Czerwone Noski Klown w Szpitalu

 

26 lu­tego 2018 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz ciast, pod­czas któ­rego klasa 2K ze­brała pie­nią­dze na rzecz war­szaw­skiej Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu. W ra­mach ak­cji ucznio­wie 2K przy­go­to­wali pla­kat re­kla­mowy, upie­kli cia­sta i przy­nie­śli wszyst­kie, po­trzebne do or­ga­ni­za­cji kier­ma­szu rze­czy: ta­le­rzyki, wi­delce, ser­wetki, ob­rusy. Udało się ze­brać 400 zł. Kwota ta zo­stała prze­lana na konto fun­da­cji – 25 1240 6003 1111 0010 7057 0983.

Organizatorką ak­cji była Monika Szpala z klasy 2K, a szcze­gól­nym za­an­ga­żo­wa­niem wy­ka­zali się również:

 • Katarzyna Leszczynowicz
 • Zuzanna Matyja
 • Martyna Wójcik
 • Emilia Kuśmierczyk
 • Marta Strymer
 • Julia Okorowska
 • Jakub Okorowski
 • Jan Ludwina
 • Anna Kubiak
 • Hanna Sudoł
 • Małgorzata Kudrawiec
 • Wiktoria Gaweł
 • Cyryl Szatan
 • Aleksandra Kwak
 • Jędrzej Boruczkowski

 

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu