Udział pocztu sztandarowego szkoły w obchodach 76. rocznicy zbrodni katyńskiej

Uroczystości z oka­zji 76. rocz­nicy zbrodni ka­tyń­skiej roz­po­częły się 12 kwiet­nia 2017 r. od mszy św. w ba­zy­lice mniej­szej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu.  Następnie poczty sztan­da­rowe szkół wzięły udział w uro­czy­sto­ściach pod Pomnikiem  Ofiar Katynia w parku im. Juliusza Słowackiego przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego.  W uro­czy­stym apelu od­dano hołd po­mor­do­wa­nym oby­wa­te­lom Polski.

Katyń jest sym­bo­lem zbrodni do­ko­na­nej przez funk­cjo­na­riu­szy NKWD.  W 1940 roku na te­re­nach by­łego ZSRR za­mor­do­wano 21768 Polaków, prze­trzy­my­wa­nych w obo­zach je­niec­kich (Kozielsk, Starobielsk i Ostaszków), w tym po­nad 10 ty­sięcy ofi­ce­rów pol­skiego woj­ska i po­li­cji. Podczas apelu obecni byli przed­sta­wi­ciele Rodzin Katyńskich, służb mun­du­ro­wych, wo­je­woda wro­cław­ski, pre­zy­dent Wrocławia. Kompania ho­no­rowa woj­ska pol­skiego od­dala salwę ho­no­rową ku czci po­mor­do­wa­nych pol­skich ofi­ce­rów i urzęd­ni­ków państwowych.

Opiekun pocztu sztan­da­ro­wego, Czesław Zadrożny

Zdjęcia: E. Serkowska