Akcja charytatywna klasy 2L

12–13 lu­tego 2018 r. w Zespole Szkół nr 14 klasa 2L zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast. Naszym ce­lem była po­moc Jakubowi Witkowskiemu, 16-latkowi, który wal­czy z no­wo­two­rem pnia mó­zgu. Dzięki za­an­ga­żo­wa­niu uczniów oraz na­uczy­cieli udało nam się ze­brać po­nad 400 zło­tych! Dziękujemy za każdy da­tek i wspar­cie ini­cja­tywy Natalii Pośpiech i Amelii Kwaśny z 2L.

Więcej na te­mat Jakuba można prze­czy­tać na stro­nie Fundacji Siepomaga:

 

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu