Akcja honorowego oddawania krwi

19 kwiet­nia 2018 roku w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu po raz ko­lejny od­była się ak­cja ho­no­ro­wego od­da­wa­nia krwi. Tegoroczna ak­cja była prze­pro­wa­dzona we współ­pracy z Wrocławskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Celem ak­cji było pro­pa­go­wa­nie wśród uczniów idei ho­no­ro­wego od­da­wa­nia krwi, która jest wy­ra­zem tro­ski na­szych uczniów i na­uczy­cieli o zdro­wie i ży­cie in­nych ludzi.

Akcja cie­szyła się bar­dzo du­żym za­in­te­re­so­wa­niem na­szych już do­ro­słych uczniów. Stawiło się i zo­stało za­re­je­stro­wa­nych 46 osób.  Z róż­nych wzglę­dów zdro­wot­nych nie wszy­scy zo­stali do­pusz­czeni przez le­ka­rza do od­da­wa­nia krwi.  450 ml krwi peł­nej (oso­cze oraz krwinki czer­wone) od­dało 21 uczniów. W su­mie prze­ka­za­li­śmy przed­sta­wi­cie­lom Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 9 li­trów i 450 ml peł­nej krwi. To bar­dzo dużo. Dziękujemy!

Pamiętajmy, że od­da­jąc krew, ra­tu­jemy ży­cie in­nym lu­dziom – po­szko­do­wa­nych w wy­pad­kach lub w trak­cie le­cze­nia cięż­kich chorób.

Do zo­ba­cze­nia w ko­lej­nej ak­cji ho­no­ro­wego od­da­wa­nia krwi i ra­to­wa­nia ży­cia in­nych ludzi!

prof. Czesław Zadrożny – or­ga­ni­za­tor akcji