć pozalekcyjnych Wicedyrektor
  Uroczyste roz­po­czę­cie przy­go­to­wań olim­pij­skich. Przypomnienie uczniom za­sad uczest­ni­cze­nia w mię­dzysz­kol­nych kon­kur­sach i olim­pia­dach przed­mio­to­wych oraz przed­sta­wie­nie koordynatorów. Dyrekcja
  Październik Rozpoczęcie za­jęć or­ga­ni­zo­wa­nych dla uczniów na wyż­szych uczelniach Koordynatorzy
  Przyznanie ITU uczniom, któ­rych udział w olim­pia­dzie wy­maga na­pi­sa­nia pracy lub pro­wa­dze­nia ba­dań naukowych Szkolny ko­or­dy­na­tor
  Ogłoszenie li­sty uczniów bio­rą­cych udział w pierw­szym eta­pie kon­kur­sów i olim­piad przedmiotowych Szkolny ko­or­dy­na­tor
  Listopad Przygotowanie strony in­ter­ne­to­wej dla uczest­ni­ków or­ga­ni­zo­wa­nego przez szkołę kon­kursu Liga Naukowa Koordynator kon­kursu
  Grudzień Przeprowadzenie pierw­szego, in­ter­ne­to­wego etapu kon­kursu dla gim­na­zja­li­stów Liga Naukowa Koordynator kon­kursu
  Styczeń Ogłoszenie li­sty uczniów bio­rą­cych udział w dru­gim eta­pie kon­kur­sów i olim­piad przedmiotowych Szkolny ko­or­dy­na­tor
  Udział uczniów w dru­gim eta­pie kon­kur­sów i olim­piad przedmiotowych Koordynatorzy
  Przyznanie ITU uczniom, któ­rzy awan­so­wali do dru­giego etapu olimpiady Szkolny ko­or­dy­na­tor
  Przeprowadzenie fi­nału kon­kursu dla gim­na­zja­li­stów Liga Naukowa Koordynator kon­kursu
  Luty Uroczystość wrę­cze­nia na­gród zwy­cięz­com kon­kursu dla gim­na­zja­li­stów Liga Naukowa Koordynator kon­kursu
  Marzec Ogłoszenie li­sty uczniów bio­rą­cych udział w trze­cim, cen­tral­nym eta­pie kon­kur­sów i olim­piad przedmiotowych Szkolny ko­or­dy­na­tor
  Udział uczniów w trze­cim eta­pie kon­kur­sów i olim­piad przedmiotowych Koordynatorzy
  Przyznanie ITU uczniom, któ­rzy awan­so­wali do trze­ciego etapu olimpiady Szkolny ko­or­dy­na­tor
  Organizacja obo­zów na­uko­wych przy­go­to­wu­ją­cych uczniów do udziału w finałach Koordynatorzy
  Kwiecień Uroczyste ogło­sze­nie wy­ni­ków udziału uczniów Zespołu Szkół Nr 14 w mię­dzysz­kol­nych kon­kur­sach i olim­pia­dach przedmiotowych Dyrekcja
  Przygotowanie wnio­sków o przy­zna­nie sty­pen­diów za wy­bitne osią­gnię­cia naukowe Wychowawcy
  Pedagog szkolny
  Maj Przygotowanie i umiesz­cze­nie w ga­blo­cie na ko­ry­ta­rzu szkol­nym i na szkol­nej stro­nie in­ter­ne­to­wej ga­le­rii fi­na­li­stów i lau­re­atów kon­kur­sów i olim­piad przed­mio­to­wych z Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu Szkolny ko­or­dy­na­tor
  Reprezentowanie szkoły na uro­czy­sto­ściach za­koń­cze­nia kon­kur­sów, wrę­cze­nia na­gród itp. Koordynatorzy
  Czerwiec Organizacja uro­czy­stego wrę­cza­nia Nagród Dyrektora Szkoły fi­na­li­stom i lau­re­atom kon­kur­sów i olimpiad Wicedyrektor
  Organizacja obozu na­uko­wego — na­grody dla fi­na­li­stów i lau­re­atów kon­kur­sów i olimpiad Szkolny ko­or­dy­na­tor
  Zgłoszenie kon­kursu Liga Naukowa Gimnazjów do Kuratorium Dyrektor