Czternastka w Kosmosie!

Z dumą in­for­mu­jemy, że ucznio­wie Gimnazjum Nr 49, Maciej Zygmunt z klasy 2J, Filip Szczebak z klasy 3K oraz Adam Gil z klasy 3J zo­stali za­kwa­li­fi­ko­wani do ostat­niego etapu mię­dzy­na­ro­do­wego kon­kursu European Astro Pi Challenge, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Europejską Agencję Kosmiczną. Zespół pod kie­run­kiem prof. Patryka Marcisza i prof. Jarosławy Poźniak-Fabrowskiej za­pro­jek­to­wał i za­pro­gra­mo­wał wła­sny eks­pe­ry­ment ko­smiczny, który po przej­ściu dwóch eta­pów kon­kursu zo­stał wy­brany przez Europejską Agencję Kosmiczną jako je­den z nie­wielu w Europie. W prze­ciągu kilku ty­go­dni zo­sta­nie prze­trans­mi­to­wany na Międzynarodową Stację Kosmiczną i uru­cho­miony na osob­nym kom­pu­te­rze, le­cą­cym ok. 28000 km/h w prze­strzeni. Wyniki — 15 maja. Krótko mó­wiąc: Czternastka na orbicie!

 Astro_Pi_Logo_WEB-150x150