Andrzejkowy kiermasz ciast

29 i 30 li­sto­pada 2018 r. w Zespole Szkół nr 14 od­był się an­drzej­kowy kier­masz ciast klasy 3L. Naszym ce­lem była po­moc Podopiecznym Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Dzięki za­an­ga­żo­wa­niu uczniów oraz na­uczy­cieli udało nam się ze­brać sumę wy­no­szącą 700 zło­tych! Dziękujemy za prze­ka­za­nie dat­ków w trak­cie kier­ma­szu, a także prze­róż­nych rze­czy w ra­mach to­wa­rzy­szą­cej kier­ma­szowi zbiórki.

Umożliwiło to nam zor­ga­ni­zo­wa­nie spo­tka­nia ze Świę­tym Mikołajem dla Dzieci. Przy tej oka­zji rów­nież spę­dzi­li­śmy wspól­nie czas, ba­wiąc się i pa­ła­szu­jąc łakocie.