Charytatywny kiermasz 1D

21 maja 2018 roku klasa 1 D zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast. Pomysłodawcami ak­cji byli Magdalena Garczarek, Michał Musiał oraz Szymon Magdziarczyk.Podczas kier­ma­szu sprze­da­wane były pyszne wy­pieki, które przy­go­to­wali ucznio­wie klasy 1D.

W su­mie udało się ze­brać 62 złote, które zo­stały prze­ka­zane na rzecz Fundacji „Na Ratunek  Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, którą klasa wier­nie wspiera już od po­czątku roku tego roku szkolnego.

Magdalena Garczarek i Michał Musiał – or­ga­ni­za­to­rzy cha­ry­ta­tyw­nego kiermaszu.

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu