Obozy naukowe dla gimnazjalistów

W roku szkol­nym 2016/2017 Zespół Szkół Nr 14 za­pra­sza do udziału w obo­zach matematyczno–informatycznych.

Celem obo­zów jest sze­roko ro­zu­miana po­moc uczniom w zwięk­sza­niu ich efek­tyw­no­ści i sku­tecz­no­ści dzia­łań w za­kre­sie zdo­by­wa­nia wie­dzy i umiejętności.

Nasze dzia­ła­nia za­wsze do­sto­so­wane są do spe­cy­ficz­nych po­trzeb uczest­ni­ków, a me­tody pracy umoż­li­wiają uczniom zdo­by­wa­nie wie­dzy oraz prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści po­przez wdro­że­nie no­wo­cze­snych, in­no­wa­cyj­nych form na­ucza­nia ce­chu­ją­cych się wyż­szą sku­tecz­no­ścią niż formy tradycyjne.

Cele szcze­gó­łowe:

 • wspie­ra­nie uczniów w roz­wi­ja­niu ich uzdolnień,
 • wdra­ża­nie me­tod i form pracy z uczniami uzdolnionymi,
 • pro­mo­wa­nie naj­zdol­niej­szych uczniów z te­re­nów Dolnego Śląska,
 • stwo­rze­nie uczniow­skiego śro­do­wi­ska skła­da­ją­cego się z mło­dych lu­dzi, któ­rzy wy­ka­zują uzdol­nie­nia i są za­in­te­re­so­wani przy­ro­stem wie­dzy oraz roz­wo­jem umiejętności,
 • in­te­gra­cja wy­róż­nia­ją­cych się i twór­czych uczniów spoza Wrocławia w szkole, która ma naj­lep­sze do­świad­cze­nia w pracy z uczniem zdolnym.

Warunki udziału:

 1. Uczestnikami mogą być wy­łącz­nie ucznio­wie klas trze­cich gimnazjum.
 2. Wypełnienie i prze­sła­nie w wy­zna­czo­nym ter­mi­nie karty zgłoszenia.
 3. Oceny bar­dzo do­bre lub ce­lu­jące ze wska­za­nych w kar­cie uczest­nika przed­mio­tów, śred­nia ocen co naj­mniej 4,5 i ocena bar­dzo do­bra lub wzo­rowa ze spra­wo­wa­nia na ko­niec I se­me­stru lub po­przed­niego roku szkolnego
 4. Zgłoszenie można prze­słać e-mailem na ad­res: obozy.naukowe@lo14.wroc.pl lub fa­xem na nu­mer +48 71 324 69 01.

Oryginalne do­ku­menty oraz wy­peł­nione i pod­pi­sane for­mu­la­rze, za­miesz­czone do­dat­kowo jako za­łącz­niki, na­leży przy­wieźć ze sobą i od­dać w dniu przy­jazdu pra­cow­ni­kowi internatu.

Regulamin obozu

 1. Informacje o ter­mi­nach obo­zów na­uko­wych or­ga­ni­za­tor prze­syła bez­po­śred­nio do Gimnazjów Dolnego Śląska
 2. Każda szkoła może zgło­sić 2 uczniów. Istnieje moż­li­wość wy­sła­nia da­nych uczniów re­zer­wo­wych w wy­padku ko­niecz­no­ści re­zy­gna­cji ucznia z przy­czyn losowych.
 3. Zajęcia na­ukowe będą pro­wa­dzone w for­mie wy­kła­dów te­ma­tycz­nych oraz za­jęć prak­tycz­nych. Należy wziąć ze­szyt do no­ta­tek i przy­bory szkolne.
 4. Organizator za­pew­nia opiekę wy­cho­waw­ców oraz za­kwa­te­ro­wa­nie w in­ter­na­cie w Zespole Szkół Nr 14, 51–410 Wrocław, ul. Toruńska 72, tel. +48 71 324 69 33/34, http://lo14.wroc.pl/dla-uczniow/internat/.
 5. Podczas trwa­nia obozu ucznio­wie będą mo­gli ko­rzy­stać bez­płat­nie z lo­do­wi­ska i ba­senu na te­re­nie szkoły. Prosimy o za­bra­nie stroju spor­to­wego wraz z obu­wiem zmien­nym oraz stroju ką­pie­lo­wego (z czepkiem).
 6. Koszty zwią­zane z or­ga­ni­za­cją obozu, za­kwa­te­ro­wa­niem oraz pro­wa­dze­niem za­jęć po­krywa organizator.
 7. Część kosz­tów wy­ży­wie­nia w kwo­cie 40,00 zł po­krywa uczest­nik obozu, po­zo­stałą część do­fi­nan­so­wuje Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych
 8. Dodatkowe koszty — około 120 zł/osoby po­krywa uczest­nik obozu (wyj­ście do te­atru, wyj­ście do cen­trum po­znaw­czego, bi­lety MPK, zwie­dza­nie in­sty­tu­cji kul­tu­ral­nych Wrocławia). Całkowite koszty po­kry­wane przez uczest­nika wy­no­szą ok. 160,00 zł

Ramowy plan obozów:

Poniedziałek

 • 8.00 — 11.30 — przy­jazd i zakwaterowanie
 • 11.30 — 12.00 — po­wi­ta­nie przybyłych
 • 12.00 — 13.40 — za­ję­cia integracyjne
 • 13.40 — 14.10 — obiad
 • 14.10 — 15.45 — za­ję­cia na­ukowe (2g)
 • 16.30 — 19.00 — zwie­dza­nie in­sty­tu­cji kul­tu­ral­nych Wrocławia
 • 19.00 — 20.00 — kolacja
 • 20.00 — 20.45 — za­ję­cia sportowe
 • 21.00 — 21.30 — to­a­leta wieczorna
 • 21.30 — 22.00 — kon­trola obecności
 • 22.00 — 6.00 — ci­sza nocna

Wtorek

 • 7.00 — 7.45 — śniadanie
 • 8.15 — 13.40 — za­ję­cia na­ukowe (2g)
 • 13.40 — 14.10 — obiad
 • 14.10 — 15.45 — za­jęci a na­ukowe (2g)
 • 16.00 — 17.30 — za­ję­cia sportowe
 • 18.00 — 19.00 — kolacja
 • 19.00 — 21.30 — wyj­ście do kina
 • 21.30 — 22.00 — kon­trola obecności
 • 22.00 — 6.00 — ci­sza nocna

Środa

 • 7.00 — 7.45 — śniadanie
 • 8.15 — 13.40 — za­ję­cia na­ukowe (6g)
 • 13.40 — 14.10 — obiad
 • 14.10 — 16.30 — zwie­dza­nie in­sty­tu­cji kul­tu­ral­nych Wrocławia
 • 16.30 — 18.45 — za­ję­cia spor­towe (3g)
 • 19.00 — 20.00 — kolacja
 • 20.00 — 20.45 — za­ję­cia sportowe
 • 21.00 — 21.30 — to­a­leta wieczorna
 • 21.30 — 22.00 — kon­trola obecności
 • 22.00 — 6.00 — ci­sza nocna

czwar­tek

 • 7.00 — 7.45 — śniadanie
 • 8.15 — 12.45 — za­ję­cia na­ukowe (5g)
 • 12.55 — 15.30 — wyj­ście na Uniwersytet Wrocławski
 • 15.30 — 16.00 — obiad
 • 16.00 — 16.450 — za­ję­cia na­ukowe (1g)
 • 17.00 — 18.00 — kolacja
 • 18.00 — 22.00 — wyj­ście do te­atru lub opery
 • 22.00 — 22.30 — kon­trola obecności
 • 22.00 — 6.00 — ci­sza nocna

Piątek

 • 7.00 — 7.45 — śniadanie
 • 8.15 — 13.40 — za­ję­cia na­ukowe (6g)
 • 13.40 — 14.00 — po­że­gna­nie uczestników
 • 14.00 — 14.30 — obiad
 • 14.30 — 16.00 — wykwaterowanie