Gala VI Dyktanda Niepodległościowego

VI Dyktando Niepodległościowe „Po pol­sku o hi­sto­rii” w wo­je­wódz­twie dol­no­ślą­skim za­koń­czyła gala, która od­była się w Domu Kultury „Bakara” 22 li­sto­pada 2018 r. za­pro­sze­nie na uro­czy­stość przy­jęli: Justyna Madejska, st. wi­zy­ta­tor Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Marek Wasiak, pre­zes Fundacji „Zawsze Warto” – ogól­no­pol­skiego or­ga­ni­za­tora kon­kursu, Elżbieta Kielman, pre­zes Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny, Dariusz Sośnicki, Redaktor Naczelny Wydawnictwa Ossolineum oraz Dorota Bator – me­to­dyk na­ucza­nia ję­zyka pol­skiego, dłu­go­letni pra­cow­nik Kolegium Nauczycielskiego. Gości po­wi­tali or­ga­ni­za­to­rzy gali – dy­rek­tor Marek Łaź­niak i wi­ce­dy­rek­tor Anna Maćkowska. Honorowy pa­tro­nat nad kon­kur­sem ob­jął Dolnośląski Kurator Oświaty i Prezydent Wrocławia.

Bohaterami tego dnia byli jed­nak lau­re­aci kon­kursu, wy­ło­nieni spo­śród 1166 uczest­ni­ków z klas IV-VI szkół pod­sta­wo­wych, 5380 uczest­ni­ków z klas VII-VIII szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów oraz 346 uczest­ni­ków ze szkół po­nad­gim­na­zjal­nych. Nagrodą dla zdo­byw­ców pierw­szego miej­sca w każ­dej z trzech ka­te­go­rii była pa­miąt­kowa mo­neta wy­emi­to­wana przez Narodowy Bank Polski z oka­zji stu­le­cia od­zy­ska­nia przez Polskę nie­pod­le­gło­ści. Otrzymali je:

Hanna Cicha z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stop­nia we Wrocławiu (klasy IV-VI SP)

Aleksander Serwik ze Szkoły Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu (klasy VII-VIII SP i gimnazjum)

Przemysław Kolanek z Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

Pozostali lau­re­aci otrzy­mali dy­plomy, na­grody książ­kowe oraz drobne upo­minki ufun­do­wane przez or­ga­ni­za­to­rów kon­kursu i prze­ka­zane przez Biuro Promocji Miasta Wrocławia. Podziękowania otrzy­mali rów­nież opie­ku­no­wie na­ukowi lau­re­atów i człon­ko­wie Wojewódzkiej Komisji Konkursu.

Dorota Bator w cie­kawy spo­sób przed­sta­wiła ze­bra­nym krótki rys hi­sto­ryczny ba­dań nad ozna­cza­niem w pi­śmie gło­sek pol­skiego ję­zyka, od trak­tatu o or­to­gra­fii z 1440 roku po­cząw­szy, aż do zmian wpro­wa­dza­nych współ­cze­śnie przez Radę Języka Polskiego. Zebrani wy­słu­chali wy­stępu lau­re­atki Konkursu Recytatorskiego po­świę­co­nego twór­czo­ści Zbigniewa Herberta, Marii Lepkowskiej, któ­rej akom­pa­nio­wała na skrzyp­cach Aleksandra Mazurek („Testament mój”), a w zu­peł­nie od­mienny na­strój wpro­wa­dził wszyst­kich Kacper Szewrański, wy­ko­nu­jąc przy akom­pa­nia­men­cie gi­tary „Jałtę” Jacka Kaczmarskiego.

Dodatkową atrak­cją dla uczniów i ich opie­ku­nów była moż­li­wość bez­płat­nego zwie­dze­nia z prze­wod­ni­kiem po­bli­skiego Centrum Historii Zajezdnia.

Serdecznie dzię­ku­jemy za ogromny wkład w or­ga­ni­za­cję gali Irenie Dulębie, Grażynie Grzebyk-Woszczynie, Czesławowi Zadrożnemu, Elżbiecie Przeworskiej i uczniom klasy 1D pod kie­run­kiem Jolanty Tarasiewicz. Na szcze­gólne wy­róż­nie­nie za­słu­gują: Bartek Tokarski, Olimpia Malik, Jan Zamiar i Jakub Kryszak. Rewelacyjny w roli kon­fe­ran­sjera Szymon Ła­goda (2C) otrzy­mał gra­tu­la­cje od wszyst­kich za­pro­szo­nych gości!

A.M.

Lista lau­re­atów i wyróżnionych

fo­to­re­por­taż: Dominik Kuczyński