12. Turniej Brydża Sportowego o Puchar Dyrektora

21 kwiet­nia 2018 roku pod­czas Dnia Otwartych Drzwi od­był się w na­szej szkole 12. Turniej Brydża Sportowego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Nr 14. Na star­cie sta­nęło 30 par, z czego po­łowę sta­no­wili ucznio­wie na­szej szkoły. Pojawiło się na­wet czte­rech ab­sol­wen­tów, co ozna­cza, że za­szcze­piona im pa­sja do gry w bry­dża nie prze­mi­nęła wraz z za­koń­cze­niem na­uki w liceum.

Pierwsze miej­sce – po­twier­dza­jąc zna­ko­mitą formę w tym se­zo­nie – za­jął Oskar Tokarczuk wraz z Adamem Pigulskim z Miłkowic. Po tym tur­nieju Oskar wy­su­nął się na pierw­sze miej­sce w punk­ta­cji dłu­go­fa­lo­wej dol­no­ślą­skiej mło­dzieży szkol­nej. Zakończenie ry­wa­li­za­cji na­stąpi w dru­giej po­ło­wie maja. Ryszard Rosikiewicz zaś za­jął szó­ste miej­sce, gra­jąc w pa­rze z Kacprem Błasiakiem z Zespołu Szkół Akademickich PWr. W pierw­szej dzie­siątce zna­leźli się jesz­cze: Adam Jasiak – Piotr Olejnik, Filip Biliński – Damian Czarnecki oraz Wiktoria Bilińska – Joanna Suwaj, zaj­mu­jąc od­po­wied­nio miej­sca siódme, dzie­wiąte i dziesiąte.

Na ko­niec dy­rek­tor Marek Łaź­niak wrę­czył naj­lep­szym pa­rom me­dale, dy­plomy i na­grody książ­kowe. Impreza prze­bie­gała w zna­ko­mi­tej at­mos­fe­rze i wzbu­dziła za­in­te­re­so­wa­nie wielu na­szych przy­szłych uczniów i ich rodziców.

prof. Marek Markowski – tre­ner bry­dża sportowego