Uzdolnieni Matematycznie

Osoby za­in­te­re­so­wane uczest­nic­twem w za­ję­ciach z ma­te­ma­tyki, pro­wa­dzo­nych w ra­mach pro­jektu Uzdolnieni Matematycznie, za­pra­szamy na te­sty kwa­li­fi­ka­cyjne, które od­będą się w dniach:

  • 14 wrze­śnia 2015 r. o godz. 16.00 dla uczniów klas VI SP,
  • 16 wrze­śnia 2015 r. o godz. 16.00 dla uczniów klas V SP,

Nie trzeba się wcze­śniej za­pi­sy­wać, wy­star­czy przyjść w wy­zna­czo­nym terminie.

Zajęcia od­by­wać się będą w na­stę­pu­ją­cych terminach:

  • klasy VI SP w po­nie­działki od godz. 16.00 do godz. 17:30,
  • klasy V SP we środy od godz. 16.00 do godz. 17:30,

Opiekun i re­ali­za­tor projektu

  • Irena Dulęba

Koordynator pro­jektu

  • prof. Barbara Dziekońska-Łęga
  • tel. 71 324 69 09, e-mail: bdziekonska@lo14.wroc.pl