Uzdolnieni Matematycznie

Zakwalifikowani ucznio­wie klas VI i VII mają za­ję­cia w każdy po­nie­dzia­łek w godz. 16.00 do 17.30.

Opiekun i re­ali­za­tor projektu

  • Irena Dulęba

Koordynator pro­jektu

  • prof. Barbara Dziekońska-Łęga
  • tel. 71 7986890, w. 140, e-mail: bdziekonska@lo14.wroc.pl