Aerobik rekreacjny

W czwar­tek, 17 kwiet­nia 2018 roku w Hali Sportowej przy ul. Parkowej od­był się Dolnośląski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w ae­ro­biku re­kre­acyj­nym. Po otwar­ciu za­wo­dów przez Adama Szymczaka, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cego Szkolnego Związku Sportowego we Wrocławiu, roz­po­częły się za­wody. Drużyna na­szych dziew­cząt z klasy 3M gim­na­zjum (Marysia Lepkowska, Marta Skowron, Magdalena Zając, Emilka Chrzanowska, Justyna Mączyńska oraz Sandra Pelczarska) przy­go­to­wała swoją cho­re­ogra­fię i przed­sta­wiła ją jako czwarta w wy­lo­so­wa­nej ko­lejce. Dziewczęta za­jęły VII miej­sce na Dolnym Ślą­sku, ale były II we Wrocławiu.

Gratulujemy!

prof. Maria Czaplińska