Anadi Agrawal odniósł kolejny sukces

Kolejny suk­ces od­niósł Anadi Agrawal — zdo­był złoty me­dal na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej.

To czwarty z ko­lei złoty me­dal zdo­byty przez uczniów Czternastki w tej Olimpiadzie (w ostat­nich czte­rech latach).

Wyniki Olimpiady można zo­ba­czyć na stro­nie http://scoreboard.ioi2017.org/Ranking.html.

Uczestnicy Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej

Źró­dło: http://wyborcza.pl/7,75398,22177702,wspanialy-wynik-mlodych-informatykow-w-iranie-lepsi-tylko-japonczycy.html

Artykuł pra­sowy

Gratulacje od Polskiego Towarzystwa Informatycznego