Ferie na sportowo w Zespole Szkół Nr 14 — styczeń 2019

W cza­sie fe­rii zi­mo­wych dla uczniów szkół wro­cław­skich, od­będą się za­ję­cia spor­towe na lo­do­wi­sku, ba­se­nie, sali bi­lar­do­wej, sali gim­na­stycz­nej, sali bry­dżo­wej nr. 311. Serdecznie za­pra­szamy

Pierwszy ty­dzień 28.01– 01.02.2019

Pierwszy tydzień

Drugi Tydzień 04.02 — 08.02.2019

Drugi tydzień