Góra Grosza 2017

Góra Grosza to ak­cja cha­ry­ta­tywna, która or­ga­ni­zo­wana jest przez Towarzystwo Nasz Dom. Pomysłodawcy za­pro­po­no­wali, aby w bie­żą­cym roku szkol­nym 2016/ 2017 uzbie­rać gro­sze dla dzieci, które zo­stały roz­łą­czone z ro­dzi­nami lub są taką roz­łąką za­gro­żone. Formy wspar­cia są zróż­ni­co­wane. Jednym dzie­ciom ku­puje się kon­kretne rze­czy, in­nym fi­nan­suje wy­jazd wy­po­czyn­kowy lub ro­dzinną te­ra­pię, a cza­sami szuka się bez­piecz­nego miej­sca na czas kry­zysu w rodzinie.

Wszystkie da­ro­wane gro­sze w ca­łej Polsce ura­stają w Górę Grosza. Rok temu uzbie­rano aż 32 156 048,54 zł. Społeczność Zespołu Szkół Nr 14 już drugi raz włą­czyła się w tę formę pomocy.

Organizatorką te­go­rocz­nej ak­cji była Karolina Wilińska z klasy 2D, a w po­szcze­gól­nych kla­sach, które chciały uczest­ni­czyć w ak­cji, zo­stali wy­ty­po­wani ko­or­dy­na­to­rzy. Nie wszyst­kie klasy wzięły udział w ak­cji, ale szcze­gól­nie dzię­ku­jemy tym, które ak­tyw­nie przy­łą­czyły się do inicjatywy.

A oto wy­niki na­szej zbiórki:

klasa 2M – 234, 32 zł (Martyna Ła­ska­wiec jako ko­or­dy­na­torka wrzu­ciła aż 150 zł, Justyna Mączyńska – 25,08 zł, a prof. Gościej – 20 zł, po­zo­stałą sumę uzbie­rali ucznio­wie 2M);

klasa 1J – 56,96 zł (ko­or­dy­na­to­rem był Michał Kroczak);

klasa 3M – 39,16 zł (ko­or­dy­na­torką była Weronika Francuz);

klasa 1M – 39,16 (ko­or­dy­na­torką była Zuzanna Łazowska);

klasa 2L – 33,49 zł (ko­or­dy­na­to­rem był Piotr Kosiara).

W LO XIV tylko 2 klasy wzięły udział w akcji:

klasa 1C – 75,50 zł (ko­or­dy­na­torką była Klaudia Rogozińska);

klasa 1D – 42,66 zł (ko­or­dy­na­torką była Julia Stawińska).

Dodatkowo do ak­cji zbie­ra­nia Góry Grosza włą­czyli się:

Pani Iga Waszkiewicz – 94,84 zł

Ks. Jan Tomaszewski – 42,30 zł

Pani Bożena Litmanowska – 36,67 zł

Góra Grosza w Zespole Szkół Nr 14 wy­nio­sła w su­mie 685 zło­tych i 89 groszy.

Pieniądze zo­stały za­pa­ko­wane w dwa kar­tony, które wa­żyły po 13 kg. Na pocztę ra­zem z pa­nią Marią Czaplińską do­star­czyły je Julia Dowgier i Jagoda Krzos z klasy 3K.

Dziękujemy dar­czyń­com i wszyst­kim uczniom, któ­rzy po­ma­gali w li­cze­niu groszy.

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu