ITU

Indywidualny Tok Uczenia (ITU)

Wszystkie sprawy zwią­zane z Indywidualnym Tokiem Uczenia się (ITU) pro­wa­dzi w na­szej szkole Szkolny Koordynator Konkursów i Olimpiad (SKKO) — prof. Cezary Urban (sala 209/314).

 • ITU jest przy­zna­wane naj­póź­niej na je­den dzień przed pierw­szym dniem nieobecności;
 • Twoje przy­go­to­wy­wa­nie się do olim­piady bę­dzie od­no­to­wy­wane w dzien­niku elek­tro­nicz­nym LIBRUS i trak­to­wane jest jak obec­ność na za­ję­ciach lekcyjnych;
 • W wy­jąt­ko­wych przy­pad­kach wy­cho­wawca lub SKKO może wstrzy­mać uczniowi ze swo­jej klasy wy­da­wa­nie zgód na ITU.
 • Jeśli przy­stą­pisz do sys­temu ITU, a nie wy­wią­żesz się ze swo­ich zo­bo­wią­zań — zo­sta­nie Ci ob­ni­żona ocena z zachowania.

Poniższa ta­bela ilu­struje liczbę dni, które mo­żesz wy­ko­rzy­stać na przy­go­to­wa­nie do olim­piady pod kie­run­kiem pro­mo­tora. Zwracamy uwagę na fakt, że na pierw­szym eta­pie liczba dni ITU nie za­leży od liczby olim­piad, w któ­rych bie­rzesz udział.

Etap szkolny Etap wo­je­wódzki Etap cen­tralny
5 dni
je­żeli olim­piada wy­maga na­pi­sa­nia pracy pi­sem­nej pod kie­run­kiem pro­mo­tora lub też ma etap do­świad­czalny
li­stę olim­piad przed­sta­wiamy poniżej
5 dni
+ 1 do­dat­kowy dzień na każdą na­stępną olimpiadę
5 dni
+ 1 do­dat­kowy dzień na każdą na­stępną olim­piadę
moż­liwe jest zwięk­sze­nie limitu
do­dat­kowo, je­śli jest or­ga­ni­zo­wany:
5 dni
na obóz na­ukowy z da­nej olim­piady (przy czym je­dy­nie 2 dni na eta­pie szkol­nym)
(for­mal­no­ści za­ła­twia ko­or­dy­na­tor da­nego obozu a wpi­sów do­ko­nuje administrator)
10 dni
na obóz olim­pij­ski w czerwcu
na olim­piadę mię­dzy­na­ro­dową li­mit jest usta­lany indywidualnie
ITU daje moż­li­wość prze­su­wa­nia za­li­czeń pod wa­run­kiem uzy­ska­nia od­po­wied­niego wpisu w dzienniczku

Jak przy­stą­pić do sys­temu ITU? — po­rad­nik „krok po kroku”

KROK 1: Komputerowo wy­peł­nij dzien­ni­czek ITU.

 • Sprawdź, czy dana olim­piada upo­waż­nia do ITU na eta­pie szkol­nym.
  Lista olim­piad, które po­zwa­lają na przy­stą­pie­nie do ITU na eta­pie szkol­nym (pierw­szym). Na po­zo­sta­łych eta­pach do ITU upraw­nia każda olim­piada wy­mie­niona tu­taj.
  • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
  • Olimpiada Fizyczna (etap doświadczalny)
  • Olimpiada Filozoficzna
  • Olimpiada Geograficzna
  • Olimpiada Historyczna
  • Olimpiada Biologiczna
 • Wypełnij kom­pu­te­rowo od­po­wied­nią część dzien­niczka ITU do­ty­czącą od­po­wied­niego etapu, a na­stęp­nie wy­dru­kuj go. Na każdy etap dru­ku­jesz nowy dzien­ni­czek ITU.
 • Jeśli wy­ko­rzy­sta­łeś do­tych­czas je­dy­nie kilka dni ITU, a chcesz wy­ko­rzy­stać ko­lejne w ob­rę­bie tego sa­mego etapu — wy­peł­nij prze­dłu­żacz ITU.
Etap szkolny Etap re­gio­nalny Etap ogól­no­pol­ski
Etap mię­dzy­na­ro­dowy
po­bierz dzien­ni­czek etap 1 po­bierz dzien­ni­czek etap 2 po­bierz dzien­ni­czek etap 3
prze­dłu­żacz ITU
(prze­dłu­że­nie w ob­rę­bie tego sa­mego etapu)
prze­dłu­żacz ITU
(prze­dłu­że­nie w ob­rę­bie tego sa­mego etapu)
prze­dłu­żacz ITU
(prze­dłu­że­nie w ob­rę­bie tego sa­mego etapu)

KROK 2: Uzyskaj pod­pis rodzica/wychowawcy w internacie.

 • Uzyskaj pod­pis ro­dzica. Rodzic od­po­wiada za Ciebie pod­czas przy­go­to­wań do olimpiady.
 • Jeżeli je­steś miesz­kań­cem in­ter­natu mu­sisz uzy­skać do­dat­kowo zgodę wy­cho­wawcy in­ter­natu (pod­pis wy­cho­wawcy in­ter­natu). Podpis wy­cho­wawcy in­ter­natu mu­sisz zdo­być na­wet wtedy, gdy pod­czas przy­go­to­wań do olim­piady wy­je­dziesz z internatu.
 • W wy­jąt­ko­wych sy­tu­acjach, je­śli je­steś miesz­kań­cem in­ter­natu, a nie jest moż­liwe uzy­ska­nie pod­pisu ro­dzica — ko­nieczny jest te­le­fo­niczny kon­takt wy­cho­wawcy klasy z ro­dzi­cem. Wychowawca klasy po­twier­dza wtedy wy­ra­ża­nie zgody na ITU przez Twojego ro­dzica. Telefon do ro­dzi­ców może wy­ko­nać rów­nież wy­cho­wawca internatu.

KROK 3: Skontaktuj się z ko­or­dy­na­to­rem da­nej olim­piady.

 • Ustal plan przy­go­to­wań i uzy­skaj od­po­wiedni podpis.
 • Jeżeli ko­rzy­stasz z prze­su­nię­cia za­li­czeń mu­sisz do­dat­kowo uzy­skać pod­pisy po­szcze­gól­nych nauczycieli.

KROK 4: Odwiedź SKKO — Szkolnego Koordynatora Konkursów i Olimpiad (prof. Cezary Urban)

 • Przyjmowanie dzien­nicz­ków co­dzien­nie, na dłu­giej prze­rwie 13:40 –14:10 w sali 209 lub 314.
 • W wy­jąt­ko­wych sy­tu­acjach moż­liwe jest skon­tak­to­wa­nie się z SKKO na in­nej przerwie.
 • Jeśli de­cy­zja o przy­zna­niu ITU bę­dzie po­zy­tywna — do dzien­nika LIBRUS wpi­sane zo­staną ad­no­ta­cje o Twoim ITU. To wszystko.

UWAGA! Uzupełniony dzien­ni­czek mu­sisz do­star­czyć do SKKO naj­póź­niej na je­den dzień ro­bo­czy przed pierw­szym dniem ITU. W prze­ciw­nym wy­padku przy­zna­nie ITU nie bę­dzie moż­liwe. Przepraszamy.

Zasady szkol­nego sys­temu ITU

Zasady szkol­nego sys­temu ITU re­gu­luje § 74 Statutu Szkoły i Regulamin ITU.

Art. 74 Działalność in­no­wa­cyjna i eksperymentalna.

 1. W szkole mogą być pro­wa­dzone za­ję­cia eks­pe­ry­men­talne i wpro­wa­dzane in­no­wa­cje pedagogiczne.
 2. Uchwałę w spra­wie wpro­wa­dze­nia in­no­wa­cji w szkole po­dej­muje Rada Pedagogiczna po uzy­ska­niu zgody na­uczy­cieli, któ­rzy będą uczest­ni­czyć w in­no­wa­cji, oraz opi­nii Rady Szkoły.
 3. Przed roz­po­czę­ciem pro­wa­dze­nia za­jęć, o któ­rych mowa w pkt 1, na­uczy­ciel przed­sta­wia Dyrektorowi Szkoły pro­gram za­jęć za­opi­nio­wany przez dwóch na­uczy­cieli mia­no­wa­nych lub dyplomowanych.
 4. W szcze­gól­no­ści w szkole mogą być pro­wa­dzone za­ję­cia w ra­mach in­dy­wi­du­al­nego toku na­uki lub in­dy­wi­du­al­nego pro­gramu na­uki. Szczegóły or­ga­ni­za­cji ta­kich za­jęć za­wiera Regulamin ITN i IPN za­twier­dzany przez Plenarną Radę Pedagogiczną.
 5. Każdy uczeń Liceum przy­go­to­wu­jący się do udziału w olim­pia­dzie przed­mio­to­wej lub te­ma­tycz­nej może przy­stą­pić do szkol­nego sys­temu ITU (Indywidualny Tok Uczenia), przy czym w trak­cie przy­go­to­wań do etapu pierw­szego olim­piady, do sys­temu ITU mogą przy­stą­pić je­dy­nie ucznio­wie pi­szący pracę kon­kur­sową pod kie­run­kiem promotora.
 6. Do sys­temu ITU mogą przy­stą­pić ucznio­wie Gimnazjum za­kwa­li­fi­ko­wani do etapu wo­je­wódz­kiego kon­kursu zDolny Ślą­zak w czę­ści wy­ma­ga­ją­cej na­pi­sa­nia pracy kon­kur­so­wej pod kie­run­kiem pro­mo­tora oraz ucznio­wie przy­go­to­wu­jący się do fi­na­łów trzy­eta­po­wych kon­kur­sów ogól­no­pol­skich. W in­nych, szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Dyrektor Szkoły może wy­ra­zić zgodę uczniowi Gimnazjum na przy­stą­pie­nie do sys­temu ITU.
 7. Indywidualny Tok Uczenia się jest inną formą re­ali­za­cji obo­wiąz­ko­wych za­jęć edu­ka­cyj­nych, umoż­li­wia­jącą rze­telne przy­go­to­wa­nie się uczniów do udziału w kon­kur­sach i olim­pia­dach przedmiotowych.
 8. Uczeń Liceum, który przy­stąpi do sys­temu ITU:
  1. ma prawo do 5 dni zwol­nie­nia z obo­wiąz­ko­wych za­jęć edu­ka­cyj­nych pod­czas pi­sa­nia pracy kon­kur­so­wej pod kie­run­kiem promotora;
  2. ma prawo do 5 dni zwol­nie­nia z obo­wiąz­ko­wych za­jęć edu­ka­cyj­nych pod­czas przy­go­to­wa­nia do etapu okrę­go­wego lub cen­tral­nego olim­piady przy czym li­mit ten zwięk­sza się o do­dat­kowy dzień w przy­padku za­kwa­li­fi­ko­wa­nia się do wię­cej niż jed­nej olim­piady (1 dzień za każdą olimpiadę);
  3. w po­ro­zu­mie­niu z na­uczy­cie­lami obo­wiąz­ko­wych za­jęć edu­ka­cyj­nych ustala in­dy­wi­du­alny har­mo­no­gram za­li­czeń spraw­dzia­nów i prac kon­tro­l­nych pod­czas przy­go­to­wań do wszyst­kich eta­pów olim­piady (do­ty­czy to rów­nież dni, pod­czas któ­rych uczeń jest obecny w szkole).
 9. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Dyrektor Szkoły może zwięk­szyć li­mit, o któ­rym mowa w punk­cie 8b, je­żeli uczeń za­kwa­li­fi­ko­wał się do kilku fi­na­łów ogól­no­pol­skich olim­piad przed­mio­to­wych. Dyrektor Szkoły in­dy­wi­du­al­nie ustala li­mit dni na przy­go­to­wa­nie do etapu mię­dzy­na­ro­do­wego olimpiady.
 10. Uczeń Gimnazjum, który przy­stąpi do sys­temu ITU:
  1. ma jed­no­ra­zowo prawo do 5 dni zwol­nie­nia z obo­wiąz­ko­wych za­jęć edukacyjnych;
  2. w po­ro­zu­mie­niu z na­uczy­cie­lami obo­wiąz­ko­wych za­jęć edu­ka­cyj­nych ustala in­dy­wi­du­alny har­mo­no­gram za­li­czeń spraw­dzia­nów i prac kontrolnych.
 11. Uczeń, który nie wy­wiąże się z pod­ję­tych zo­bo­wią­zań (tzn. przy­stąpi do sys­temu ITU a nie weź­mie udziału w olim­pia­dzie lub nie odda pracy kon­kur­so­wej lub też nie wy­wiąże się z obo­wiązku za­li­czeń we­dług in­dy­wi­du­al­nego har­mo­no­gramu), nie ma prawa ubie­gać się o ITU w ko­lej­nym roku szkol­nym (do­ty­czy uczniów klas I-II), po­nadto jego śród­roczna ocena za­cho­wa­nia zo­sta­nie obniżona.
 12. Do szkol­nego sys­temu ITU mogą przy­stą­pić na od­ręb­nych za­sa­dach ucznio­wie Liceum, któ­rym przy­znano ITN z jed­nego lub wię­cej przed­mio­tów i któ­rzy re­ali­zują pro­gram STUDIA W LICEUM. Z uczniami re­ali­zu­ją­cymi pro­gram STUDIA W LICEUM i na­uczy­cie­lami wszyst­kich przed­mio­tów, które ko­li­dują z za­ję­ciami aka­de­mic­kimi ustala się in­dy­wi­du­alny har­mo­no­gram i spo­sób zaliczeń.
 13. Nad po­praw­nym dzia­ła­niem szkol­nego sys­temu ITU czuwa szkolny ko­or­dy­na­tor kon­kur­sów i olim­piad. W szcze­gól­no­ści pro­wa­dzi do­ku­men­ta­cję ITU, przy­go­to­wuje i wy­daje dzien­niczki ITU oraz do­ko­nuje od­po­wied­nich wpi­sów w dzien­niku elektronicznym.
 14. Szczegółowe za­sady or­ga­ni­za­cyjne szkol­nego sys­temu ITU i pro­gramu STUDIA W LICEUM opi­sane są w Regulaminie ITU.

Więcej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Regulaminie ITU i u Szkolnego Koordynatora Konkursów i Olimpiad.