Debaty Oksfordzkie

Drużyna z LO XIV we Wrocławiu w skła­dzie: Dominik Pieniądz, Mateusz Mandziuk, Jeremi Arsłanowow i Łu­kasz Radliński wzięła udział w tur­nieju de­bat oks­fordz­kich re­ali­zo­wa­nym przez biuro eu­ro­po­sła K. M. Ujazdowskiego w ra­mach pro­gramu „Obudź swój po­ten­cjał”. W pierw­szej fa­zie przy­szło nam ry­wa­li­zo­wać z re­pre­zen­ta­cją II LO w Wałbrzychu. Z po­wo­dze­niem bro­ni­li­śmy tezy: „Bez pol­skich po­wstań na­ro­do­wych w cza­sach za­bo­rów Polska nie od­zy­ska­łaby nie­pod­le­gło­ści w 1918 roku’’ i awan­so­wa­li­śmy do fazy fi­na­ło­wej tur­nieju. W de­ba­cie pół­fi­na­ło­wej zmie­rzy­li­śmy się z dru­żyną z V LO we Wrocławiu, a jej przed­mio­tem była teza: „Polską ra­cją stanu jest po­pie­ra­nie ści­ślej­szej in­te­gra­cji po­li­tycz­nej we­wnątrz UE”. Znów z po­wo­dze­niem spraw­dzi­li­śmy się w roli pro­po­zy­cji. W fi­nale spo­tka­li­śmy się z przed­sta­wi­cie­lami XII LO z Wrocławia i de­ba­to­wa­li­śmy nad tezą „Parlament Europejski jest zbędną in­sty­tu­cją UE”. Po za­cię­tej wy­mia­nie ar­gu­men­tów, za­koń­czo­nej wy­ni­kiem 16:14 mu­sie­li­śmy uznać wyż­szość opo­nen­tów. Cały tur­niej wo­je­wódzki za­koń­czy­li­śmy na II miej­scu i w ra­mach na­grody w dniach 30.11 – 04.12 bę­dziemy go­śćmi pana eu­ro­po­sła K. M. Ujazdowskiego w Brukseli, w Parlamencie Europejskim.

CCF20181030