Charytatywna Noc Filmowa

Tegoroczna edy­cja Charytatywnej Nocy Filmowej mi­nęła pod zna­kiem do­brych fil­mów i wspa­nia­łej za­bawy.
Chcielibyśmy pod­su­mo­wać pa­miętny pią­tek 24 marca, a jak ina­czej od­dać roz­mach przed­się­wzię­cia niż w cy­frach? Przedstawiamy za­tem z dumą – Charytatywna Noc Filmowa w licz­bach!
• 5 ga­tun­ków fil­mów,
• 592 mi­nuty „ta­śmy” fil­mo­wej,
• 412 uczest­ni­ków, w tym 38 wo­lon­ta­riu­szy, 3 or­ga­ni­za­to­rów, 2 ki­no­ope­ra­to­rów i 1 fo­to­graf,
• 17 na­uczy­cieli,
• 1 nie­za­stą­piony pan Czesio,
• 30 li­trów „sied­miu klej­no­tów kuchni chiń­skiej”,
• 7 wia­der po­pcornu,
• 6 pian­ko­wych mie­czy i nie­zli­czona liczba tur­nie­jów ry­cer­skich,
• O 1 za dużo ka­ra­oke party
• 2 zgu­bione nu­merki do szatni,
• 105 ko­ców i 16 śpi­wo­rów,
• 12 do­brze nie­prze­spa­nych go­dzin,
• 7 862, 32 zł ze­bra­nych na re­ha­bi­li­ta­cję Jurka — Jurek, wsta­waj (w tym 5,5 zł w drob­nych zna­le­zio­nych pod­czas sprzą­ta­nia auli)
Za wszystko dziękujemy

Fotoreportaż

CNF