Olimpiady

Wszystkie py­ta­nia do­ty­czące ru­chu olim­pij­skiego można kie­ro­wać do Szkolnego Koordynatora Konkursów i Olimpiad (prof. Cezary Urban, curban@lo14.wroc.pl) lub bez­po­śred­nio do po­szcze­gól­nych Koordynatorów Olimpiad wy­mie­nio­nych w po­niż­szej tabeli.

Lista za­jęć po­za­lek­cyj­nych po­ma­ga­ją­cych przy­go­to­wać się do olim­piady za­miesz­czona jest tu­taj. Oprócz za­jęć po­za­lek­cyj­nych przy­go­to­wa­li­śmy dla Was wiele obo­zów na­uko­wych i warsz­ta­tów te­ma­tycz­nych, które rów­nież po­mogą Wam przy­go­to­wać się do olim­piad. O szcze­góły na­leży py­tać po­szcze­gól­nych Koordynatorów.

W spra­wie Indywidualnego Toku Uczenia się (ITU) na­leży kon­tak­to­wać się bez­po­śred­nio ze Szkolnym Koordynatorem Konkursów i Olimpiad.

Poniżej przed­sta­wiamy te­go­roczny ter­mi­narz po­szcze­gól­nych eta­pów olim­piad MEN. Są to ter­miny za­pla­no­wane pier­wot­nie przez or­ga­ni­za­to­rów i mogą ulec zmianie.

Oprócz wy­mie­nio­nych po­ni­żej olim­piad MEN wspie­ramy udział uczniów rów­nież w in­nych olim­pia­dach (nie MEN). Informacje po­damy na Rozpoczęciu Roku Olimpijskiego.

Część 1. Olimpiady przed­mio­towe, któ­rych lau­re­aci i fi­na­li­ści zgod­nie z § 60 roz­po­rzą­dze­nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwiet­nia 2007 r. w spra­wie wa­run­ków i spo­sobu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów i słu­cha­czy oraz prze­pro­wa­dza­nia spraw­dzia­nów i eg­za­mi­nów w szko­łach pu­blicz­nych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) są zwol­nieni z eg­za­minu ma­tu­ral­nego z da­nego przed­miotu, zgod­nie z Komunikatem Dyrektora CKE

Wykaz olim­piad przed­mio­to­wych
ter­mi­narz roczny i Szkolni Koordynatorzy

Plik: PDF
Rozmiar: 82kB

 

Część 2. Olimpiady in­ter­dy­scy­pli­narne, przed­mio­towe, z przed­mio­tów do­dat­ko­wych lub te­ma­tycz­nych, któ­rych lau­re­aci i fi­na­li­ści nie uzy­skują upraw­nień w sys­te­mie egzaminacyjnym:

Wykaz olim­piad in­ter­dy­scy­pli­nar­nych
ter­mi­narz roczny i Szkolni Koordynatorzy

Plik: PDF
Rozmiar: 55kB

 

Część 3. Olimpiady te­ma­tyczne, któ­rych lau­re­aci i fi­na­li­ści zgod­nie z § 112 roz­po­rzą­dze­nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwiet­nia 2007 r. w spra­wie wa­run­ków i spo­sobu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów i słu­cha­czy oraz prze­pro­wa­dza­nia spraw­dzia­nów i eg­za­mi­nów w szko­łach pu­blicz­nych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) są zwol­nieni z etapu pi­sem­nego eg­za­minu za­wo­do­wego, zgod­nie z Komunikatem Dyrektora CKE

Wykaz olim­piad te­ma­tycz­nych
ter­mi­narz roczny i Szkolni Koordynatorzy

Plik: PDF
Rozmiar: 49kB