Adam Jasiak i Oskar Tokarczuk wicemistrzami Polski w brydżu sportowym

W dniach 15–18 czerwca 2017 r. od­były się w Poznaniu Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w bry­dżu spor­to­wym. Jest to im­preza z długą tra­dy­cją, po raz pierw­szy od­była się w 1986 roku. Nasza szkoła wy­sta­wiła re­pre­zen­ta­cję zło­żoną z sze­ściu chłop­ców i czte­rech dziew­cząt. Nasi re­pre­zen­tanci spi­sali się zna­ko­mi­cie, pie­czę­tu­jąc w Poznaniu zna­ko­mity se­zon 2016/17, naj­lep­szy w kil­ku­na­sto­let­niej hi­sto­rii bry­dża w ZS nr 14 we Wrocławiu.

Największy suk­ces od­nie­śli Adam Jasiak (3L) i Oskar Tokarczuk (1D) zdo­by­wa­jąc w bar­dzo emo­cjo­nu­ją­cym po­je­dynku srebrne me­dale i ty­tuły wi­ce­mi­strzów Polski. W koń­cówce za­wo­dów na­sza para kil­ka­krot­nie wy­cho­dziła na pro­wa­dze­nie, ale mu­siała uznać wyż­szość pary Cichy — Kopka re­pre­zen­tu­ją­cej Warszawę. Na czwar­tym miej­scu zna­lazł się Ryszard Rosikiewicz (2A) gra­jący w pa­rze z Adamem Szuszkiewiczem z Jeleniej Góry, któ­rym bar­dzo nie­wiele bra­ko­wało do brą­zo­wego me­dalu. W ka­te­go­rii dziew­cząt para Aleksandra Andrasz – Maria Wolak (obie 3J) za­jęły do­bre 11. miejsce.

W ka­te­go­riach ze­spo­ło­wych rów­nież od­nie­śli­śmy suk­cesy. W ogól­nej kla­sy­fi­ka­cji szkół na­sze li­ceum za­jęło czwarte miej­sce na 77 szkół. W ka­te­go­rii li­ceów za­ję­li­śmy miej­sce dru­gie (na 42). W ka­te­go­rii gim­na­zjów na­sza szkoła za­jęła miej­sce piąte (na 26). W tym miej­scu warto jesz­cze pod­kre­ślić, że w ka­te­go­rii szkół pod­sta­wo­wych zwy­cię­żyła szkoła z Miłkowic – nasz dol­no­ślą­ski part­ner i rywal.

Trener bry­dża spor­to­wego prof. Marek Markowski  

20170619_105801