Aneta Cisakowska uczestnikiem projektu Youth Policy and Action na Filipinach

Przez ostatni mie­siąc na­sza uczen­nica brała udział w pro­jek­cie ba­daw­czym i job­sha­do­wingu do­ty­czą­cym funk­cjo­no­wa­nia po­li­tyki mło­dzie­żo­wej i par­ty­cy­pa­cji mło­dzieży w wy­bra­nych kra­jach eu­ro­pej­skich i azja­tyc­kich. 26 osób z 9 kra­jów spo­tkało się na Filipinach, aby wy­mie­nić się wie­dzą i do­świad­cze­niami, wziąć udział w ba­da­niach, spo­tka­niach i kon­fe­ren­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych. Wyjazd fi­nan­so­wany był przez Agencję Wykonawczą ds. Audiowizualnych, Edukacji i Kultury Unii Europejskiej, a pro­wa­dzony przez fe­de­ra­cję or­ga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych Institute for Global Education Exchange and Internship. Celem pro­jektu jest opra­co­wa­nie uni­wer­sal­nego sche­matu, który mógłby zo­stać wy­ko­rzy­stany przez każde za­in­te­re­so­wane pań­stwo w two­rze­niu or­ga­ni­za­cji re­pre­zen­tu­ją­cych mło­dzież na róż­nych po­zio­mach struk­tur ad­mi­ni­stra­cyj­nych. Po jego za­koń­cze­niu zo­sta­nie wy­dana książka opi­su­jąca fi­li­piń­skie prawo i dzia­ła­nie or­ga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych oraz za­wie­ra­jąca re­ko­men­da­cje dla in­nych państw.

Aneta Cisakowska zo­stała za­kwa­li­fi­ko­wana do tego pro­jektu, po­nie­waż od lat za­an­ga­żo­wana jest w pracę róż­nych or­ga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych. Jest radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w któ­rym przez kilka mie­sięcy peł­niła funk­cję wi­ce­prze­wod­ni­czą­cej. Przez rok re­pre­zen­to­wała na­szą szkołę w Parlamencie Młodzieży Wrocławia, a te­raz jest radną Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia. Praca w tych or­ga­ni­za­cjach umoż­li­wiła jej po­zna­nie me­tod pracy or­ga­nów le­gi­sla­cyj­nych róż­nych jed­no­stek sa­mo­rządu te­ry­to­rial­nego. Brała rów­nież udział w XXI ka­den­cji Sejmu Dzieci i Młodzieży, jest człon­kiem Wrocławskiego Ruchu Obywatelskiego oraz pra­co­wała jako asy­stentka po­słanki na Sejm RP – Joanny Augustynowskiej.

Filipiny po­sia­dają uni­ka­towe prawo za­pew­nia­jące mło­dzieży udział w two­rze­niu prawa na każ­dym eta­pie sa­mo­rządu lo­kal­nego i na po­zio­mie ogól­no­na­ro­do­wym. Każda fi­li­piń­ska gmina po­winna po­sia­dać radę mło­dzie­żową, dys­po­nuj  ącą 10% bu­dżetu, któ­rym roz­po­rzą­dza sa­mo­dziel­nie. W wy­bo­rach do mło­dzie­żo­wych rad gmin, od­by­wa­ją­cych się rów­no­cze­śnie z wy­bo­rami sa­mo­rzą­do­wymi, mogą star­to­wać osoby od 18 do 24 roku ży­cia, a prawo do gło­so­wa­nia po­siada mło­dzież od 15 do 30 roku ży­cia. Każda gminna rada mło­dzie­żowa wy­syła jed­nego re­pre­zen­tanta do mło­dzie­żo­wej rady mia­sta, która dys­po­nuje 10% bu­dżetu mia­sta, po­siada jedno miej­sce w ra­dzie miej­skiej i wy­syła jed­nego re­pre­zen­tanta do re­gio­nal­nej rady mło­dzieży. Każdy mło­dzie­żowy radny otrzy­muję taką samą pen­sję jak do­ro­sły po­li­tyk. Ten sche­mat po­wta­rza się na każ­dym po­zio­mie sa­mo­rządu lo­kal­nego aż do Narodowej Komisji Młodzieży dzia­ła­ją­cej przy biu­rze pre­zy­denta Republiki Filipińskiej. Prezydent Komisji za­stę­puje pre­zy­denta Filipin w ra­zie jego nie­obec­no­ści, a radni two­rzą re­ko­men­da­cje przed­kła­dane kon­gre­sowi, plany roz­woju mło­dzieży oraz rów­nież dys­po­nują po­kaź­nym bu­dże­tem. Niestety, w rze­czy­wi­sto­ści sy­tu­acja nie wy­gląda tak ide­al­nie. Z po­wodu ko­rup­cji i ne­po­ty­zmu wy­bory do mło­dzie­żo­wych rad gmin nie od­były się od 2013 roku. W przy­padku braku mło­dzie­żo­wych rad gmin prawo prze­wi­duje po­wo­ła­nie Task Force on Youth Development w każ­dej gmi­nie. Członkowie tego or­ganu wska­zy­wani są przez prze­wod­ni­czą­cego rady gminy i mają ta­kie same przy­wi­leje jak mło­dzie­żowi radni. Niestety, w prak­tyce te or­ga­ni­za­cje rów­nież za­wo­dzą. Młodzież nie za­wsze jest w nich ak­tywna, a rady gmin nie trak­tują tych struk­tur po­waż­nie i ko­rzy­stają z ich bu­dżetu, nie po­zo­sta­wia­jąc im środ­ków do działania.

Zadaniem Anety i in­nych uczest­ni­ków pro­jektu było zba­da­nie, jak w róż­nych miej­scach mło­dzież an­ga­żuje się w po­li­tykę i two­rze­nie prawa, kiedy or­ga­ni­za­cje za­pew­nia­jące mło­dzieży głos nie dzia­łają. W ra­mach po­bytu na Filipinach Aneta spę­dziła dwa ty­go­dnie z radną Joanne Valdez w City of Candon w pro­win­cji Ilocos Sur, po­zna­jąc me­tody pracy rady miej­skiej oraz za­sto­so­wa­nie prawa do­ty­czą­cego mło­dzieży w prak­tyce. Ponadto radna Valdez stwo­rzyła w Candon or­ga­ni­za­cję mło­dzie­żową – Candonian Youth Movement, ma­jącą za­pew­nić mło­dzieży pole do dzia­ła­nia w ob­li­czu nie­obec­no­ści mło­dzie­żo­wych rad gmin. Przez dwa ty­go­dnie Aneta po­zna­wała ak­cje pro­wa­dzone przez CYM, zgłę­biała lo­kalne i ogól­no­na­ro­dowe prawo, od­wie­dzała szkoły, żeby po­znać z bli­ska pracę or­ga­ni­za­cji stu­denc­kich i szkol­nych rad uczniow­skich oraz prze­pro­wa­dzała wy­wiady z lo­kal­nymi po­li­ty­kami i młodzieżą.

Aneta miała po­nadto oka­zję po­znać fi­li­piń­ską kul­turę, spró­bo­wać lo­kal­nej kuchni, po­znać wiele wy­jąt­ko­wych osób i zwie­dzić cie­kawe miej­sca. Wyjazd z pew­no­ścią po­zwo­lił jej po­sze­rzyć swoje ho­ry­zonty, zdo­być nową wie­dzę i po­znać azja­tycką kulturę.