Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży w Lekkiej Atletyce

6 czerwca na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu od­był się Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce. W za­wo­dach fi­na­ło­wych prawo startu miało sze­ściu naj­lep­szych za­wod­ni­ków, któ­rzy brali udział w za­wo­dach stre­fo­wych. Cieszy, że lekka atle­tyka roz­wija się w bar­dzo wielu dol­no­ślą­skich szko­łach – w za­wo­dach wy­star­to­wali re­pre­zen­tanci po­nad 60 szkół. Do fi­nału dol­no­ślą­skiego awan­so­wało 4 uczniów na­szego gim­na­zjum – dwie dziew­częta i dwóch chłop­ców.  Wszyscy wy­ka­zali się ogrom­nym du­chem wa­lik. A oto wyniki:

  • Magdalena Zając z 3M zdo­była złoty me­dal w biegu na 300 m (42,62);
  1. Martyna Nykiel z 2L była dzie­wiąta w biegu na 80 m przez płotki (13,95);
  2. Jan Bezpałko z 2L był dzie­wiąty w biegu na 110 przez płotki (20,50);
  3. Jakub Piotrowski z 3J był je­de­na­sty w biegu na 2000 me­trów (07:07,86).

prof. Maria Czaplińska – opie­kunka reprezentacji