LO XIV na 1. miejscu w rankingu portalu Wasza Edukacja

Według naj­now­szego ran­kingu szkół śred­nich przy­go­to­wa­nego przez por­tal WaszaEdukacja.pl LO XIV za­jęła 1. miej­sce po­dium wśród naj­lep­szych li­ceów we Wrocławiu.

Gratulujemy wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­nili się do sukcesu!

Wyniki ran­kingu por­talu Wasza Edukacja

zloty-medal-ranking-wroclaw-liceum