Dzień Otwartych Drzwi — fotoreportaż

Dzień Otwartych Drzwi w LO XIV już za nami. Dziękujemy or­ga­ni­za­to­rom — prof. Alicji Doeringer-Krygierprof. Bogdanowi Półtorakowi, uczniom klasy 1E oraz wszyst­kim za­an­ga­żo­wa­nym w to przed­się­wzię­cie na­uczy­cie­lom, gim­na­zja­li­stom i li­ce­ali­stom. Mamy na­dzieję, że kan­dy­daci i ich ro­dzice są rów­nie usa­tys­fak­cjo­no­wani. Do zo­ba­cze­nia we wrześniu!

Zdjęcia: E. Serkowska