Edukacja Zdrowotna

ra­mach współ­pracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu w na­szej szkole re­ali­zo­wany był pro­jekt zwią­zany z edu­ka­cją zdro­wotną, któ­rym zaj­mo­wały się stu­dentki Wydziału Zdrowia Publicznego UM (pie­lę­gniar­stwo, dietetyka).

Projekt do­ty­czył oceny stylu ży­cia mło­dzieży. Składał się z trzech eta­pów. Pierwsze dwa od­były się w lu­tym; ucznio­wie klas 3 LO wy­peł­niali an­kiety, na­stęp­nie stu­dentki – z po­mocą szkol­nej pie­lę­gniarki i opie­kuna z uczelni – do­ko­ny­wały po­mia­rów (po­miar an­tro­po­me­tryczny, tkanki tłusz­czo­wej, ob­wodu ta­lii, ci­śnie­nia krwi i tętna). Każdy z uczniów otrzy­mał in­for­ma­cje na te­mat swo­jego stanu zdrowia.

Ostatni etap pro­jektu od­był się w szkole 25 kwiet­nia. Klasy 3M, 3K oraz 2J. uczest­ni­czyły w lek­cjach zdro­wia, w cza­sie któ­rych ucznio­wie do­wie­dzieli się, ja­kie są za­sady pra­wi­dło­wego od­ży­wa­nia, jak ważna jest ak­tyw­ność fi­zyczna, jak dbać o wła­sne zdro­wie i wła­sne ciało. Nieprzypadkowo pod­kre­śla się, że „w zdro­wym ciele zdrowy duch”.

Grażyna Pogorzelec – szkolna pielęgniarka

Ewa Widun