Akcja charytatywna klasy 1A

2327 kwiet­nia cała klasa 1A włą­czyła się w or­ga­ni­za­cję Tygodnia Kultury Nieznanej. Celem tego przed­się­wzię­cia było za­pre­zen­to­wa­nie kul­tury skan­dy­naw­skiej. Podczas tego ty­go­dnia dzia­ła­li­śmy rów­nież cha­ry­ta­tyw­nie. W środę wcie­li­li­śmy się w rolę ku­cha­rzy i ugo­to­wa­li­śmy prze­pyszne, nor­dyc­kie da­nia. Były to m.in. wa­fle krum­kake, ta­larki z ziem­nia­ków, ło­soś, śledź i bu­łeczki cy­na­mo­nowe. Przygotowane po­trawy sprze­da­wa­li­śmy pod­czas dłu­giej prze­rwy na łącz­niku na par­te­rze na­szej szkoły. Uczniom oraz na­uczy­cie­lom naj­bar­dziej sma­ko­wały tak zwane „śli­maki”, czyli bu­łeczki cy­na­mo­nowe. Całość pie­nię­dzy ze­bra­nych pod­czas tego ty­go­dnia zo­stała prze­zna­czona na le­cze­nie trzy­let­niego Tymka, który zmaga się z ra­kiem oka. Uzbieraną kwotę wpła­ci­li­śmy na konto Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, któ­rej pod­opiecz­nym jest mały Tymek.

Natalia Dubrowska 1A

prof. Małgorzata Skotnicka – wy­cho­waw­czyni klasy